22. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

1. lesning

5 Mos 4,1–2.6–8
Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere …, men holde budene fra Herren

Moses talte til folket og sa: «Og nå, Israel, hør på de forskrifter og bud som jeg lærer dere! Dem skal dere holde, så dere kan få leve og komme og ta i eie det landet som Herren, deres fedres Gud, vil gi dere. Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, men holde de bud fra Herren deres Gud som jeg gir dere.

Dere skal legge vinn på å leve etter dem, for da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene, vil de si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» Hvor fins det et folk, om aldri så stort, som har en gud som er sitt folk så nær som Herren vår Gud er oss, hver gang vi kaller på ham? Og fins det noe stort folk som har så rettferdige forskrifter og bud som hele den loven jeg legger frem for dere i dag?

Responsoriesalme

Sal 15 (14),2–3a. 3cd–4ab. 5

Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt?

Den som er ulastelig i sin ferd,
han gjør hva rett er, og taler sannhet uten svik.
Han holder sin tunge i tømme, han krenker ikke sin bror og fører ikke skam over sin neste.

Han ser med forakt på gudløs mann,
men ærer hver som frykter Herren.
Han sverger seg selv til skade
uten å bryte sitt ord.

Han låner ikke ut mot rente
og lar seg ikke kjøpe til å skade den uskyldige.
Den som gjør alt dette,
står trygt til evig tid.

2. lesning

Jak 1,17–18.21b–22.27
Lev etter ordet!

Kjæreste brødre, ovenfra, fra himmellysenes far, kommer bare gode ting, bare fullkomne gaver; for hos ham finnes ingen forandring, intet skifte fra sol til skygge. Og av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet, for at vi skulle være som en førstegrøde av hans skapning.

Ta i mildhet imot det ord som er blitt innpodet i dere, og som er mektig nok til å frelse deres sjeler. Og bedra ikke dere selv: Lev etter ordet, og nøy dere ikke med å lytte til det!

Å se til foreldreløse og enker i deres nød, og bevare seg selv fri for smitte fra denne verden, det er en gudstjeneste som er ren og uplettet i Gud Faders øyne.

Halleluja

Jak 1,18

Halleluja. Av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet,
for at vi skulle være som en førstegrøde av all skapning. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,1–8a.14–15.21–23
Guds bud lar dere være å følge, mens dere overholder menneskelige tradisjoner

På den tid samlet fariseerne seg om Jesus sammen med noen lovkyndige fra Jerusalem. De hadde lagt merke til at noen av hans disipler spiste med vanhellige, det vil si uvaskede, hender. (Fariseerne og alle jøder vasker nemlig alltid hendene på en bestemt måte før de spiser, det er en tradisjon fra gammelt av. Og de spiser ingenting som kommer fra markedet, uten at de har skylt det med vann. Og mange andre slike forskrifter har de å iaktta: Vasking av kopper og kar og kobberfat.)

Fariseerne og de lovkyndige spør ham da: «Hvorfor følger ikke dine disipler tradisjonen fra våre fedre, men spiser med vanhellige hender?»

Men han svarte: «Sannelig var det rett, hva Jesaja sa om dere hyklere: ‘Dette folk ærer meg med leppene mens deres hjerter er langt borte fra meg. Så dyrker de meg forgjeves, for deres lære er menneskebud.’ Ja, nettopp: Guds bud lar dere være å følge, mens dere overholder menneskelige tradisjoner.»

Og så kalte han atter sammen folket og sa: «Hør på meg alle sammen, og forstå meg vel! Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan vanhellige det. Det er det som går ut av mennesket, som gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskenes hjerter, kommer de onde tankene – utukt og tyveri, mord og utroskap, grådighet, ondskap og svik, tøylesløshet, misunnelse, spott, hovmod og et vettløst liv. Alt dette onde kommer fra menneskets indre og gjør det vanhellig.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har gitt oss sine gode bud – til beste for oss og vårt liv. La oss be om hjelp til å forstå og følge Guds vilje:

L: For alle som driver med katekese,
at de må klare å formidle den vesentlige kjerne i budene
og gi hjelp til å trekke riktige konsekvenser av dem.

L: Om at samfunnets ledere og lærere
må samarbeide om å hevde det som er riktig og godt.

L: For dem som lider
fordi de har misforstått eller foraktet Guds bud.

L: For barn, unge og voksne i vår menighet
som prøver å forstå hva som er rett og godt.

Hellige Gud, himmellysenes Far,
det som kommer fra deg er sant og godt.
Gi oss å følge din vilje med oss og vårt liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Jesus har sagt at hvis vi elsker ham, må vi følge hans bud. Vi ber til Herren vår Gud, at han må gi oss alle de nådegaver vi trenger for å følge hans lover.

L: Vi ber for Kirkens ledere, at de, ved deres bønner og gode gjerninger, må oppfordre alle kristne til å følge Guds lover og vise hans kjærlighet for verden.

L: Vi ber for vårt lands lovgivere, at deres beslutninger må reflektere Guds lover, slik at de kan opprettholde kristne verdier, beskytte individets verdighet og familielivets hellighet.

L: Vi ber for alle med svekket samvittighet, at Kristi kjærlighet til sin Kirke må hjelpe dem til å se seg selv ikke isolert, men som en del av Kirken og samfunnet.

L: Vi ber for en dypere forståelse av Guds bud, at vi ikke må se dem som strenge lover, men som et kall fra Kristus til å elske Gud vår Far av hele vårt hjerte og av hele vår sjel, og vår neste som oss selv.

Allmektige Gud og Far, vi vet og tror at du vil svare våre bønner til deg når vi søker å elske og adlyde deg. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag