Den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse (8. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse

Immaculata-festen

Inngangsvers

Jes 61,10

Jeg jubler av glede i Herren,
og min sjel fryder seg i min Gud;
for han har iført meg frelsens klær
og svøpt meg i rettferds kappe,
som en brud er prydet med sine smykker.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Gud, ved Jomfru Marias uplettede unnfangelse beredte du en verdig bolig for din Sønn. Med hans frelsende død for øye, bevarte du henne fra all synd. Vi ber deg: Gi at også vi på hennes forbønn blir rene for synd og når frem til deg. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Mos 3,9–15.20
Jeg vil sette fiendskap mellom ditt avkom og kvinnens avkom (ætt)

Da Adam hadde spist av treet, ropte Gud Herren på ham og sa: «Hvor er du?»

Han svarte: «Jeg hørte deg i haven; da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.»

Da sa han: «Hvem har sagt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?»

Mannen svarte: «Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste.»

Da sa Herren Gud til kvinnen: «Hva er det du har gjort?»

Kvinnen svarte: «Slangen lokket meg, og jeg spiste.»

Da sa Herren Gud til slangen: «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og alle ville dyr. På buken skal du krype, og muld skal du ete alle dine dager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hugge den i hælen.»

Mannen kalte sin hustru Eva, for hun ble mor til alle som lever.

Responsoriesalme

Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3bc–4

Omkved: Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn ihu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

2. lesning

Ef 1,3–6.11–12
Gud har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt

Velsignet er han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver, i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn. I sin kjærlighet har han fra første ferd bestemt og fritt besluttet å gi oss en plass som sønner hos seg, ved Jesus Kristus, hans nådes herlighet til lov og pris – den nåde som han har skjenket oss, gjennom ham som han har kjær.

Det er i ham vi har fått vår arvelodd, slik som det forut var bestemt, ifølge hans plan som lar alt skje etter sin vilje, for å være hans herlighet til pris, vi, som alt forut hadde håpet på ham.

Halleluja

Jf. Luk 1,28

Halleluja. Vær hilset, Maria, full av nåde; Herren er med deg;
velsignet er du blant kvinnene. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,26–38
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg (Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!)

På den tid ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en ung pike trolovet med en mann som het Josef. Han var av Davids ætt; og den unge pikens navn var Maria.

Engelen trådte inn til henne og sa: «Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!»

Hun ble forskrekket ved hans ord, og undret seg på hva dette kunne være for slags hilsen.

Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria. For du har funnet nåde hos Gud. Du skal unnfange og føde en sønn, og ham skal du kalle Jesus. Han skal være stor, ja, ‘Den Allerhøyestes Sønn’ skal han kalles. Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid; aldri skal hans herredømme ta ende.»

Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette kunne skje, – jeg har jo ingen mann?»

Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraft fra Den Allerhøyeste skal senke seg ned over deg. Derfor skal også det barn du føder være hellig og kalles Guds Sønn. Se, også Elisabet, din frende, har unnfanget en sønn, så gammel som hun er; hun er alt i sjette måned, hun som de kalte ufruktbar. For ingenting er umulig for Gud.»

Maria svarte: «Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Jomfru Maria var like fra unnfangelsens øyeblikk utvalgt av Gud og hadde mottatt hans nåde til hennes store kall. La oss be om Guds helliggjørende nåde:

L: For oss hans folk – Kirkens sønner og døtre –
vi som ble utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt,
om nåde til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn.

L: Om at verdens herskere må se Guds virke
i det som menneskelig sett er smått og ringe.

L: For dem som utsettes for vold og lidelse
– spesielt for kvinner og ufødte barn –
om Guds miskunn og hjelp
på forbønn fra den salige Jomfru Maria.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi må bli henne lik som fra unnfangelsen av
ved Guds nåde var spart for arvesyndens plett.

Hellige Gud, barmhjertige Far,
du som velsignet Jomfru Maria alt i mors liv,
vær nådig mot hvert menneske også her hos oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

I tiltro til Guds mor Marias forbønn ber vi, med de sorger og engstelser mennesker vanligvis har, til Kristus, livets Herre:

L: at alle vi som skal bringe troen videre til andre, må få den samme tillit og tro som Maria hadde.

L: at vi må støtte, anerkjenne og hjelpe hverandre i den fulle solidaritet som troen på hennes guddommelige Sønn krever av oss.

L: at vi kan oppnå den innsikt som kreves for å gi Maria en riktig plass i vårt liv.

L: at vi innser den betydning Marias uplettede unnfangelse har for vår frelse gjennom hennes Sønns liv og oppstandelse.

L: at alle våre avdøde må bli trukket inn i det evige liv i Gud.

Allmektige Gud, la oss alle være blant dem som får livet tilbake i Kristus. For du er de levendes Gud, ikke de dødes. Deg bringer vi vår lovprisning, nå og i all evighet, gjennom Jesus Kristus. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot frelsens offer, som vi bærer frem for deg på festen for den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Vi bekjenner at hun ved ditt forsyns nåde ble bevart for enhver synd. Gi at også vi på hennes forbønn blir befridd fra all skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Maria og Kirken

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For å skjenke din Sønn en verdig mor
bevarte du den salige Jomfru Maria
fra arvesyndens smitte
og gav henne fylden av din nåde.
I henne viste du oss bildet
på den Kirke som skulle komme,
Kristi brud uten plett og lyte,
lysende av skjønnhet.
En ren jomfru skulle føde din Sønn,
det uskyldige Lam,
som utsletter våre synder;
og henne utpekte du til
å gå i forbønn for ditt folk,
og være et forbilde på hellighet.
Derfor priser vi deg med englenes kor,
idet vi med glede istemmer:

Kommunionsvers

Herlige ord er sagt om deg, Maria,
for fra deg er rettferdighetens sol steget opp,
Kristus, vår Gud.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, måtte disse sakramenter fri oss for følgene av den skyld som du bevarte Jomfru Maria fra ved hennes uplettede unnfangelse. Ved Kristus, vår Herre.

Det er mulig å gi den høytidelige velsignelse