29. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra U29a)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 45,1.4–6
Jeg holder i Kyros’ høyre hånd for å tvinge folkeslag under ham

Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd for å tvinge folkeslag under ham, løse beltet om livet på konger og åpne dørene for ham, så ingen porter skal være stengt:

For min tjener Jakobs skyld, for Israel, som jeg har utvalgt, har jeg kalt deg og gitt deg et hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, det er ingen annen, foruten meg er det ingen Gud. Jeg har spent beltet om livet på deg, enda du ikke kjente meg, for at folk skal få vite fra øst til vest at det ikke er noen ved siden av meg. Jeg er Herren, ingen annen.

Responsoriesalme

Sal 96 (95),1 og 3. 4–5. 7–8. 9–10a og c

Omkved: Jeg vil lovsynge Herren, høyt er han opphøyet.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, all jorden!
Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Herren er stor og høylovet,
mer å frykte enn alle guder.
Folkenes guder er intet.
Herren er himmelens skaper.

Folkeslag og slekter,
gi Herren ære og pris.
Gi Herren den ære vi skylder hans navn,
kom til hans forgård med gaver.

Tilbe Herren i hellig skrud,
bev for hans åsyn, all jorden.
Si til folkene: Herren er konge.
Han dømmer folkene med rettferd.

2. lesning

1 Tess 1,1–5b
Vi kommer ihu deres tro, kjærlighet og håp

Paulus, Silvanus og Timotheos, til kirken i Tessalonika, som lever i samfunn med Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere!

Vi takker stadig Gud for dere alle, og minnes dere atter og atter i våre bønner: For vår Gud og Fars åsyn kommer vi ihu hvor virksomme dere har vært i troen, hvor utrettelige i deres kjærlighet, hvor utholdende i håpet, alt i vår Herre Jesus Kristus. Brødre, kjære for Gud: Vi vet hvordan dere er blitt utvalgt. For vårt Evangelium ble ikke forkynt for dere med ord alene; det viste seg i kraft, ved Den Hellige Ånd; det fikk utfolde seg helt og fullt.

Halleluja

Fil 2,15d. 16a

Halleluja. Dere skal være lys
som lar livets ord skinne for menneskene. Halleluja.

Evangelium

Matt 22,15–21
Gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er

På den tid gikk fariseerne bort for å rådslå om hvordan de skulle få Jesus til å si noe de kunne felle ham på.

De sendte da sine disipler til ham sammen med noen herodianere. «Mester,» fikk de beskjed om å si, «vi vet at du er en rettskaffen mann og klart forkynner hva som er Guds vei, uten persons anseelse og uten å skjele til noen kant. Så si oss nå hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til Caesar, eller ikke?»

Men Jesus gjennomskuet deres falskhet. «Hyklere,» svarte han, «så dere prøver å sette meg fast? Vis meg hva dere betaler skatten med.» De rakte ham en denar.

Så spurte han dem: «Hvem forestiller dette bildet? Og hvem gjelder innskriften?»

De svarte: «Caesar.»

«Vel,» sier han, «så gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er.»

Credo

Forbønner

Se de generelle forbønnsforslag fra Missale og en oldkirkelig ektenie.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy