Kristi kongefest (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Kristi kongefest

Siste søndag i det alminnelige kirkeår

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 5,12; 1,6b

Herrevelde og rikdom, visdom og styrke,
ære, hyllest og lovprisning
tilkommer med rette det ofrede Lam.
Ham være æren og makten i all evighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du har villet sammenfatte alle ting i din elskede Sønn, som er verdens Konge. Sett i din nåde hele skapningen fri fra trelldom, så den kan tjene din majestet og uten opphør prise deg. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Sam 5,1–3
De salvet David til konge over Israel

I de dager kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa: «Vi er av samme kjøtt og blod som du. Alt for lang tid siden, da Saul var konge over oss, var det du som førte Israel både ut i striden og hjem igjen. Herren har sagt til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel.»

Da kom alle Israels eldste til kongen i Hebron, og kong David sluttet en pakt med dem der for Herrens åsyn. Så salvet de David til konge over Israel.

Responsoriesalme

Sal 122 (121),1–2. 4–5

Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.

Jeg frydet meg da de sa:
«Vi går opp til Herrens hus.»
Så står da våre føtter
i dine porter, Jerusalem.

Jerusalem er bygget som en by,
borgfast til alle sider.

Dit opp går stammene, Herrens stammer,
for å prise Herren etter Israels lov.
Der står dommerseter,
seter for Davids hus.

2. lesning

Kol 1,12–20
Han har ført oss over i sin elskede Sønns rike

Brødre, la oss med glede takke Faderen, som har satt oss i stand til å få del i de helliges arv, i lyset. Ja, han har revet oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. Og i Sønnen er vi da frikjøpt, gjennom ham er våre synder tilgitt:

Han er den usynlige Guds bilde, all skapningens Førstefødte; for i ham var det alt ble skapt, i himmelen og på jorden, de synlige som de usynlige ting – om det så er «tronende vesener» eller «herskere», «makter» eller «myndigheter» – ved ham og for ham er alt blitt til. Han er før alt, og alt består ved ham.

Og han er også hode for Legemet, for Kirken: Han er dens opphav, den førstefødte av de døde – for i alle ting skulle han ha forrangen – i ham ville Gud at hele Fylden skulle ta bolig, og gjennom ham all skapningen forsones og høre ham til – ja, alle ting, de jordiske som de i himmelen – idet fred ble stiftet ved blodet fra hans kors.

Halleluja

Mark 11,9.10

Halleluja. Velsignet er han som kommer i Herrens navn.
Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Halleluja.

Evangelium

Luk 23,35–43
Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!

På den tid hånte rådsherrene Jesus og sa: «Andre har han frelst, la ham nå frelse seg selv, hvis han er den som Gud har salvet og utvalgt!»

Soldatene drev også gjøn med ham, de gikk frem og rakte ham sur vin og sa: «Hvis du er jødenes konge, så får du nå frelse deg selv!» Det var også satt en plakat over ham hvor det stod: «Denne mannen er jødenes konge.»

En av de forbryterne som hang der, gjorde også narr av ham og sa: «Er ikke du Messias? Så frels både deg selv og oss!»

Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke engang Gud, du som lider den samme straffen! Og vi lider den med rette, vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.»

Og så la han til: «Jesus, husk på meg når du kommer med ditt rike!»

Da svarte Jesus: «Sannelig, det lover jeg deg: Ennå i dag skal du være med meg i Paradis!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus, Gud Sønn, Herrens Salvede og Davids etterkommer, gikk gjennom kors og død for å åpne Paradis for oss, hans folk. La oss i bønn vende oss til ham vår Konge:

L: For alle Evangeliets budbærere,
at de med overbevisning må nå frem med budskapet
om hans fornedrelse og opphøyelse.

L: For dem som disponerer så mye jordisk makt
at de har vanskelig for å se den sanne Konge.

L: For dem som synes Herrens makt er smertelig langt borte,
at de må bli faste i troen.

L: At Jesus må huske på oss når han kommer med sitt rike.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som har gitt din Sønn herredømme,
ta på hans forbønn imot oss i ditt rike.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, med tillit til at din Sønn, vår Konge, vil være sitt folks talsmann for ditt åsyn, bærer vi frem våre bønner i tillit til din miskunn:

L: Vær med alle som sulter, tørster og er nakne. Med alle som er fremmede, syke og i fengsel. Vær dem nær, oppvekk deres tro, styrk deres håp og gi dem din kjærlighet.

L: Vær med oss, at vi ikke med kalde hjerter går forbi alle som lider, men møter dem med et åpent og varmt hjerte.

L: Gi oss å leve oppmerksomt, slik at vi ser vår konges, din Sønns, ansikt i dem vi møter. Og ser dem med hans blikk, slik at vi forstår at alle mennesker er skapt i ditt bilde med en umistelig verdighet.

L: Gi oss kraft til som Kirke å leve et liv som avlegger troverdig vitnesbyrd om din Sønn, vår Herre og Konge, slik at ditt folk i sannhet kan kalles et kongelig folk av prester og profeter.

Allmektige, evige Gud. Vi bekjenner din Sønn som prest, profet og konge. Gi oss gjennom kjærlig omsorg for våre medmennesker å forkynne ditt rikes komme over hele jorden i Ham. Gi at troen blir større enn vantroen, håpet sterkere enn fortvilelsen og at kjærligheten overvinner hatet. Det ber vi om ved din Sønn, Vår Herre og Konge Jesus Kristus, som med deg lever og råder i Helligåndens enhet, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bærer frem for deg det offer som er til vår soning. Ydmykt ber vi at din Sønn vil gi alle folk enhetens og fredens gaver, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristus, verdens Konge

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Med gledens olje har du salvet din enbårne Sønn,
vår Herre Jesus Kristus,
til evig prest og all verdens Konge,
så at han for vår fred
skulle gi seg selv som et rent offer på korsets alter
og i nåde fullbyrde menneskenes gjenløsning.
Når han engang har lagt all skapningen
under sitt herredømme,
skal han overgi et evig og altomfattende rike
til din uendelige majestet:
sannhetens og livets rike,
hellighetens og nådens rike,
rettferdighetens, kjærlighetens og fredens rike.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 29 (28),10–11

Herren er Konge til evig tid,
Herren velsigner sitt folk med fred.

Slutningsbønn

Herre, vi har fått del i livets brød. La oss som gjerne vil følge Kristi bud, han som er verdens Konge, få leve evig med ham i himlenes rike, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse

Musikkforslag