Herrens dåp (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 14. mar. 2022 kl. 10:15 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Forbønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: *Herrens dåp

Messens tekster

Søndag etter Herrens åpenbaring
Hvor Herrens åpenbaring flyttes til en søndag som inntreffer på 7. eller 8. januar, feires Herrens dåp på etterfølgende mandag.

Inngangsvers

Jf. Matt 3,16–17

Da Herren var blitt døpt, åpnet himlene seg,
og Ånden, lik en due, senket seg over ham,
og Faderens røst sa: «Dette er min Sønn, som jeg har kjær,
han som har all min yndest.»

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, da Kristus var blitt døpt i Jordans flod, og Den Hellige Ånd steg ned over ham, forkynte du at han var din elskede Sønn. La oss som ble dine barn, gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd, alltid forbli i din kjærlighet. Ved ham, vår Herre …

Eller:

Kirkebønn

Allmektige Gud, din enbårne Sønn har åpenbart seg i vår menneskenatur. Vi ber deg: La oss bli fornyet i vårt indre ved ham som ble oss lik i det ytre, han som lever og råder …

Når denne fest feires på mandag, velges før Evangeliet én av lesningene nedenfor.
Lesninger, responsoriesalme og hallelujavers fra år A kan også brukes.

1. lesning

Jes 40,1–5. 9–11
Rydd vei for Herren!

Trøst, ja, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes strid er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder.

Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen! Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn.

Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop høyt med kraftig røst, Jerusalems gledesbud! Rop høyt, og vær ikke redd! Si til byene i Juda: «Se, der er deres Gud!» Se, Herren din Gud kommer, full av kraft, hans arm gir ham herrevelde. De han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham. Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt.

Responsoriesalme

Sal 104 (103),1b–2. 3–4. 24–25. 27–28. 29–30

Omkved: Lov Herren, min sjel!
Herre, min Gud, hvor du er stor!

Herre, min Gud, hvor du er stor!
I høyhet og herlighet har du kledd deg,
lyset er kappen du hyller deg i.
Du spente himmelen ut som et telt
og tømret din høysal på vannet.

Du gjør skyene til din vogn
og farer frem på vindens vinger.
Vindene gjør du til ditt sendebud,
ild og luer til dine tjenere.

Herre, hvor mange dine gjerninger er,
og alle har du gjort med visdom.
Jorden er full av det du har skapt.
Der er havet så stort og vidt,
med mylder som ingen kan telle,
både av små og store dyr.

Alle venter de på deg,
at du skal gi dem mat i rette tid.
Du deler ut, og de kan sanke,
du åpner din hånd, og de lar seg mette.

Du skjuler ditt åsyn, de gripes av redsel;
du tar livsånden fra dem,
da dør de og vender tilbake til støvet.
Du sender din Ånd, og de skapes på ny.
Du fornyer jordens åsyn.

2. lesning

Tit 2,11–14; 3,4–7
Han har frelst oss ved Den Hellige Ånds bad som lar oss fødes på ny og fornyer oss

Høyt elskede, Guds nåde har stått synlig frem for verden, med frelse for alle mennesker; den lærer oss å gi avkall på all gudløshet og alle verdslige begjær, og leve vårt liv i denne verden sømmelig, rettskaffent og fromt, alt mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud og Frelser, Kristus Jesus skal stå frem i sin herlighet. For han gav seg selv som løsepenge for oss, for å befri oss fra ondskapens makt, så vi kunne bli rene og være hans eget folk, ivrige etter å gjøre det gode.

Men da vår Gud og Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene stod frem i lyset, da var det ikke på grunn av hva vi selv hadde kunnet utrette av godt han frelste oss, men ut fra sin egen miskunn, ved det bad som lar oss fødes på ny, og som ved Den Hellige Ånds kraft fornyer vår natur. Og denne Ånd har han i rikt mål utgydt over oss, ved Jesus Kristus, vår Frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, i håp skal kunne se frem til det evige livs arv.

Halleluja

Jf. Luk 3,16

Halleluja. Det kommer en som er mektigere enn jeg, sa Johannes. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Halleluja.

Evangelium

Luk 3,15–16. 21–22
Mens Jesus bad etter at han var blitt døpt, åpnet himmelen seg

På den tid da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild.»

En gang da folket ble døpt i mengder, ble også Jesus døpt. Og mens han bad, åpnet himmelen seg, Den Hellige Ånd senket seg ned over ham i en dues skikkelse, og det hørtes en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi avslutter i dag årets julefeiring. La oss med våre forbønner vende oss til ham som ble ett med oss for å gjøre oss til ett med seg:

L: For Kirkens forkynnelse av Guds trøst,
at den må makte å formidle til folkene hjelpen
fra ham som ble født av Maria og døpt av Johannes.

L: For alle døpte som utøver samfunnsmakt,
at de må gjøre det med kristent sinnelag.

L: For alle som lider under egen synd og skyld,
at de må finne trøst hos ham
som ved dåpen forener oss med seg.

L: For Kirken på dette sted,
at den som Johannes Døperen i ydmykhet må peke på ham
som kom for å gi seg selv som løsepenge for oss,
for å befri oss fra ondskapens makt.

Herre Gud, himmelske Far,
ved din Sønns dåp i Jordan viste du oss vårt håp,
før oss gjennom dåpens bad til livet hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Høyt elskede i Kristus, etter Jesu dåp i Jordan forkynte Gud ham for verden som sin Sønn og han begynte sitt virke. Vi ber om at Gud i dag hører våre bønner for Kirken og for verden, som også i dag lytter til hans Sønn.

L: Vi ber for pave Frans og våre biskoper i Norge. At deres forkynnelse av Ordet og forvaltning av sakramentene må trekke stadig flere mennesker til din Sønn.

L: Vi ber for alle som i året som gikk mottok dåpens sakrament. At den nåde de mottok ved dåpens vann må bistå dem hele deres liv.

L: Vi ber for alle som har myndighet i verden. At de aldri må glemme de svake og syke, de sultende og fattige.

L: Vi ber for flere kall til prestegjerningen i Kirken. At stadig flere unge menn må høre Herrens ord om å følge ham, og gi sine liv for Kirken og sjelenes frelse.

L: Vi ber for alle barn og ungdommer i vår menighet. At de alle må finne i Jesus og i Kirken sannhet og kjernen i deres liv, i dag og i morgen.

Himmelske Far, vi ditt folk vandrer i ditt sannhets lys. Styrk vår tro, befest vårt håp, og øk vår kjærlighet til deg og våre medmennesker. Dette ber vi om ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi bringer deg på festen for din elskede Sønns åpenbaring. La dine troendes offergaver bli forvandlet til hans offer som i sin miskunn tar bort verdens synder, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Herrens Dåp

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Med underfulle tegn beseglet du den nye dåp i Jordan.
Ved din røst fra himmelen skulle vi tro
at ditt Ord har tatt bolig blant menneskene,
og ved Ånden som steg ned i en dues skikkelse,
skulle vi erkjenne at Kristus, din tjener,
ble salvet med gledens olje,
og er sendt til å forkynne det glade budskap for de fattige.
Derfor priser vi deg uten opphør på jorden,
og sammen med himmelens krefter
roper vi alle dager til din majestet:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1,32.34

Se, om ham var det Johannes vitnet:
«Jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd:
Han er Guds Sønn.»

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med dine hellige gaver. Ydmykt ber vi deg: La oss som trofast lytter til din enbårne Sønn, både få kalles og være dine barn. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Fra dagen etter festen for Herrens dåp inntil tirsdag før fastetiden er den liturgiske tid det alminnelige kirkeår.