Den hellige apostelen Peters stol (22. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Feb22)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige apostelen Peters stol

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 22,32

Herren sa til Simon Peter:
Jeg har bedt for deg, for at din tro ikke må svikte,
og når du har vendt om, styrk dine brødre.

Kirkebønn

Allmektige Gud, la oss aldri rokkes i den tro som du ved apostelen Peters bekjennelse har grunnlagt på klippen. Ved vår Herre …

Lesning

1 Pet 5,1–4
Embedsbror og vitne om Kristi lidelser

Mine kjære, jeg vil formane presbyterne blant dere, i egenskap av embedsbror og vitne om Kristi lidelser, og som delaktig i den herlighet som skal åpenbares: Vokt den Guds hjord som er dere betrodd. Og gjør det, ikke som under tvang, men av fri vilje, slik Gud ønsker det; heller ikke for ussel vinnings skyld, men alene av iver og hengivenhet. Og opptre ikke som herrer overfor dem dere har fått å ta vare på, men tre frem som et forbilde for hjorden. Da skal dere motta den herlighetens seierskrans som aldri visner, den dag den øverste hyrde viser seg.

Responsoriesalme

Sal 23 (22),1–3a. 3b–4. 5. 6

Omkved: Herren skal være deres hyrde
og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier,
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.
For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne
og salver mitt hode med olje.
Mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager.
Og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Evangelievers

og evangelievers Matt 16,18

(Halleluja.) Du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.
Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. (Halleluja.)

Evangelium

Matt 16,13–19
Du er Peter – Klippen –, og deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike

På den tid kom Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Philippi. Der spurte han sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»

De svarte: «Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.»

«Men dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?»

Da tok Simon Peter ordet, og svarte: «Du er Messias, Sønn av den levende Gud.»

Og Jesus svarte ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi feirer i dag apostelen Peters bispestol. La oss be om fellesskap og gjensidig støtte:

L: For vår pave Frans som i dag besitter apostelen Peters stol,
om hjelp til å styrke hans medbrødre i bispeembetet
og til å fremme Kirkens verdensomspennende fellesskap.

L: At vår regjering på god og nyttig måte
må gjøre bruk av forbindelsene med Den hellige stol.

L: For våre medbrødre og -søstre i Kristus
som lider på grunn av motstand og forfølgelse,
at de må finne styrke og mot i Kirkens fellesskap.

L: For Kirken i vårt land,
at den med respekt og åpent sinn
må lytte til Den apostoliske stols trosvitnesbyrd.

Herre Gud, himmelske Far,
du som gir visdom og forstand til dine tjenere,
se i nåde til Den romerske pave og hans medarbeidere,
og la oss finne hjelp i fellesskapet med paven.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot din Kirkes bønner og offergaver. Gi at vi med den salige Peter som hyrde vinner den evige arv, og med ham som lærer bevarer troens renhet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Apostelprefasjon I
Apostlene – hyrder for Guds folk

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Du, vår evige Hyrde, forlater ikke din hjord,
men tar den alltid i din varetekt ved dine salige apostler,
så hjorden kan ledes av dem du har satt til dens hyrder
og til stedfortredere for din Sønn.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer
og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Kommunionsvers

Matt 16,16.18

Peter sa til Jesus: Du er Messias, Sønn av den levende Gud.
Jesus svarte: Du er Peter,
og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.

Slutningsbønn

Evige Gud, på denne fest for den salige apostel Peter har du næret oss med Kristi legeme og blod. Gi at dette gjenløsningens mysterium for oss blir enhetens og fredens sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag