14. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 49,29–33;50,15–24

I de dager bød Jakob sine sønner: «Jeg skal nå gå til mitt folk. Begrav meg da hos mine fedre i hulen på hetitten Efrons mark! Det er den hulen som er på Makpelamarken, øst for Mamre i Kanaan, det jordstykket Abraham kjøpte av hetitten Efron som gravsted til odel og eie. Der gravla de Abraham og Sara, hans hustru; der gravla de Isak og Rebekka, hans hustru; og der gravla jeg Lea. Marken og hulen der var kjøpt fra hetittene.»

Da Jakob hadde gitt sine påbud til sønnene, trakk han føttene opp i sengen. Så utåndet han og kom til sine fedre.

Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: «Bare Josef nå ikke legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!» Så sendte de bud til Josef og sa: «Din far bad oss før sin død at vi skulle bære frem dette bud til deg: Kjære, tilgi dine brødre den misgjerning og synd de gjorde, da de bar seg så stygt ad mot deg! Så tilgi oss nå vår misgjerning! Vi tjener jo også din fars Gud.» Josef gråt da de talte således til ham. Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham: «Her kommer vi og vil være dine tjenere,» sa de. Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå er hendt, og berge mange menneskeliv. Så vær ikke redde! Jeg skal sørge for dere og deres barn.» Slik trøstet han dem og snakket vennlig til dem.

Josef ble boende i Egypt, både han og hans fars familie. Han ble 110 år gammel. Josef opplevde å få se Efraims barn i tredje ledd. Og barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til sine brødre: «Jeg skal nå dø. Men Gud vil ta seg av dere og føre dere ut av dette landet, til det land han lovet Abraham, Isak og Jakob.»

Responsoriesalme

Sal 105(104),1-2.3-4.6-7

Omkved: Juble for Herren, all jorden.

Lovsyng Herren, påkall hans navn,
kunngjør hans storverk blant folkene.
Syng og spill for ham,
tal om alle hans under.

Ros dere av hans hellige navn,
de gleder seg som søker Herren.
Søk Herren og hans makt,
søk alltid hans åsyn.

Dere, hans tjener Abrahams barn,
sønner av Jakob hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud.
Hans rett råder over hele jorden.

Evangelievers

Halleluja. Blir dere forhånet for Kristi skyld, da er dere lykkelige, for Guds egen Ånd hviler over dere. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,24–33

På den tid sa Jesus til disiplene: «En disippel står ikke over sin mester, heller ikke en slave over sin herre. Det må være nok for disippelen å få det som sin mester, og for slaven å få det som sin herre. Og har de kalt husbonden Beel-Zebul, hva kommer de da ikke til å si om hans husfolk! Så vær ikke redde for dem! Intet er så skjult at det ikke kommer for en dag, intet så hemmelig at det ikke skal bli kjent. Hva jeg sier dere i mørke, det skal dere si videre i dagslys, og hva dere får hvisket i øret, det skal dere selv forkynne ut over hustakene.

Frykt ikke dem som nok slår legemet ihjel, men som ikke er i stand til å drepe sjelen. Frykt heller ham som kan la både legeme og sjel gå under i Gehenna! Selges ikke et par spurver for en skilling? Men ikke én av dem faller til jorden uten Faderens samtykke! Og hva dere selv angår, holder han regnskap med hvert hår dere har på hodet. Så vær da ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver!

Altså: Enhver som bekjenner meg overfor menneskene, ham skal også jeg kjennes ved overfor min Far i himlene. Men den som fornekter meg overfor menneskene, ham kommer også jeg til å fornekte overfor min Far i himlene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Kristus er vår fremste talsmann hos Faderen. La oss be ham virke i oss slik at han også kan kjennes ved oss overfor sin Far i himlene:

L: For Kirken under dens ferd på jorden,
at den må ta lærdom av at den ikke står over sin Herre.

L: For makthaverne,
at de må lære av Kristus
å tilgi fremfor å bevare hat og hevntanker.

L: For den som har lidd mye urett,
at han av den hellige og tilgivende Gud
må lære å tilgi den som ber om tilgivelse.

L: For oss som er samlet her,
om frihet fra unyttig dødsfrykt.

Herre Gud, himmelske Far!
Jesus, vår bror, ble selv slått i hjel.
Hjelp oss å kjennes ved ham overfor menneskene
slik at også han kan kjennes ved oss overfor Gud.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.