7. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 19:10 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

1. lesning

3 Mos 19,1–2.17–18
Du skal elske din neste som deg selv

Herren talte til Moses og sa:

Si til hele den israelittiske menighet: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.

Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal tale din landsmann til rette, så du ikke for hans skyld fører synd over deg. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.

Responsoriesalme

Sal 103 (102),1–2. 3–4. 8 og 10. 12–13

Omkved: Herren er nådig og barmhjertig.

Min sjel, lov Herren,
ja, alt hva i meg er, love hans hellige navn!
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater dine synder,
som leger dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og godhet.

Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han gjør ikke med oss etter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Så langt som østen er fra vesten,
skiller han oss fra våre synder.
Som en far forbarmer seg over sine barn,
forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.

2. lesning

1 Kor 3,16–23
Alt er til for dere. Men selv hører dere Kristus til, og Kristus Gud.

Brødre, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Og ødelegger noen Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette templet er – dere selv.

Så må da ingen narre seg selv. Hvis noen blant dere anser seg for å være hva denne verden kaller vis, må han gjøre seg til en tåpe, for først da blir han virkelig vis. For denne verdens visdom er i Guds øyne bare dårskap. Det står jo skrevet: «Han som fanger de vise i deres egen list», og videre: «Herren kjenner de vises tanker, og vet hvor tomme de er.»

Derfor skal ingen sette sin lit til noe menneske; for alt er til for dere, det være seg Paulus eller Apollos eller Kefas, det være seg verden, livet eller døden, de ting som nå er eller de ting som skal komme, – alt hører dere til. Men selv hører dere Kristus til, og Kristus Gud.

Halleluja

1 Joh 2,5

Halleluja. Den som holder fast ved Kristi bud,
i ham har Guds kjærlighet virkelig nådd sitt mål. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,38–48
Elsk deres fiender!

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye, tann for tann.’ Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, – om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham. Til den som ber deg, skal du gi; den som vil låne av deg, skal du ikke vende ryggen.

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste’ – og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, – han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder.

For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkreverne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det – gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære menighet! Som Guds Ånds tempel skal vi være hellige, likesom Gud vår himmelske Far selv er hellig. La oss be om hjelp til å leve opp til den fullkomne hellighet og kjærlighet:

L: For Guds menighet over hele jorden,
at den må vitne om Gud gjennom fiendekjærlighet.

L: At statslederne i sitt politiske virke
må la seg inspirere av den ekte kristne kjærlighet.

L: For dem som lider fordi de har skaffet seg fiender,
at også de må merke kjærligheten fra Kristus.

L: For oss som utgjør Guds menighet på dette sted,
at vi må være oss bevisst at vi er Guds tempel.

Hellige Gud, himmelske Far,
du bruker Ordet og sakramentene til å helliggjøre oss.
Gi oss å leve i samsvar med helligheten fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag