Den hellige Markus (25. april)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Markus

Evangelist

Messens tekster

Inngangsvers

Mark 16,15

Gå ut i hele verden og forkynn Evangeliet for all skapningen. Halleluja.

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har utvalgt den salige Markus til å forkynne din frelse ved Evangeliets ord. Gi at vi tar imot hans forkynnelse og trofast følger i Kristi fotspor, han som lever og råder …

Lesning

1 Pet 5,5b–14
Markus, min sønn, sender dere sin hilsen

Mine kjære, alle skal dere overfor hverandre være kledd i den drakt som heter ydmykhet! For «Gud står de hovmodige imot, men de ydmyke gir han nåde». Bøy dere derfor dypt under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Og «legg deres bekymringer på ham», for han har omsorg for dere.

Vær våkne og på vakt! For deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, på jakt etter noen å sluke. Vær faste i troen, og stå ham imot! Og tenk på at alle deres brødre rundt om i verden har de samme lidelser å bære. Og all nådes Gud, han som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus, han skal også etter denne kortvarige lidelse gjenreise og befeste dere, gjøre dere sterke og urokkelige. Hans er makten i all evighet. Amen.

Ved hjelp av vår trofaste bror Silvanus har jeg nå skrevet dette til dere, som en kort formaning, og for å bekrefte vitnesbyrdet: Dette er den sanne Guds nåde. Bli stående i den!

Hun som bor i Babylon, utvalgt av Gud som dere selv, sender dere sin hilsen. Det samme gjør Markus, min sønn. Hils hverandre med kjærlighetens kyss. Fred være med dere alle, som er i Kristus.

Responsoriesalme

Sal 89 (88),2–3. 6–7. 16–17

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
Jeg sier: Din miskunn bygges opp til evig tid,
i himmelen grunnfester du din troskap.

Himlene priser din herlighet, Herre,
din trofasthet i de helliges forsamling.
Hvem er Herrens like blant himmelens skyer?
Hvem er som ham blant menneskebarn?

Salig det folk som kan synge din lov.
De skal vandre i ditt åsyns lys.
I ditt navn skal de juble hele dagen.
De roser seg av din rettferd.

Halleluja

1 Kor 1,23a–24b

Halleluja. Vi forkynner en korsfestet Kristus,
Guds egen kraft og Guds egen visdom. Halleluja.

Evangelium

Mark 16,15–20
Forkynn Evangeliet for hver og én som Gud har skapt!

På den tid viste Jesus seg for de elleve og sa til dem:

«Gå ut og forkynn Evangeliet verden over, for hver og én som Gud har skapt! Den som tror og lar seg døpe, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Og disse tegn skal følge dem som tror: De skal drive ut demoner i mitt navn, og tale nye tungemål; de skal kunne ta i slanger, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; de skal kunne legge sine hender på syke og helbrede dem.»

Og etter at Herren Jesus hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og tok sete ved Guds høyre hånd.

Men de gikk ut og forkynte Evangeliet overalt, og Herren selv virket med og bekreftet budskapet gjennom alle de jærtegn som fulgte det.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Etter gammel tradisjon holdes 25. april «bededag» ved at messen innledes med den eldre eller store bønneprosesjon (litania maior). Skjer det, kan forbønnen f.eks. få tilføyd intensjon 5 og 6.

Kjære troende! Den hellige Markus skrev det mest kortfattede av evangelieskriftene og forkynte og virket sammen med apostlene Peter og Paulus. La oss be om at Evangeliet får fremgang:

L: Om fremgang overalt i verden der Kirken finnes,
særlig i Egypt og på andre steder
som forbindes med den hellige Markus.

L: At Evangeliet også må ha fremgang
der statlige myndigheter setter seg imot det.

L: For våre medkristne som lever under press
i land hvor Evangeliet har tapt posisjon.

L: At vi må trenge stadig dypere inn i
Evangeliets budskap om hva Herren sa og gjorde.

L: (Om godt og tjenlig vær.)

L: (Om at vi til sommeren og høsten
må få glede oss over Guds mange gode gaver
i form av markens grøde.)

Himmelske Far,
du som brukte den hellige Markus
til å gi oss et innblikk i din Sønns
ord og gjerninger på jorden,
gi at vi aldri må svikte Evangeliets budskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt lovoffer på denne fest til minne om den salige Markus. Vi ber deg: Hold forkynnelsen av Evangeliet levende og virksom i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Apostelprefasjon II
Apostlene – Kirkens grunnvoll og vitner

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Du bygget din Kirke på apostlenes grunnvoll,
for at den på jorden skulle være et stadig tegn på din hellighet
og forkynne for menneskene ordet fra himmelen.
Sammen med engleskaren
lovsynger vi deg i hengivenhet,
og nå og til evig tid
roper vi med høy røst:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la den gave vi har mottatt ved ditt alter, helliggjøre oss og styrke oss i troen på det Evangelium den salige Markus forkynte. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse