Eukaristisk bønn IV

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Prefasjon

Prefasjonen til denne eukaristiske bønn kan ikke forandres på grunn av strukturen i selve bønnen som gir oss en oversikt over frelseshistorien.
℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Eukaristisk bønn IV

I sannhet, verdig er det å takke deg, i sannhet, rett er det å lovprise deg, hellige Fader, for du er den ene, den sanne og levende Gud. Før tidenes opphav er du og til evig tid, bor du i det lys som intet menneske kan fatte. Du, godhets Gud og livets kilde, skapte verden for at all skapningen skulle krones med din velsignelse og de mange finne glede i din klarhet. Talløse engler skarer seg om deg, tjener deg dag og natt, og aldri opphører deres lovsang ved synet av ditt ansikts herlighet. Også vi tar del i deres jubel, og alt som er skapt under himmelen, lovpriser gjennom vår munn ditt navn, idet vi istemmer:

Sanctus

Eukaristisk bønn

Vi lovpriser deg, Hellige Fader, for mektig er du, og alt har du skapt i visdom og kjærlighet. Mennesket formet du i ditt bilde, du gav ham verden i varetekt, for at han som en tjener for deg, sin Skaper, skulle herske over all skapningen. Da vi tapte ditt vennskap ved å vende oss fra deg, overgav du oss ikke i dødens vold. I din godhet kom du alle mennesker til hjelp, så de kunne søke deg og finne deg. Flere ganger sluttet du din pakt med dem, og ved profetene oppdro du dem i håpet om frelsen.

Hellige Fader, så høyt har du elsket verden, at du i tidens fylde gav din enbårne Sønn som vår frelser. Han ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, og i alt delte han menneskets kår, dog ikke i synd. For de fattige forkynte han frelse, for de fangne frihet, for de sorgfulle glede. Han overgav seg selv til døden, for å fullbyrde ditt frelsesverk, og ved sin oppstandelse fra de døde gjorde han døden til intet, og fornyet vårt liv.

Og for at vi ikke mere skal leve for oss selv, men for ham, som døde og oppsto for oss, sendte han fra deg, Fader, Den Hellige Ånd, som den første gave til de troende, han som fullbyrder din Sønns verk i verden, og fullender all helliggjørelse.

Så ber vi deg, Herre: La denne din Hellige Ånd vigsle disse offergaver, så de må bli din Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod, for at vi kan feire det store mysterium han selv har etterlatt oss som en evig pakt.

Konsekrasjonen

Timen var kommet da du, Hellige Fader, ville herliggjøre ham, og likesom han hadde elsket sine egne som var i verden, således elsket han dem inntil enden. Da de satt ved aftensmåltidet, tok han brødet, velsignet og brøt det, gav det til sine disipler og sa:

Ta og et alle derav: For dette er mitt Legeme, som skal gis for dere.

Likeså tok han kalken med vintreets frukt, takket, gav den til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav: For dette er mitt blods kalk den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor feirer vi nå, Herre, minnet om vår frelse. Vi gjenkaller Jesu Kristi død, hans nedferd til dødsriket, og forkynner hans oppstandelse og hans himmelferd til din høyre side. Mens vi venter på hans gjenkomst i herlighet, bærer vi frem for deg hans legeme og blod, det offer som er deg til behag, og som frelser verden.

Herre, se ned til den offergave du selv har beredt for din kirke, og gi alle som får del i dette ene brød og denne ene kalk, å samles til ett legeme av Den Hellige Ånd, så de kan fullkommengjøres som et levende offer i Kristus til din herlighets pris.

Herre, kom derfor ihu alle for hvem vi bærer frem dette offer, især din tjener vår pave Frans, vår biskop N., biskopene over hele jorden, presteskapet, de som frembærer offeret og de som står samlet omkring, hele ditt folk, og alle som søker deg med et oppriktig hjerte. Kom også dem ihu som er gått bort i Kristi fred, og alle de døde hvis tro du alene kjenner.

Barmhjertige Fader, gi oss, dine barn, del i det evige livs arv i ditt rike, sammen med jomfru Maria, Guds salige mor, den salige Josef, hennes ekteviede, apostlene og alle dine hellige. Der skal vi sammen med all skapningen, forløst fra synden og døden, forherlige deg ved Kristus vår Herre, han som er alle gavers giver.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.