7. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U7.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 5,13–20

Mine kjære, har noen blant dere ondt å lide, så må han be; er en annen glad til sinns, så skal han synge en lovsang! Og er der en som er syk, må han kalle til seg kirkens presbytere; de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, frelse den syke og Herren skal reise ham opp igjen. Og er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt. Så bekjenn deres synder for hverandre, og be for hverandre, for å bli friske.

I en rettferdig manns bønn ligger det stor makt. Elija var en mann under samme kår som vi; men da han inntrengende bad om at det ikke måtte regne, falt det ikke regn på tre år og seks måneder. Siden bad han igjen, og himmelen gav regn og jorden grøde på ny.

Mine brødre! Dersom en av dere farer vill og er kommet bort fra sannheten, og det lykkes en annen å føre ham tilbake, da skal han vite at den som fører en synder bort fra hans ville veier, han frelser en sjel fra døden og «dekker over et utall av synder».

Responsoriesalme

Sal 141 (140)

Omkved: Som røkoffer gjelde min bønn for deg, mine løftede hender som aftenoffer.

Herre, hør når jeg kaller på deg,
lytt til min røst når jeg roper.
Som røkoffer gjelde min bønn for deg,
mine løftede hender som aftenoffer.

Herre, sett vakt for min munn,
vokt mine lebers dør.
Herre, til deg løfter jeg mine øyne,
til deg tar jeg min tilflukt.
La ikke min sjel gå til grunne.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,13–16

På den tid bar folk frem små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da Jesus så det, ble han harm og sa til disiplene: «La barna komme til meg, og vis dem ikke bort. For Guds rike tilhører nettopp slike som dem. Ja, det sier jeg dere, at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han kommer ikke dit inn.» Så tok han dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Guds rike hører barna til. La oss med barnlig tillit be:

L: Om tillit, styrke og kraft
for alle som står i forbønnens tjeneste.

L: For dem som har et særskilt ansvar
for opprettholdelsen av livet på jorden og i det enkelte menneske,
om nåde til å stole på Guds hjelp i denne tjeneste.

L: For de syke i Kirken,
at de i tillit må søke hjelp i forbønnen
og i sykesalvingens sakrament.

L: For bruken av disse tjenester i vår menighet.

Barmhjertige Gud, vår Far i himmelen,
du har skapt oss og elsker oss som dine barn,
kom oss til hjelp i all vår nød.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.