Den hellige Katarina av Siena (29. april)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Katarina av Siena

Jomfru og kirkelærer

Vernehelgen for Europa

Messens tekster

Inngangsvers

Dette er en klok jomfru, en av de vise
som gikk Kristus imøte med tent lampe. Halleluja.

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Evige Gud, du lot den salige Katarina skue Kristi sår og din Kirkes lidelse, og gjorde hennes kjærlighet til en flammende ild. Gjør også oss, som hører Kristus til, beredt til å bære hans Kirkes lidelser, slik at hans herlighet engang åpenbares for oss, han som lever og råder …

Lesning

1 Joh 1,5–2,2
Vi blir renset for all synd ved Jesu blod

Mine kjære! Dette er da det budskap vi har hørt av Jesus Kristus, og som vi bringer videre til dere: At Gud er lys, og noe mørke finnes ikke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men samtidig vandrer i mørket, da er vi løgnere og følger ikke sannheten. Men vandrer vi i lyset, slik som han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre; da blir vi renset for all synd, ved Jesu, hans Sønns blod.

Dersom vi sier at vi ikke har noen synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten bor ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, da tar han våre synder fra oss og tvetter all vår ondskap av. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord bor ikke i oss.

Mine små barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen allikevel synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er sonofferet for våre synder, – ja, ikke bare våre, men hele verdens.

Responsoriesalme

Sal 103,1–2. 3–4. 8–9. 13–14. 17–18a

Omkved: Min sjel, lov Herren.

Min sjel, lov Herren,
ja, alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han forlater dine synder
og leger dine sår.
Han løser ditt liv fra graven
og kroner deg med miskunn og godhet.

Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han går ikke i rette med oss for alltid
og gjemmer ikke evig på harme.

Som en far er kjærlig mot sine barn,
så kjærlig er Herren mot dem som frykter ham.
For han vet hva vi er skapt av,
han kommer ihu at vi er jord.

Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet
over dem som frykter ham.
Hans rettferd når frem til sønners sønner
for dem som holder hans pakt.

Halleluja

Jf. Matt 1,25

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre,
fordi du åpenbarte rikets mysterier for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,25–30
Du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarer dem for de små

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg.»

«Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for.»

«Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile.

Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre i Kristus! Den hellige Katarina lærte Kirkens lidelse å kjenne og ble selv en lærer for paven og for mange andre av Kirkens ledende menn. La oss be for den Kirke hun hadde kjær:

L: For pave Frans, kardinalene og Kirkens andre ledere,
at de må sette troskapen mot Gud foran alt annet.

L: For alle med makt og myndighet i det europeiske samfunn,
at de må gi kvinner og menn den plass som tilkommer dem
etter Guds kall til alle og enhver.

L: For dem som lider
på grunn av kaos og uorden i Kirken.

L: For dominikanerinnene og alle med tilknytning til dem,
at de må være med på å utbre Evangeliet og fornye Kirken.

Allmektige, evige Gud,
gjennom den hellige Katarina
leget du mange sår i Kirken og i verden.
Vi ber om omvendelse og fred blant dem som strides.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot frelsens offer, som vi bærer frem til minne om den salige Katarina. La oss lære av henne å takke deg, du sanne Gud, med større iver og kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jf. 1 Joh 1,7

Vandrer vi i lyset, slik som Gud er i lyset,
da har vi samfunn med hverandre og blir renset for all synd,
ved Jesu, hans Sønns blod. Halleluja.

Slutningsbønn

Herre, gi oss del i det evige liv gjennom det hellige måltid du har mettet oss med, og som styrket den salige Katarina her på jorden. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag