7. søndag i påsketiden (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7–9

Herre, jeg roper til deg, vær meg nådig og gi meg svar!
Mitt hjerte gjentar ditt ord: «Søk mitt åsyn!»
Herre, jeg søker ditt åsyn. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, lytt i nåde til våre bønner. Vi som tror at menneskeslektens Frelser lever hos deg i herlighet, vi ber deg: La oss få erfare at han er med oss inntil tidenes ende, slik han selv har lovet, han som lever og råder …

1. lesning

Apg 1,15–17.20a.20c–26
En av dem bør være med oss som vitne om hans oppstandelse

I de dager stod Peter frem blant brødrene – de var en flokk på omkring hundreogtyve – og sa:

«Brødre! Det er et ord i Skriften som skulle gå i oppfyllelse, en forutsigelse av Den Hellige Ånd, talt gjennom Davids munn: Det gjelder Judas, han som viste veien for dem som tok Jesus til fange. Han hørte til blant oss og hadde del i samme tjeneste som vi. Og nå står det jo i Salmenes Bok: ‘La en annen få overta hans embete.’ Så bør da en annen av dem som vandret sammen med oss hele den tid vår Herre Jesus ferdedes blant oss, like fra den gang Johannes døpte til den dag han ble tatt opp fra oss, heretter være med oss som vitne om hans oppstandelse.»

Da stilte de frem to: Josef Bar-Sabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias. Og så bad de: «Du, Herre, som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å overta den plass og få den aposteltjeneste som Judas forlot for å gå dit han hørte til.» Så trakk de lodd, og loddet falt på Mattias, som heretter ble regnet som en av de tolv apostler.

Responsoriesalme

Sal 103 (102),1–2. 11–12. 19–20ab

Omkved: Herren har reist sin trone i himmelen.

Min sjel, lov Herren;
ja, alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren;
glem ikke alle hans velgjerninger.

For så høy som himmelen er over jorden,
er hans miskunn mektig over dem som frykter ham.
Så langt som østen er fra vesten,
skiller han oss fra våre synder.

Herren har reist sin trone i himmelen,
alt er underlagt hans makt.
Lov Herren, alle hans engler,
dere veldige i styrke, som lyder hans røst.

2. lesning

1 Joh 4,11–16
Den som lever i kjærligheten, lever i Gud, og Gud i ham

Mine kjære! Har Gud vist oss så stor en kjærlighet, da skylder også vi å elske hverandre. Gud har ingen noensinne sett; men dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss, og hans kjærlighet blir fullendt i oss. Dette er tegnet på at vi forblir i ham, og han i oss: At han har gitt oss av sin Ånd.

Og selv har vi sett, og vi vitner at Faderen har sendt sin Sønn som verdens Frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham forblir Gud, og han selv i Gud. [Ja, vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss, og vi er kommet til tro på den. Gud er kjærlighet, og den som lever i kjærligheten, lever i Gud, og Gud i ham.]

Halleluja

Jf. Joh 14,18

Halleluja. Jeg lar dere ikke farløse tilbake, sier Herren.
Jeg går herfra og kommer tilbake til dere, og deres glede skal være full og hel. Halleluja.

Evangelium

Joh 17,11b–19
Måtte de være ett som vi!

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa:

«Hellige Far! Bevar i ditt navn dem du har gitt meg, så de kan være ett som vi. Så lenge jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, dem du har gitt meg; jeg voktet dem vel, og ingen av dem er gått tapt, unntatt den mann som måtte gå under, for at Skriften skulle gå i oppfyllelse.

Og nå kommer jeg til deg; men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, så de kan eie min glede, full og hel. Jeg har bragt dem ditt ord; og verden har lagt dem for hat, fordi de ikke hører den til, slik som heller ikke jeg hører verden til. Jeg ber deg ikke om å ta dem bort fra verden, men om å bevare dem fra det onde. De hører ikke verden til, som heller ikke jeg hører den til.

Hellige dem gjennom sannheten! Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Og for deres skyld vier jeg meg selv som offer – for at også de gjennom sannheten skal være viet til deg.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har sendt sin Sønn som verdens Frelser, og siden gitt oss sin Ånd. La oss be om Åndens fortsatte virke i oss og blant oss:

L: For alle som blir gitt embeter i Kirken,
at Åndens bistand må lede dem til trofasthet i oppdraget,
slik at de kan være vitner om Herrens oppstandelse.

L: For dem som har fått i oppdrag å styre i samfunnet,
at de må la seg lede og lære av Kristus,
han som seiret over døden og fór opp til himmelen.

L: For alle foreldreløse,
om bistand fra Herren som lovet
at vi ikke skulle bli forlatt farløse tilbake.

L: For Guds folk på dette sted,
at det må bli bevart fra det onde
og helliget gjennom sannheten.

Hellige Gud, himmelske Far,
for vår skyld viet din Sønn seg som offer.
Gi at kraften fra dette offer
ved Ånden må virke i oss til helliggjørelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Høyst elskede, ledet av Den Hellige Ånd trer vi med Sønnen frem for Faderens nådetrone og ber:

L: Velsign vår pave Frans, vår biskop N. og alle våre prester og diakoner som gjør tjeneste ved alteret; ikle dem hellighetens skrud og styrk dem i kallet.

L: Forny oss alle i vårt kristenkall. Gi oss uttrettelig å ivre for Evangeliets spredning og folkenes frelse.

L: Se i nåde til alle ensomme og fortvilede, alle sørgende, forlatte og dem som er utsatt for svik og urettferdighet. Gi dem nytt håb ved glimtet av den himmelske herlighet.

L: Vi ber for oss selv: Gi våre liv en ny retning. Hjelp oss til å forsake synden, søke trygg forening med Jesus, og holde vårt himmelske fedreland fast for øyet.

L: Du som ved Sønnens himmelferd har åpnet veien til himmelen for menneskenaturen, gi alle våre kjære avdøde å følge Frelseren inn til den evige salighet.

Gud vår Far, du har gitt oss din egen sønn som den evige yppersteprest som uopphørlig ber for oss, lytt i nåde til de bønner vi bærer frem i hans navn. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot dine troendes bønner og offergaver, så vi ved disse hellige mysterier kan gå inn til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 17,22

Fader, jeg ber at de må være ett, likesom vi er ett. Halleluja.

Slutningsbønn

Gud, vår frelse, bønnhør oss. Gi oss ved disse hellige mysterier trygg visshet om at det som er fullbyrdet i Kristus, Kirkens hode, også blir virkeliggjort i hele Kirkens legeme. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse