8. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8.2.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 35,1–12

Den som holder loven, gir mange offer; den som gir akt på budene, ofrer takkoffer. Ved å vise takknemlighet, ofrer en matoffer, og den som gjør barmhjertighet, ofrer lovoffer. Å avstå fra ondskap er velbehagelig for Herren, og å avstå fra urettferdighet er forsoning. Vis deg ikke tomhendt for Herrens åsyn. For alt dette bør skje for Hans buds skyld. Den rettferdiges offer pryder alteret, og dets vellukt stiger opp for den Høyestes åsyn. Den rettferdige manns offer er Gud velbehagelig, og minnet om det skal ikke bli glemt. Ær Herren med giverglede, og vær ikke knapp med førstegrøden av dine henders arbeid. Ved alt du gir, la ditt ansikt være glad, og hellige din tiende med glede. Gi den Høyeste efter det han har gitt deg, og gi rikelig efter det din hånd har vunnet. For Herren er en som gjør gjengjeld, og syvfold skal han gi deg igjen. Prøv ikke å kjøpe ham med gaver. For han vil ikke ta imot dem. Og stol ikke på urettferdig offer. For Herren er dommer, og han gjør ikke forskjell på folk.

Responsoriesalme

Sal 49 (50)

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

«Samle dere hos meg, mine fromme,
dere som med offer sluttet pakt med meg!»
Himmelen forkynner hans rettferd;
for Gud selv er dommer.

Hør, mitt folk, jeg vil tale!
Israel, jeg vil vitne mot deg.
Jeg, Gud, er din Gud.
Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer.
Dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Gi ditt takkoffer til Gud,
hold ditt løfte til den høyeste,
den som ofrer takk, ærer meg,
og den som går den rette vei,
ham lar jeg se Guds frelse.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,28–31

På den tid tok Peter til orde og sa: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Og Jesus svarer: «Ja, og sannelig, det skal dere vite, at ingen har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin far og mor, sine barn eller sine marker, for min skyld og for evangeliets skyld, uten at de skal få hundrefoll igjen, her i denne verden - hjem, søsken og foreldre, barn og eiendommer - men også forfølgelser! Og i den kommende verden skal de få det evige liv. Men mange blant de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre i Herren! Store løfter gjelder for dem som følger etter Jesus Kristus. La oss be om hjelp til dette:

L: Om at Kristi budskap ved Den Hellige Ånds opplysning
må gjennomtrenge Kirken
slik at den kan se like inn i Guds himmel,
hvorfra Kristus en dag skal åpenbare seg.

L: At alt samfunnsliv må bli innrettet
i samsvar med de guddommelige lover,
slik at det vi gjør
kan bli et velbehaglig offer for Gud i Kristus.

L: At de som har forlatt alt for Evangeliets skyld
og som blir forfulgt i denne verden,
må få hundrefoll igjen.

L: At vi i møte med Kristus
må bli helliget av ham som selv er hellig.

Barmhjertige, hellige Gud,
du som kan gjøre oss hellige,
gi oss i nåde del i din hellighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.