Den hellige Barnabas (11. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Barnabas

Apostel

Messens tekster

Inngangsvers

Salig var denne hellige mann
verdig til å telles med blant apostlene,
for han var en god mann,
full av Hellig Ånd og tro. (I påsketiden: Halleluja.)

Kirkebønn

Gud, du utpekte den salige Barnabas, en mann full av tro og Den Hellige Ånd, til å omvende hedningefolkene. La Kristi Evangelium, som han utrettelig vitnet om, bli trofast forkynt i ord og gjerning. Ved vår Herre …

Denne minnedag har egen obligatorisk første lesning. Responsoriesalme, halleluja og Evangelium nedenfor er derimot valgfritt når dagen feires som minnedag.

Lesning

Apg 11,21b–26; 13,1–3
Han var en prektig mann, full av hellig Ånd og tro

I de dager kom en stor mengde til troen og vendte seg om til Herren. Nyheten om dette kom kirken i Jerusalem for øre, og de sendte da Barnabas til Antiokia. Og Barnabas kom og ble lykkelig over å se alt hva Guds nåde kunne utrette, og oppmuntret dem alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. Han var selv en prektig mann, full av hellig Ånd og tro. Og slik sluttet en stor mengde mennesker seg til Herren.

Barnabas drog da til Tarsos for å oppsøke Saulos, fant ham og tok ham med seg til Antiokia. Et helt år tilbragte de sammen blant menigheten der og underviste en stor mengde mennesker. Det var i Antiokia at disiplene først ble kalt «kristne».

I Antiokia, i den menigheten som nå fantes der, var det profeter og lærere: Barnabas, Simeon med tilnavnet Niger, Lukios fra Kyrene, Manaen, fyrst Herodes’ pleiebror, og Saulos. En gang de under faste forrettet sin gudstjeneste, sa Den Hellige Ånd til dem: «Ta ut Barnabas og Saulos for meg, til det verket jeg har kalt dem til.» Etter å ha fastet og bedt, la de hendene på dem og lot dem dra ut.

Responsoriesalme

Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3c–4. 5–6

Omkved: Herren har åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn ihu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til sitar,
til sitar og med sangens røst.
Syng av glede for Herren, vår konge,
til trompeter og hornets klang.

Halleluja

Matt 28,19a. 20b

Halleluja. Dra derfor ut og lær alle folkeslag, sier Herren,
og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,7–13
Hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær

På den tid sa Jesus sa til sine apostler: «Hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut demoner. Som gave har dere fått det, som gave skal dere gi det videre. Unngå å få penger i beltet, enten det er gull eller sølv eller kobber; ta ikke skreppe med på veien, heller ikke to kjortler, eller sko, eller stav; for en arbeider er sin kost verd.

Når dere kommer til en by eller en landsby, så spør dere for; ta så inn hos en mann som fortjener det, og bli der så lenge dere er på stedet. Og når dere trer inn i hans hus, skal dere lyse fred over det. Der huset er det verd, skal freden forbli; men viser huset seg uverdig, skal freden vende tilbake til dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag Barnabas som ledsaget Paulus som dennes medapostel da han begynte sitt virke. La oss be Gud bruke oss i sitt apostolat:

L: For alt Guds folk,
at enhver med frimodighet og styrke
må fullføre det apostolat han har fått fra Gud.

L: For nasjonenes ledere
når de ikke makter eller finner det tjenlig
å opprettholde de eksisterende bindinger,
at de må skilles i fordragelighet og på en måte
som tjener de små folk og det store verdenssamfunn.

L: For dem som lider under byrder lagt på deres skuldre,
om styrke, hjelp og utholdenhet.

L: For kristne grupper og enkeltpersoner her hos oss,
om gjensidig respekt og støtte i tjenesten for Gud.

Barmhjertige Gud,
du som ved den hellige Barnabas' mellomkomst
førte den hellige Paulus til hans apostoliske oppdrag,
gi også oss i troskap å følge din kallelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, velsign og helliggjør disse offergaver. La dem tenne i oss den kjærlighets ild som drev den salige Barnabas med Evangeliets lys ut til hedningefolkene. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Kommunionsvers

Joh 15,15

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke
hva hans herre har fore. Nei, dere kaller jeg venner,
for jeg har gitt dere del i alt jeg har hørt av min Far. (I påsketiden: Halleluja.)

Slutningsbønn

Herre, på denne minnedag for den salige apostel Barnabas har vi mottatt pantet på det evige liv. La oss engang i lyset fatte det mysterium vi her har feiret under sakramentets tegn. Ved Kristus, vår Herre.