31. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Fil 3,3–8a

Brødre, de virkelige omskårne, det er vi, - vi som følger Ånden når vi dyrker Gud, og som gjør Kristus Jesus til vår heder, i stedet for å sette vår lit til menneskeverk. Enda dette siste er noe jeg sannelig kunne hatt grunn til selv. Ja, er det noen som tror å kunne hevde seg på grunn av menneskelige fortrinn, så kan jeg det i langt høyere grad: Omskåret på min åttende dag, av Israels folk, av Benjamins stamme, hebreer født og båren; i mitt forhold til Loven: en fariseer; hva nidkjærhet angår: en forfølger av Kirken; hva rettferdighet ved Loven angår: ulastelig! Men alt slikt, som en gang stod for meg som vinning, det har jeg nå for Kristi skyld lært å regne for tap. Ja, ikke bare det, men alt annet anser jeg nå for tap, i forhold til den overveldende vinning det er å kjenne Kristus Jesus, min Herre!

Responsoriesalme

Sal 104 (105)

Omkved: Alle som søker Herren skal glede seg.

Syng og spill for Herren,
tal om alle hans under.
Ros dere av hans hellige navn,
de gleder seg som søker Herren.

Søk Herren og hans makt,
søk alltid hans åsyn.
Kom i hu hans underverk,
hans tegn og hans uttalte dommer.

Dere hans tjener Abrahams barn,
sønner av Jakob hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud,
Hans rett råder over hele jorden.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Luk 15,1–10

På den tid samlet tolloppkrevere og annet syndig folk seg for å høre Jesus. Fariseerne og de lovkyndige ble forarget over det og sa: «Han omgås åpenbare syndere og spiser sammen med dem!» Da fortalte Jesus dem denne lignelsen:

«Hvem av dere, om han hadde hundre sauer og mistet en av dem, ville ikke la de niognitti være igjen ute i marken og lete efter den bortkomne til han fant den? Og når han hadde funnet den, ville han glad bære den hjem på sine skuldre, og så ville han kalle sammen sine venner og sine naboer og si: 'Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen jeg hadde mistet!' Og jeg sier dere, at slik blir det større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over niognitti rettferdige, som ikke har noe å angre. Eller en kvinne som eier ti sølvmynter, - om hun mister en av dem, tenner hun ikke da en lampe og feier huset og leter omhyggelig inntil hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sammen sine venninner og nabokoner og sier: 'Gled dere med meg, for jeg har funnet den mynten jeg hadde mistet!' Og slik, sier jeg dere, blir det også glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud vil i sin kjærlighet føre oss til seg. La oss be om hjelp til å følge hans veier:

L: For misjonærene og Kirkens sosialarbeidere,
at de må være levende og sanne vitner
om Kristi kjærlighet.

L: For dem som skal ivareta lov og rett i verden,
at de alltid må la barmhjertighet
gå hånd i hånd med rettferdighet.

L: For dem som befinner seg langt borte fra Gud
og kjenner døden bedre enn livet,
at de må nås av kjennskap til Kristus og livet i ham.

L: Om hjelp for oss selv
til å se Kristus slik han er
og til å være hans tjenere i verden.

Allmektige, evige Gud,
du har åpenbart din Sønn for oss.
Gi oss stadig mer å kjenne ham,
Jesus Kristus, vår Herre og Frelser.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.