24. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 50,5–9a
Min rygg bød jeg frem til dem som slo

Herren min Gud har åpnet mitt øre. Jeg satte meg ikke imot og trakk meg ikke tilbake. Min rygg bød jeg frem til dem som slo, mitt kinn til dem som drog meg i skjegget. Jeg gjemte ikke ansiktet for dem som hånte meg og spyttet på meg.

Herren min Gud kommer meg til hjelp, derfor skammer jeg meg ikke. Derfor gjør jeg ansiktet hardt som flint, jeg vet at jeg ikke skal bli til skamme. Han er nær, han som hjelper meg til min rett. Vil noen føre sak mot meg, så la oss møtes for retten. Hvem er min motpart? La ham tre frem! Se, Herren min Gud kommer meg til hjelp. Hvem vil da kjenne meg skyldig?

Responsoriesalme

Sal 116 (114),1–2. 3–4. 5–6. 8–9

Omkved: Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.

Jeg elsker Herren som hører min røst,
mitt hjertes bønn.
Han har vendt sitt øre til meg,
alle mine dager vil jeg påkalle ham.

Omkring meg lå dødens snarer,
dødsrikets redsler grep meg.
Jeg ble grepet av sorg og smerte,
jeg påkalte Herrens navn:
«Herre, frels min sjel!»

Herren er nådig og rettferdig,
barmhjertig er vår Gud.
Herren verner de enfoldige.
Jeg var i nød, og han frelste meg.

Han frelste min sjel fra døden,
mitt øye fra gråt, min fot fra fall.
Jeg skal vandre for Herrens åsyn
i de levendes land.

2. lesning

Jak 2,14–18
Troen er død, om den ikke får vise seg i handling

Brødre! Hva nytter det om en sier at han har tro, når han ikke viser det gjennom sin ferd? Kan vel kanskje troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke eide klær, eller manglet mat for dagen, og en av dere sa: «Farvel, ha det godt, kle dere varmt og spis dere mette,» men ikke gav dem det kroppen trengte, hva nytte var det i det?

På samme måte er det med troen: I seg selv er den død, om den ikke får vise seg i handling. Ja, kunne en si: Så du har tro? Vel, men jeg kan peke på mine gjerninger. Bevis nå du din tro, uten gjerninger; min tro skal du få se av mine gjerninger.

Halleluja

Gal 6,14

Halleluja. Men jeg for min del ønsker aldri annet å rose meg av enn vår Herre Jesu Kristi kors.
Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,27–35
Du er Messias … Menneskesønnen skal få meget å lide

På den tid drog Jesus og disiplene over mot landsbyene omkring Caesarea Philippi. Og underveis spurte ham dem: «Hvem sier folk at jeg er?»

De svarte: «Johannes Døperen, – men andre sier Elija, og andre igjen bare: en av profetene.»

Da spurte han dem selv: «Enn dere, hvem sier dere at jeg er?»

Peter tar da ordet og svarer: «Du er Messias.» Men dette forbød han dem strengt å snakke om til noen.

Deretter begynte han å forklare dem at Menneskesønnen skulle få meget å lide og bli forkastet av folkets eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige, og at han skulle bli slått i hjel og oppstå igjen etter tre dager. Alt dette taler han rett ut om.

Men Peter tok ham til side og begynte å tale ham alvorlig til rette. Da vendte Jesus seg, og med et blikk på disiplene sa han skarpt til Peter: «Bort fra meg, Satan, for du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»

Siden kalte han sammen folket og disiplene og sa til dem: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det; mens den som setter livet til for min skyld og for Evangeliets skyld, han skal frelse det.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Hva nytter det om en sier at han har tro, når han ikke viser det gjennom sin ferd?» La oss be om nåde til å praktisere vår tro med Menneskesønnen som forbilde, han som gav seg i døden for oss:

L: For dem som styrer og leder i Kirken,
at de må vise seg som alles sanne tjenere.

L: Om at samfunnet med sine lover og ordninger
må hjelpe oss med å sette troen ut i livet.

L: For dem som setter livet til
for Jesu skyld og for Evangeliets skyld,
at de må frelse livet.

L: At vi må få hjelp
til å ta opp vårt eget kors og følge vår Frelser.

Herre vår Gud,
du som kom Jesus i møte,
han som kalles Menneskesønnen og Messias
og som er din lidende tjener,
kom også oss, dine troende, i møte
når vi må lide for din skyld.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.