7. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U7.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 2,1–11

Mitt barn, når du trer frem for å tjene Gud, Herren, forbered din sjel på prøvelse. Hold ditt hjerte rede og vær utholdende og flykt ikke på hjemsøkelsens dag. Hold fast ved ham og fall ikke fra; så skal du bli opphøyet til sist. Ta imot alt som tilskikkes deg, og vær tålmodig i ydmykelsens time. For i ild prøves gull og i ydmykelsens ovn de mennesker som tekkes Gud. Sett din lit til ham, og han skal ta seg av deg. Gjør dine veier rette, og sett ditt håp til ham. Dere som frykter Herren, bi på hans miskunn, og vik ikke av fra veien, for at dere ikke skal falle. Dere som frykter Herren, sett deres lit til ham, så skal deres lønn ikke bli borte. Dere som frykter Herren, håp på det gode og på evig glede og miskunn. Se på de gamle slekter og gi akt. Hvem trodde på Herren og ble til skamme? Eller hvem fryktet ham og ble forlatt? Eller hvem påkalte ham og ble oversett av ham? For Herren er miskunnelig og barmhjertig, han forlater synder og frelser i trengsels tid.

Responsoriesalme

Sal 37 (36)

Omkved: Legg din vei i Herrens hånd, og han skal gripe inn.

Ha tillit til Herren og gjør det gode,
bo i landet og legg vinn på troskap!
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Herren kjenner de redeliges dager,
deres arv skal vare til evig tid.
De blir ikke til skamme i onde tider,
i hungerens dager blir de mette.

Hold deg fra det onde og gjør det gode,
så skal du bo trygt for alle tider!
For Herren elsker det som er rett,
forlater ikke sine fromme.

De blir bevart til evig tid,
men de ugudeliges ætt ryddes ut.
De rettferdiges frelse kommer fra Herren,
han er deres vern i trengselstider.

Herren hjelper og berger dem,
frir og frelser dem fra det onde;
for de tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Men jeg for min del ønsker aldri annet å rose meg av enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,30–37

På den tid brøt Jesus og disiplene opp og vandret gjennom Galilea. Og han ville at ingen skulle vite det, for han underviste sine disipler. Da sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender og bli slått ihjel, og tre dager efter skal han gjenoppstå.» Men de skjønte ingenting av det hele, og våget heller ikke å spørre ham.

De kom til Kafarnaum. Og da de var kommet i hus, spurte han dem: «Hva var det dere snakket med hverandre om på veien?» Men de tidde; for de hadde trettet om hvem som var den største blant dem. Da satte han seg, kalte de tolv til seg og sa: «Den som vil være den fremste, han får gjøre seg til den siste av alle og være alles tjener.» Dermed tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, slo armene om det og sa: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar ikke bare imot meg, han tar imot ham som har sendt meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre i Kristus! Gjennom Guds ord oppfordres vi til å ydmyke oss for Herren. La oss be om nåde til å gjøre det:

L: Om at Kirkens fremtreden i verden
ikke må være preget av triumfalisme,
men av enhet med ham
som lot seg overgi i menneskers hender.

L: At også de som har makt og myndighet i landet vårt
må la seg prege av ham
som sa at «den som vil være den fremste,
han får gjøre seg til den siste av alle,
og være alles tjener».

L: At de som lider, må finne trøst
i at Menneskesønnen selv tok på seg lidelse og død.

L: At vårt liv må preges av gudsfrykt og ydmykhet.

Allmektige Gud og Fader,
du som skjenker visdom,
la oss bli preget av din Sønn, Visdommen.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag