33. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

Åp 1,1–4;2,1–5a

Dette er en åpenbaring fra Jesus Kristus om det som snart skal skje, og som Gud har latt ham vise sine tjenere; ved å sende sin engel har han kunngjort den for sin tjener Johannes, som nå vidner om alt han har sett - Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Salig er den som leser opp, og salige er de som lytter til denne profeti og retter seg efter den - for tiden er snart inne!

Johannes til de syv kirker i Asia: Nåde og fred være med dere fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som står for hans trone.

Skriv til engelen for kirken i Efesos: «Så sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, han som vandrer blant de syv gylne staker: Jeg kjenner ditt verk, hva du har døyet og hva du har holdt ut, jeg vet at du ikke tåler de onde; du har stilt på prøve dem som kaller seg apostler uten å være det, og du har funnet at de var bedragere. Ja, du er standhaftig, og meget ondt har du lidt for mitt navns skyld uten å gå trett! Men jeg har det imot deg, at du ikke lenger har den samme kjærlighet som før. Så kom da i hug hva du er falt ned fra, omvend deg og fortsett hvor du slapp!»

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Den som seirer, ham vil jeg la spise av Livets tre.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei.
Som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker
som gir sin frukt i rette tid
og ikke står med vissent løv,
Alt hva han gjør, det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud,
de er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien som de ugudelige velger, fører til undergang.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Luk 18,35–43

På den tid nærmet Jesus seg Jeriko, og det satt en blind der ved veikanten og tigget. Da han hørte folkemengden på veien, spurte han hva det var, og de svarte at det var Jesus fra Nasaret som gikk forbi. Da ropte han ut: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» De som gikk foran prøvde å true ham til å tie, men han bare skrek enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Da stanset Jesus og bød at han skulle føres frem. Og så spurte han den blinde: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Og Jesus sa til ham: «Bli seende. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen, og fulgte Jesus videre på veien, mens han lovet Gud. Og alt folket som så det, sang Guds pris.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne. Ved veikanten i Jeriko satt det en blind tigger og bad Jesus om miskunn. La oss som tiggeren be om Herrens miskunn:

L: For alle som blir presset til å oppgi
sin kristne tro, troskap eller rettroenhet.

L: For statsledere
som misbruker makt til å undertrykke.

L: For alle blinde og fattige,
for alle syke og lidende.

L: For oss kristne her,
at vi må leve sammen
– sannheten tro, i kjærlighet.

Herre allmektige Gud,
du som velsignet David og hans sønner,
hør våre bønner, gjør oss seende og frels oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.