Eukaristisk bønn III

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Eukaristisk bønn III

I sannhet, hellig er du, Herre,
og med rette lovprises du av all skapningen.
For du levendegjør og helliggjør alle ting
ved din Sønn,
vår Herre Jesus Kristus,
gjennom Den Hellige Ånds kraft,
Uopphørlig samler du ditt folk,
så dette rene offer kan frembæres for ditt navn
over hele jordens krets.

Julen og juleoktaven (fra og med vigiliemessen julaften)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da den hellige Maria
i ukrenket jomfruelighet
fødte vår Frelser til verden.
Ved ham, vår Frelser og Herre,
bønnfaller vi deg, Herre:

Herrens åpenbaring

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da din enbårne Sønn åpenbarte seg legemlig og synlig
som sant menneske,
han som fra evighet av
er sammen med deg i din herlighet.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
bønnfaller vi deg, Herre:

Skjærtorsdag

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den hellige dag
da vår Herre Jesus Kristus
ble overgitt til sin lidelse for vår skyld.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
som du har herliggjort,
bønnfaller vi deg, Herre:

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da vår Herre Jesus Kristus legemlig oppstod fra de døde.
Ved ham som er opphøyet til din høyre hånd,
bønnfaller vi deg, Herre:

Kristi himmelfart

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre,
din enbårne Sønn,
førte vår forgjengelige natur,
som han hadde gjort til ett med seg,
opp til din herlighets høyre hånd.
Ved ham bønnfaller vi deg, Herre:

Pinse

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke feirer vi den store
pinsefest,
da Den Hellige Ånd åpenbarte seg for apostlene
i tunger av ild.
Og vi bønnfaller deg, Herre:

Søndager

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke feirer vi ukens første dag,
den dag da Kristus stod opp fra de døde.
Ved ham som du har opphøyet til din høyre hånd,
bønnfaller vi deg, Herre:

Minnedag for kirkevigsel

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi vigslingsdagen for dette hus,
den dag da du gjorde denne bolig til din
og fylte den med ditt nærvær.
Ved Kristus, Kirkens Herre og Hode,
bønnfaller vi deg, Herre:

Herrens fremstilling i templet (2. februar)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da din enbårne Sønn
ble fremstillet i templet.
Ved ham, lys av ditt lys,
bønnfaller vi deg, Herre:

Herrens bebudelse (25. mars)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria unnfanget din evige Sønn
ved Den Hellige Ånd.
Ved ham som for vår frelses skyld ble menneske,
bønnfaller vi deg, Herre:

Johannes Døperens fødsel (24. juni)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Johannes Døperen ble født,
han som gikk i forveien for Kristus
og beredte veien for verdens Frelser.
Ved ham som kom etter Johannes og dog var før ham,
bønnfaller vi deg, Herre:

Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da den rene Jomfru,
Guds mor ble tatt opp til himmelen
av vår Herre Jesus Kristus.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
bønnfaller vi deg, Herre:

Marias fødsel (8. september)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble født,
hun som fra evighet av
var utvalgt til å være Frelserens mor.
Ved ham, vår Frelser,
bønnfaller vi deg, Herre:

Allehelgensdag (1. november)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag som er viet minnet
om alle de hellige som i livet etterfulgte Kristus,
og i døden mottok herlighetens krone fra ham.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
bønnfaller vi deg, Herre:

Marias uplettede unnfangelse (8. desember)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble unnfanget uten arvesynd,
fordi hun var utvalgt til å bli Frelserens mor.
Ved ham som tar bort våre synder,
bønnfaller vi deg, Herre:

Utenom disse høytider:

Derfor bønnfaller vi deg, Herre:

Helliggjør ved din Ånd disse gaver
som vi bærer frem for deg,
så de må bli din Sønns,
vår Herres Jesu Kristi legeme og blod,
han som bød oss å feire disse mysterier.

Konsekrasjonen

For i den natt da han ble forrådt, tok han brødet, takket deg og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

Ta og ét alle derav for dette er mitt legeme som skal gis for dere.

Likeså tok han etter måltidet kalken, takket deg og velsignet, gav den til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav for dette er mitt blods kalk den nye og evige pakts blod som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor minnes vi, Herre, din Sønns frelsende lidelse, hans underfulle oppstandelse og himmelferd, og mens vi venter på hans gjenkomst, bærer vi med takksigelse frem for deg dette levende og hellige offer.

Se i nåde til din Kirkes offergave. Den er for deg det samme offerlam, som etter din vilje ble til vår soning. Gi at vi, styrket med din Sønns legeme og blod, og fylt av hans Hellige Ånd, må bli ett legeme og én ånd i Kristus.

Måtte han gjøre oss til en evig gave for deg, så vi kan dele arvelodd med dine utvalgte, fremfor alt med den salige Jomfru, Guds Mor Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, dine salige apostler og ærerike martyrer (med den hellige N.) og alle hellige, som uten opphør kommer oss til hjelp med sin forbønn hos deg.

Vi ber deg, Herre: La dette offer, som forsoner oss med deg, gi hele verden fred og frelse. Styrk din kirke i tro og kjærlighet under dens ferd på jorden. Våk over din tjener, vår pave Frans og vår biskop N., over alle biskoper og prester i hele verden og over det folk du har gjort til ditt. Lytt i nåde til alle bønner fra dem du har villet samle om ditt alter. Barmhjertige Fader, forén med deg alle dine barn som er spredt over hele jorden.

I messer for avdøde:

Herre, kom ihu din tjener N., som du (i dag) har kalt hjem til deg fra denne verden. La ham (henne) som ble ett med din Sønn i hans død, også bli forenet med ham i hans oppstandelse, når han skal oppvekke alt kjød av jorden, og likedanne vårt fornedrelses-legeme med sitt herlighets-legeme. Kom også ihu alle våre avdøde og alle som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan mettes av din herlighet til evig tid. Da skal du tørke hver tåre av våre øyne, og vi skal se deg, vår Gud, som du er, bli deg lik i all evighet og uten opphør prise deg, ved Kristus, vår Herre, han som er alle gavers giver.

Utenom messer for de avdøde:

Vi ber også for våre avdøde, og for alle dem som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan mettes av din herlighet til evig tid, ved Kristus, vår Herre, han som er alle gavers giver.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.