Pinsemandag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

2. pinsedag

I 2017 innførte pave Frans minnedagen Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor som feires mandag etter pinse. Nedenstående messetekster er derfor kun oppgitt av historiske årsaker.

På steder hvor de troende plikter eller pleier å delta i messen mandag og endog tirsdag etter pinse, kan pinsedags messe gjentas, eller det kan leses en messe til Den Hellige Ånd. F.eks. kan de følgende tekster fra votivmessen for Den Hellige Ånd, A, Norsk Missale, s. 838–841, benyttes.
Det kan velges mellom en rekke tekster til lesningene, responsoriesalme, halleluja og Evangelium. Tekstene nedenfor er eksempler på tekster som kan velges.

Inngangsvers

Rom 5,5

Guds kjærlighet er utgydt i våre hjerter,
ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes

Kirkebønn

Herre, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved denne din Ånd å forstå hva som er rett og alltid glede oss ved hans trøst. Ved vår Herre …

Lesning

Joel 2,23a.26; 3,1–3a
Over treller og trellkvinner vil jeg utøse min Ånd

Så sier Herren: Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud! Dere skal spise og bli mette og prise Herren deres Guds navn. For han handler underfullt med dere, og mitt folk skal aldri bli til skamme. Dere skal få sanne at jeg er hos Israel. Jeg og ingen annen er Herren deres Gud, og mitt folk skal aldri bli til skamme.

En gang skal det skje at jeg utøser min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord; de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min Ånd i de dager. Jeg lar jærtegn vise seg på himmelen og på jorden.

Eller:

Lesning

Apg 10,1.33–34a.37–44
Den Hellige Ånd kom over alle dem som lyttet til budskapet

På den tid var det i Caesarea en mann ved navn Cornelius, en offiser ved den italienske kohorte.

Til Peter sa han: «Jeg sendte da straks bud etter deg, og du har hatt den godhet å komme. Og nå er vi alle samlet her for å høre hva du har for bud fra Herren.» Da tok Peter til orde og sa:

«Dere vet hva for ting som er skjedd hele Jødeland over – Jesus fra Nasaret, han begynte i Galilea, etter den dåpen som Johannes forkynte, og Gud salvet ham med hellig Ånd og kraft; så gikk han omkring og gjorde vel og helbredet alle som var falt i djevelens makt, for Gud var med ham.

Og vi er vitner om alt hva han gjorde rundt i jødenes land og i Jerusalem, – han som de til og med drepte ved å henge ham på marterpelen. Men ham oppvakte Gud på den tredje dag og lot ham stå synlig frem, ikke for hele folket, men for de vitner som Gud i forveien hadde utpekt, nemlig for oss, som har sittet til bords med ham etter at han var oppstanden fra de døde.

Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den dommer som Gud har satt over levende og døde. Og det er om ham alle profetene vitner at enhver som tror på ham, skal få sine synder tilgitt.»

Ennå mens Peter talte kom Den Hellige Ånd over alle dem som lyttet til budskapet.

Responsoriesalme

Sal 22 [21], 23–24. 26–27. 28 og 31–32

Omkved: Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre.

Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre,
i forsamlingen synge din pris:
«Dere som frykter Herren, lov ham.
Pris ham, hele Jakobs ætt.
Frykt ham, hele Israel.»

I det samlede folk vil jeg synge din pris,
innfri mine løfter blant dem som frykter deg.
De ringe vil han mette.
De som søker Herren, skal prise ham!
Deres hjerte skal leve til evig tid.

All jorden skal minnes Herren
og vende om til ham.
Alle folk og slekter
skal tilbe for hans åsyn.
Min sjel skal leve for ham,
hele min ætt skal tjene ham.
Om ham skal det tales til kommende slekter,
hans rettferd og frelse forkynnes den ætt som blir født.

Halleluja

Halleluja. Kom, o Hellig Ånd, hit ned!
Lysets stråle til oss led fra din høye helligdom. Halleluja.

Evangelium

Joh 16,5–7.12–13a
Sannhetens Ånd skal føre dere frem til hele sannheten

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Nå går jeg herfra, til ham som har sendt meg, og det er ingen av dere som spør meg hvor jeg går hen. Bare har sorgen fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dere dette.

Allikevel er det sant hva jeg sier dere: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer heller ikke Talsmannen til dere; går jeg derimot herfra, da skal jeg sende ham til dere.

Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, Sannhetens Ånd, da skal han føre dere frem til hele sannheten.»

Credo

Hvor denne dag tas vare på som en festpreget dag, kan Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Bønn over offergavene

Herre, helliggjør disse gaver som vi bærer frem for deg: Opplys oss, og gjør våre hjerter rene ved din Hellige Ånd. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Den Hellige Ånd – Herrens gave til Kirken

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Han steg opp over alle himler, tok sete ved din høyre hånd, og sendte dine utvalgte barn din Hellige Ånd, som var dem lovet. Sammen med engleskaren lovsynger vi deg i hengivenhet, og nå og til evig tid roper vi med høy røst:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 68 (67),29

Stadfest, Herre, din gjerning i oss,
for ditt tempels skyld, som er i Jerusalem.

Slutningsbønn

Herre, rens våre hjerter og fyll dem med din Hellige Ånd, så vi kan bære rik frukt i all god gjerning. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse