12. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kong 24,8–17

Jojakin var atten år gammel da han ble konge, og han regjerte i tre måneder i Jerusalem. Hans mor het Nehusjta og var datter av Elnatan fra Jerusalem. Jojakin gjorde det som er ondt i Herrens øyne, helt og fullt som hans far hadde gjort.

På den tid drog babylonerkongen Nebukadnesars menn opp mot Jerusalem, og byen ble omringet. Siden kom Nebukadnesar selv til byen, mens mennene hans holdt den beleiret. Da gikk Judas konge Jojakin ut til kongen i Babylonia sammen med sin mor, sine tjenere, høvdinger og hoffmenn, og babylonerkongen tok ham til fange i sitt åttende regjeringsår. Nebukadnesar førte bort alle skattene i Herrens hus og i kongsgården og brøt gullet av alle de kar som Salomo, kongen i Israel, hadde laget til Herrens tempel. Det gikk som Herren hadde sagt. Han førte bort hele folket i Jerusalem, alle høvdingene og rikmennene - en fangeflokk på ti tusen mann - og alle håndverkerne og smedene. Bare den ringeste delen av folket i landet ble igjen. Så førte han Jojakin til Babylonia. Også kongens mor og hustruer, hans hoffmenn og de mektigste menn i landet måtte fare som fanger fra Jerusalem til Babylonia. Nebukadnesar tok rikmennene med seg til Babylonia - i alt syv tusen - og håndverkerne og smedene - i alt tusen - som alle var øvde krigere. I stedet for Jojakin satte Babels konge hans farbror Mattanja til konge og forandret hans navn til Sidkia.

Responsoriesalme

Sal 78 (79)

Omkved: Vi er ditt folk, den hjord du vokter.

Herre, fremmede har trengt inn i ditt land,
gjort ditt hellige tempel urent,
lagt Jerusalem i ruiner.

De har gitt dine tjenere over til føde for himmelens fugler,
dine fromme til føde for ville dyr.
De har latt blod flyte som vann i Jerusalem,
og det var ingen til å begrave.

Vi er blitt til spott for våre granner,
til hån for folk omkring oss.
Herre, skal din vrede vare for alltid,
skal din nidkjærhet brenne som ild?

Herre, tilregn oss ikke fedrenes synder,
skynd deg, vis oss din miskunn.
Gi ditt navn ære, og hjelp oss, Gud vår frelser.
For ditt navns skyld, utslett vår synd.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,21–29

På den tid sa Jesus til disiplene: «Ikke alle som sier til meg: 'Herre, herre?' skal komme inn i himlenes rike, men alene den som gjør min himmelske Fars vilje. Når Dagen kommer, skal mange si til meg: 'Herre, herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og drevet ut demoner i ditt navn, og gjort mengder av undergjerninger i ditt navn?' Men da kommer jeg til å svare dem like ut: 'Aldri har jeg kjent dere. Bort fra meg, illgjerningsmenn!'

Og enhver som lytter til hva jeg her sier, og handler i samsvar med det, han kan lignes med en klok mann, som bygde sitt hus på fjellgrunn. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og kastet seg over huset; men det falt ikke sammen, fordi det var lagt på fjellgrunn. Mens enhver som lytter til mine ord, men ikke handler efter dem, han kan lignes med en tåpe, som bygde sitt hus på sand. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og gikk løs på huset. Og det huset falt, og brøt fullstendig sammen.» Da Jesus var ferdig med å tale, var folk slått med undring over hans lære. For han talte som en mann med myndighet, og ikke som deres lovkyndige.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Hvorvidt vårt hus – i billedlig forstand – skal bli stående, er avhengig av om vi lytter til Jesu ord. La oss be om hjelp til å lytte, og om bistand til å handle i samsvar med ordet:

L: For det kristne arbeid for menneskeverdet,
at det må drives frem i respekt for åpenbaringene fra Gud.

L: For utviklingen i det borgerlige samfunn,
at den må styres av respekt
for den menneskelige og den personlige verdighet.

L: For dem som lider på grunn av krig eller hat,
at Jesu forkynnelse må bedre deres situasjon.

L: For Den katolske kirke på dette sted,
at den må fremstå som en Kirke bygd på fjellgrunn.

Allmektige Gud, himmelske Far,
vi tilhører den Kirke som er bygd på Peter, Klippen.
Gi oss å lytte til din Sønns ord og handle etter det.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.