Eukaristisk bønn II

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Eukaristisk bønn II

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, hellige Fader, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus. Han er ditt Ord, ved hvem du skapte alt, og som du sendte oss til Frelser og Forløser. Han ble kjød ved Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria.

Han strakte hendene ut under sin lidelse for å utslette døden å åpenbare oppstandelsen, og således oppfylte han din vilje og vant deg et hellig folk.

Med Engler og alle Hellige forkynner vi derfor din herlighet og roper med én røst:

Sanctus

Eukaristisk bønn

I sannhet, hellig er du Herre, all hellighets kilde.

Julen og juleoktaven (fra og med vigiliemessen julaften)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da den hellige Maria
i ukrenket jomfruelighet
fødte vår Frelser til verden.
Ved ham, vår Frelser og Herre,
ber vi deg:

Herrens åpenbaring

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da din enbårne Sønn
åpenbarte seg legemlig og synlig
som sant menneske,
han som fra evighet av er sammen med deg i din herlighet.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
ber vi deg:

Skjærtorsdag

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre Jesus Kristus
ble overgitt til sin lidelse for vår skyld.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
som du har herliggjort,
ber vi deg:

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da vår Herre Jesus Kristus legemlig oppstod fra de døde.
Ved ham som er opphøyet til din høyre hånd,
ber vi deg:

Kristi himmelfart

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre, din enbårne Sønn,
førte vår forgjengelige natur,
som han hadde gjort til ett med seg,
opp til din herlighets høyre hånd.
Ved ham ber vi deg:

Pinse

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den store pinsefest,
da Den Hellige Ånd åpenbarte seg for apostlene
i tunger av ild.
Og vi ber deg:

Søndager

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi ukens første dag,
den dag da Kristus stod opp fra de døde.
Ved ham som du har opphøyet til din høyre hånd,
ber vi deg:

Minnedag for kirkevigsel

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi vigslingsdagen for dette hus,
den dag da du gjorde denne bolig til din
og fylte den med ditt nærvær.
Ved Kristus, Kirkens Herre og Hode,
ber vi deg:

Herrens fremstilling i templet (2. februar)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da din enbårne Sønn
ble fremstillet i templet.
Ved ham, lys av ditt lys,
ber vi deg:

Herrens bebudelse (25. mars)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria unnfanget din evige Sønn
ved Den Hellige Ånd.
Ved ham som for vår frelses skyld ble menneske,
ber vi deg:

Johannes Døperens fødsel (24. juni)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Johannes Døperen ble født,
han som gikk i forveien for Kristus
og beredte veien for verdens Frelser.
Ved ham som kom etter Johannes og dog var før ham,
ber vi deg:

Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da den rene Jomfru, Guds mor
ble tatt opp til himmelen
av vår Herre Jesus Kristus.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
ber vi deg:

Marias fødsel (8. september)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble født,
hun som fra evighet av var utvalgt til å være Frelserens mor.
Ved ham, vår Frelser,
ber vi deg:

Allehelgensdag (1. november)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag som er viet minnet
om alle de hellige som i livet etterfulgte Kristus,
og i døden mottok herlighetens krone fra ham.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
ber vi deg:

Marias uplettede unnfangelse (8. desember)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble unnfanget uten arvesynd,
fordi hun var utvalgt til å bli Frelserens mor.
Ved ham som tar bort våre synder,
ber vi deg:

Utenom disse fester:

Derfor ber vi deg:

Helliggjør disse gaver ved din Ånds livgivende kraft, så de må bli for oss vår Herres Jesu Kristi legeme og blod.

Konsekrasjonen

Da han frivillig overga seg til sin lidelse, tok han brødet, takket, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

Ta og et alle derav: For dette er mitt Legeme, som skal gis for dere.

Likeså tok han etter måltidet kalken, takket atter, gav den til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav: For dette er mitt blods kalk den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor minnes vi hans død og oppstandelse, og vi bringer deg, Herre, livets brød og frelsens kalk og takker for at du holdt oss verdige til å stå for ditt åsyn og tjene deg.

I ydmykhet bønnfaller vi deg, at vi som får del i Kristi legeme og blod, må samles til ett av den Hellige Ånd.

Kom i hu, Herre, din kirke over hele jorden, så du kan gjøre den fullkommen i kjærlighet, i enhet med vår pave Frans og vår biskop N. og med hele ditt presteskap.

Kom også i hu våre brødre og søstre som sov inn i håpet om oppstandelsen, og alle som har forlatt denne verden. Ta dem inn i lyset fra ditt åsyn.

Forbarm deg over oss alle, så vi får del i det evige liv sammen med Guds mor, den salige jomfru Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, de salige apostler og alle hellige som gjennom alle tider levet i ditt vennskap.

Gi du oss å prise og forherlige deg ved din Sønn, Jesus Kristus.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.