27. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 3,22–29

Brødre, Skriften har erklært alt og alle for å være fanget under syndens herredømme, så det skulle være i kraft av deres tro på Jesus Kristus at den lovede velsignelse ble de troende til del.

Før troen kom, var vi innesperret og under bevoktning av Loven, mens vi ventet på den tro som skulle komme og åpenbares for oss. Loven var lik en læremester, som holdt oppsyn med oss inntil Kristus kom, da troen skulle få rettferdiggjøre oss. Og nå, når troen er kommet, står vi ikke lenger under formynderskap av noen læremester. I kraft av troen er dere nemlig alle Guds sønner, i Jesus Kristus; idet dere er døpt til Kristus, har dere også ikledd dere Kristus. Så er der ikke mer spørsmål om jøde eller hellener, om slave eller fribåren, om mann eller kvinne; for dere er alle ett, i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da hører dere også til Abrahams ætt, og er arvinger ifølge løftet.

Responsoriesalme

Sal 104 (105)

Omkved: Herren minnes sin pakt til evig tid.

Lovsyng Herren, påkall hans navn,
kunngjør hans storverk blant folkene.
Ros dere av hans hellige navn.
De gleder seg som søker Herren.

Søk Herren og hans makt,
søk alltid hans åsyn.
Kom i hu hans underverk,
hans tegn og hans uttalte dommer.

Dere, hans tjener Abrahams barn,
sønner av Jakob hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud.
Hans rett råder over hele jorden.

Evangelievers

Halleluja. Salig den som hører Guds ord og retter seg efter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,27–28

På den tid, mens Jesus talte til folket, var det en kvinne i mengden som ropte: «Lykkelig det liv som bar deg, og det bryst du diet!» Men han svarte: «La oss heller si: Lykkelige de som hører Guds ord og retter seg efter det!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjøre brødre og søstre! Jesus sa: «Lykkelige de som hører Guds ord og retter seg etter det!» La oss be Herren som gjorde sin mor lykkelig – som er det samme som salig – også skjenke oss salighet:

L: For alle som kaller seg kristne,
at de likesom Jomfru Maria må ta vare på Guds ord.

L: At de som innehar statsmakt,
av Herrens ringe tjenerinne må lære å lytte til hans ord.

L: At syke og lidende må finne trøst hos Jesus Kristus,
han som ble fulgt av sin mor like til korset.

L: At Jomfru Maria må prege vår tro og vår fromhet,
hun som fødte ham som forkynte Guds ord og kalles Ordet.

Himmelske Far,
din Sønn som lot seg føde av Jomfru Maria,
har åpnet en vei for oss til deg.
Gjør oss likesom henne åpne for din nåde,
og gi at vi når frem til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.