7. uke i påsketiden, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Hebr 4, 16

La oss frimodig tre frem for nådens trone, for å søke miskunn
og finne Guds nådes hjelp i rette tid. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la din Ånd komme med kraft og utøse sine gaver over oss. Han gi oss et hjerte som er deg til behag, og gjøre oss rede til å følge din vilje.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 22,30; 23,6–11

I de dager ville kommandanten få ordentlig klarhet over hva jødenes anklage mot Paulus bestod i. Han løste ham av lenkene, og gav Sanhedrin ordre om å møte frem; så førte han Paulus dit og stilte ham frem for dem. - Paulus, som visste at rådet var delt i to partier, saddukeerne og fariseerne, ropte nå til forsamlingen: «Brødre, jeg er fariseer, som mine forfedre var det. Og når jeg står her for retten, er det på grunn av vårt håp: Oppstandelsen fra de døde.»

Knapt hadde han fått snakket ut, så brøt striden løs mellom fariseere og saddukeere, og forsamlingen ble splittet i to; saddukeerne benekter nemlig at der finner noen oppstandelse sted, og at der er engler eller åndelige vesener til, mens fariseerne tvertimot hevder alt dette. Det oppstod nå et veldig spetakkel, og noen lovkyndige fra fariseernes parti reiste seg og protesterte høylydt: «Vi finner ikke noe galt hos denne mannen. Om nå en ånd - eller en engel - faktisk har talt til ham?» Men da striden stadig ble voldsommere, begynte kommandanten å bli redd for at de skulle rive Paulus i stykker. Han gav avdelingen ordre om å skride inn, få Paulus ut derfra og føre ham tilbake til festningen.

Natten efter stod Herren for ham og sa: «Vær ved godt mot! Som du har vidnet om meg i Jerusalem, skal du også vidne i Roma.»

Responsoriesalme

Sal 15(16)

Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Vern meg, min Gud, jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren: «Du er min Gud.»
Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.

Jeg priser Herren for hans råd,
for manende ord i mitt hjerte om natten.
Herren har jeg alltid for øye.
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler,
i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden,
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Evangelievers

Halleluja. La alle bli ett, slik som du, Far, er i meg og jeg i deg, så verden kan tro at det er du som har sendt meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 17,20–26

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa: «Hellige Far! Jeg ber ikke for dem alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg: La alle bli ett, slik som du, Far, er i meg og jeg i deg, - la også dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett som vi er ett, - jeg i dem og du i meg. Ja, måtte de være i fullkommen enhet, så verden kan forstå at du har sendt meg, og at du elsker dem med den samme kjærlighet som du har til meg! Far! Jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se min herlighet - den som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far! Verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse har forstått at du har sendt meg; jeg har latt dem lære ditt navn å kjenne og skal gjøre det igjen, så den kjærlighet du har hatt til meg, også kan være i dem, og jeg selv i dem.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I den natt da vår Herre Jesus Kristus ble forrådt, bad han inderlig om enhet mellom alle kristne. La oss også be om enhet ved Den Hellige Ånd:

L: Om at kirkesamfunnene ved Åndens bistand
må finne sannheten i det ord Jesus forkynte i verden,
og så bære frem et samstemmig vitnesbyrd for verden.

L: For de borgerlige myndigheter,
at de ikke må øke eller utnytte
splittelsen blant de kristne.

L: For alle som lider under Kirkens splittelse,
at de ikke må miste troen på at Gud er mektig
til å gjenopprette enheten ved sannhetens ord og Ånd.

L: At den kjærlighet Gud har til Jesus
også må være i oss, og Kristus selv i oss.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du elsket din Sønn før verdens grunnvoll ble lagt,
og gav ham din herlighet.
Vi ber deg, gi oss å være der han er,
se hans herlighet, og oppnå enhet med ham og hverandre.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Herre, helliggjør disse gaver. Ta imot vårt åndelige offer, og gjør oss selv til en evig gave for deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 16, 7

Jeg sier dere sannheten:
Det er til gavn for dere at jeg går bort.
For går jeg ikke bort,
da kommer heller ikke Talsmannen til dere, sier Herren. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, lær oss å kjenne deg,
og gi oss ny styrke gjennom de mysterier vi har feiret,
så vi blir rede til å ta imot Åndens gaver.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag