Oljevigselsmessen

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Torsdag i Den stille uke.

I Norge legges vanligvis feiringen av oljevigselsmessen til tirsdag i den stille uke.

1 [-]. I henhold til Kirkens eldgamle tradisjon forbys denne dag alle messer uten menighet.
2 [-]. Velsignelsen av de sykes olje, katekumenolje og konsekrering av krisma gjøres av biskopen ifølge ritualet gjengitt i Pontificale Romanum som vanligvis feires denne dag ved en egen messe om morgenen.
3 [-]. Men dersom det på denne dag kan være vanskelig å samle klerus og folk med biskopen, kan oljevigselsmessen fremskyndes til en annen dag, men det må være nær innunder påske.
4 [-]. Denne messe som biskopen koncelebrerer med sitt presbyterium, skal være uttrykk for prestenes fellesskap med sin biskop. Det anbefaler seg på samme måte at alle prester når det lar seg gjøre, deltar i denne og i den tar imot kommunionen, også under begge skikkelser. Som tegn på at bispedømmets presbyterium utgjør en enhet, må de prester som koncelebrerer med biskopen, være fra bispedømmets forskjellige områder.
5 [-]. I henhold til gammel tradisjon foretas velsignelsen av de sykes olje før slutten av den eukaristiske bønn, velsignelsen av katekumenoljen og konsekrasjonen av krismaen etter kommunionen. Likevel er det av pastorale grunner lov å gjennomføre samtlige velsingelsesrituser etter ordets liturgi.

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 1,6

Jesus Kristus har gjort oss til et kongelig folk av prester for Gud, sin Far; ham være æren og makten i all evighet. Amen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, du som salvet din enbårne Sønn med Den Hellige Ånd, og innsatte ham som Messias og Herre, gi at vi som har fått del i den samme vigsel, blir forløsningens vitner i verden. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 61,1–3a.6a.8b–9
Herren har salvet meg, han har sendt meg med gledesbud og gledesolje til de fattige

Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de fattige, for å lege dem som har et sønderknust hjerte, rope ut frihet for fanger, og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud; jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion hodepynt istedenfor aske, gledesolje for sørgedrakt og lovsang istedenfor motløshet.

Men dere skal kalles Herrens prester og tjenere for vår Gud.

I troskap vil jeg gi dem lønn og slutte en evig pakt med dem. Deres ætt skal bli kjent blant folkeslagene, deres etterkommere blant folkene. Alle som ser dem, skal sanne at de er en ætt som Herren har velsignet.

Responsoriesalme

Sal 89(88),21-22.25+27

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Jeg har funnet David, min tjener,
jeg har salvet ham med hellig olje;
for ham skal min hånd være fast,
og min arm skal gjøre ham sterk.

Min trofasthet og min miskunn skal følge ham,
i mitt navn skal han finne sin styrke.
Han skal si: Du er min Far,
min Gud, min frelses Klippe.

2. lesning

Åp 1,5–8
Han har gjort oss til et kongelig folk av prester for Gud, sin Far

Nåde og fred være med dere fra Jesus Kristus, det sanndru vidne, den førstefødte blant de døde, høvdingen over jordens konger, – han som elsker oss, som har løst oss av våre synder gjennom sitt blod, som har gjort oss til et kongelig folk av prester for Gud, sin Far, – ham være æren og makten i all evighet. Amen.

Se han kommer blant skyer, synlig for hvert øye, også for dem som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal slå seg for brystet i klage ved hans komme. Ja, så skal skje!

Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Allherskeren.

Evangelievers

Jes 61,1 (Luk 4,18)

Herrens ånd er over meg, han har sendt meg med gledesbud til de fattige.

Evangelium

Luk 4,16–21
Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg

Jesus kom til Nasaret, hvor han hadde vokst opp. På sabbaten gikk han i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese opp, gav de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet den og fant det stedet hvor det stod:

«Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg. Han har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne og for de blinde, at de igjen skal få se; for å gi de undertrykte deres frihet tilbake, og utrope et nådeår på Herrens vegne.»

Så rullet han sammen boken, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er det skriftordet dere hørte, gått i oppfyllelse.»

8 [-]. Etter lesningen av Evangeliet holder biskopen homilien der han tar utgangspunkt i en tekst blant lesningene som er lest under ordets liturgi, og taler til menigheten og prestene sine om den prestelige salvelse. Han formaner prestene til troskap i utøvelsen av deres oppdrag, og han oppfordrer dem til offentlig å fornye sine presteløfter.

Fornyelse av presteløftet

9 [-]. Etter homilien henvender biskopen seg til prestene med følgende eller lignende ord:

Elskede brødre, vi feirer det årlige minne om den dag da Kristus, vår Herre, gav apostlene og oss del i sitt preste-embede. Vil dere, i nærvær av deres biskop og Guds hellige folk, fornye de løfter som dere engang gav?

Prestene svarer sammen: Ja, det vil vi.

Vil dere forenes mer inderlig med Herren Jesus og likedannes med ham gjennom selvfornektelse og bekreftelse av de løfter om troskap i den hellige gjerning, som dere av kjærlighet til Kristus med glede påtok dere overfor hans Kirke på ordinasjonsdagen?

Prestene: Ja, det vil vi.

Vil dere være trofaste forvaltere av Guds mysterier i den hellige Eukaristi og i de andre liturgiske handlinger? Vil dere, uten å søke vinning, men av omsorgen for sjelene, trofast utøve det hellige kall til å lære og til å forkynne, ved å følge Kristus, som er Kirkens hode og hyrde?

Prestene: Ja, det vil vi.

Biskopen vender seg til menigheten og fortsetter:

Og dere, høyt elskede, be for våre prester: At Herren rikelig utøser sine gaver over dem, så de som trofaste tjenere for Kristus, vår yppersteprest, kan føre dere til ham som er frelsens kilde.

Menigheten: Kristus, hør oss. Kristus, bønnhør oss.

Be også for meg: At jeg må være tro mot det apostoliske kall som ufortjent er blitt meg betrodd, og at jeg blant dere må bli et levende og mer fullkomment bilde på Kristus, som er yppersteprest, den gode hyrde, lærer og alles tjener.

Menigheten: Kristus, hør oss. Kristus, bønnhør oss.

Herren bevare oss alle i sin kjærlighet og føre oss, både hyrder og hjord, til det evige liv.

Alle: Amen.

111 [22]. Den universelle forbønn følger. Credo brukes ikke.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

La oss å be for alt Guds folk og for hele verden at Gud må hellige oss gjennom sakramentene og at han gjennom de andre hellige handlinger må yte oss sin hjelp og støtte på veien frem mot det evige liv i Gud:

L: For alle biskopene og prestene i hele verden
som nå fornyer sine presteløfter.

L: For alle med ansvar i samfunnet,
at de må søke styrke og kraft i Kirken
og i de hellige handlinger som her feires.
For alle syke og lidende,
at de må oppleve den kraft som formidles gjennom Kirkens tjeneste,
spesielt når sykesalvingen forrettes og viaticum (vandringsbrødet) rekkes.

L: For dem hos oss som forbereder seg
til å motta dåpens og konfirmasjonens sakramenter,
at de må se og oppleve den guddommelige hjelp
som formidles gjennom de hellige salvinger.

Allmektige Gud,
du som kommer til oss gjennom mennesker og ytre midler,
hør våre bønner og fyll oss med din velsignelse
i denne påske og i året som ligger foran oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Den eukaristiske liturgi med oljevigsel

Hymne

Skjer oljevigselen i forbindelse med den eukaristiske liturgi, kan denne hymne synges mens oljene som skal vigsles og de øvrige offergaver bæres frem til biskopen:

℞: O Forløser, lytt i nåde
til din tjenerskares sang.

℣: Herrens sol med stråler milde
skjenker treet vekst og kraft.
Frem for deg, all frelses kilde,
bringes oljetreets saft.

Drott i evighetens rike,
sign den selv med guddomshånd
til et tegn, så for det vike
må med makt hver uren ånd.

La din salve, Frelser kjære,
Adams falne slekt forny’:
Gjenopprett den tapte ære,
som vi fikk i tidens gry.

Sjelens bad i dåpens vanne
sletter syndens urenhet.
Salven, strøket på vår panne,
kaller åndens nåde ned.

Du, Guds Sønn fra evigheten,
født av Jomfrumorens skjød,
skjenk ved oljens kraft her nede
lys i mørke, liv i død.

Alltid skal skjærtorsdagens minne
hellig for oss alle stå,
mens på jorden sekler svinner,
jubelsangen om den gå.

Krukkene med oljer overrekkes til biskopen med ordene «olje til den hellige krisma», «de sykes olje» og «katekumenenes olje».

Bønn over offergavene

Herre, gi at dette offer utsletter våre gamle synder og øker i oss frelsen og det nye liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristi prestedømme og prestenes tjeneste

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Ved å salve din enbårne Sønn med Den Hellige Ånd
innsatte du ham som den nye og evige pakts yppersteprest,
og i din uutgrunnelige frelsesplan
opprettholder du hans ene prestedømme i Kirken.
Med et kongelig prestedømme
ærer han det folk han har gjort til sitt,
og i broderlig godhet utvelger han de menn
som ved håndspåleggelse får del i hans hellige tjeneste.
I hans navn skal de frembære offeret
til menneskeslektens forløsning
ved å berede påskemåltidet for dine barn,
og med kjærlighet skal de komme ditt hellige folk til hjelp,
nære det med ordet, og mette det med sakramentene.
Ved å overgi sitt liv til deg og for sine brødres frelse
skal de strebe etter å likedannes med Kristi eget bilde,
og urokkelig skal de vitne om sin tro og sin kjærlighet.
Derfor bekjenner også vi ditt navn, Herre,
med engler og alle hellige,
idet vi jublende istemmer:

Velsignelse av de sykes olje

De sykes olje kan velsignes på alteret i slutten av den eukaristiske bønn ved at biskopen føyer inn i denne bønn over oljen:

Gud, vår Far og vår trøst,
du som ved din Sønn
vil helbrede de syke for deres lidelser,
lytt i nåde til oss som tillitsfullt bønnfaller deg:
Send fra din himmel trøsteren, din Hellige Ånd,
ned over denne olje,
som du har latt det grønne tre frembringe
til styrke for legemet.
La denne olje ved din + velsignelse
bli til vern for legeme, sjel og ånd
for alle som salves med den,
så all sorg, sykdom og smerte viker bort.
Herre, måtte du gjøre den til din hellige olje,
vigslet for oss av deg
i vår Herres Jesu Kristi navn.

Kommunionsvers

Sal 89 (88),2

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
fra slekt til slekt skal min munn forkynne din trofasthet.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, ydmykt ber vi deg, at de som du metter med dine sakramenter, må bli verdige til å vitne om Kristus i verden, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelse av katekumenoljen

Katekumenoljen kan velsignes på velsignelsesbordet etter slutningsbønnen ved at biskopen ber denne bønn over oljen:

Gud, ditt folks kraft og vern,
du som skapte oljen
og gjorde den til et tegn på styrke,
velsign + i nåde denne olje.
Gi av din egen kraft til de katekumener
som blir salvet med den,
så de med visdom og styrke fra deg
kan fatte dybdene i din Salvedes Evangelium.
La dem modig ta på seg det kristne livs oppgaver,
og gjør dem verdige til å være dine barn,
og få glede seg ved sin nye fødsel
og sitt liv i din Kirke.
Ved Kristus, vår Herre.

R: Amen.

Konsekrasjon av krismaen

Uten å si noe heller så biskopen krydderoljene i den vanlige olje og tilbereder krismaen – medmindre denne alt er blitt forberedt på forhånd. Når det er gjort, oppfordrer han til bønn:

Høytelskede,
la oss be til den allmektige Gud, vår Far,
at han må velsigne og helliggjøre denne krisma.
Måtte de som salves med den i det ytre,
også bli salvet i sitt indre
og gjort verdige til Guds frelse.

Så ånder biskopen om ønskelig over krismakrukkens åpning, og med løftede hender ber han konsekrasjonsbønnen:

Gud, du som er opphav
til all vekst og åndelig fremgang,
ta nådig imot den takk
som Kirken i glede bringer deg med vår røst.
I begynnelsen bød du jorden
å frembære trær som gir frukt,
og blant dem skulle oliventreet vokse frem
for å skjenke oss sin olje,
til bruk i den hellige krisma.
Med profetisk ånd
forutså David din nådes sakramenter,
og sang om gleden som skulle lyse av våre åsyn
når vi salves med denne olje.
Fordum da verdens skyld
var blitt sonet ved syndfloden,
kunngjorde duen med en oljegren
– bilde på den gave som skulle komme –
at fred var vendt tilbake til jorden.
I de siste tider er dette blitt åpenbart
gjennom synlige tegn,
for ved dåpens vann utslettes alle synder,
og ved salvingen med olje
blir våre ansikter glade og klare.
Derfor bød du din tjener Moses
at han først skulle rense sin bror Aron med vann,
og deretter innsette ham til prest
ved å utøse denne salve over ham.
Enda større ære ble denne salving til del
da din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
bad om å bli døpt av Johannes i Jordans vann.
Da sendte du Den Hellige Ånd ned over ham
i en dues skikkelse,
og gjennom en røst fra himmelen åpenbarte du
at i ham, din enbårne Sønn, var alt ditt behag.
Således viste du at han var den
som profeten David hadde i tanker
da han sang om ham
som skulle salves med gledens olje
fremfor sine frender.

I taushet strekker alle koncelebrantene høyre hånd mot krismaen inntil bønnes slutt.

Vi ber deg, Herre,
at du med din velsignelse + vil helliggjøre
denne krisma som du har skapt,
og fylle den med Den Hellige Ånds kraft,
gjennom din Salvedes makt.
Etter hans hellig navn kalles den krisma,
og med den har du salvet dine prester og konger,
profeter og martyrer.
Gjør med din kraft denne krisma, skapt av deg,
til frelsens og livets sakrament
for dem som blir gjenfødt i dåpens bad.
Gi at de som mottar den helliggjørende salving
og løses fra arvesyndens forderv,
blir din herlighets tempel
og lever i renhet og uskyld til din ære.
Gi at de, salvet med kongelig,
prestelig og profetisk verdighet
ved det sakrament som du har innstiftet,
blir iført uforgjengelighetens kledning.
Måtte denne salve bli en frelsens krisma
for dem som er gjenfødt
av vann og Den Hellige Ånd,
og gi dem del i det evige liv
og himmelens herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.

R: Amen.

Eller:

Gud, du som er livets kilde
og sakramentenes opphav,
vi takker deg for din uendelige kjærlighet.
I den gamle pakt gav du oss de første tegn
på oljens helliggjørende mysterium,
og da tidens fylde kom,
lot du dette mysterium stråle frem
i den elskede Sønn.
Da han, vår Herre, hadde frelst menneskeslekten
ved påskens sakrament,
fylte han din Kirke med Den Hellige Ånd
og skjenket den på underfull vis himmelske gaver,
for at frelsens verk skulle fullbyrdes
gjennom den på jorden.
Slik utdeler du dine rike gaver til menneskene
ved krismaens hellige mysterium,
for at dine barn, gjenfødt i dåpens bad,
kan bli styrket med Åndens salving,
og likedannes med din Salvede,
så de får del i hans profetiske,
prestelige og kongelige verdighet.

I taushet strekker alle koncelebrantene høyre hånd mot krismaen inntil bønnes slutt.

Vi ber deg, Herre,
at denne blanding av olje og velluktende urter
ved din nådes kraft
må bli for oss et sakrament, som du har + vigslet.
Utøs Den Hellige Ånds gaver
over alle som blir salvet med denne krisma.
La hellighetens glans hvile
over alle de steder og ting
som blir signet med de hellige oljer.
La fremfor alt din Kirke vokse
ved denne salves mysterium,
inntil den når fullendelsen
i evighetens glans,
der du skal bli alt i alle
med Kristus i Den Hellige Ånd,
i all evighet.

R: Amen.

Når velsignelsen er lyst under messens avslutning, legger biskopen røkelse i røkelseskaret, og det anordnes prosesjon til sakristiet.
De velsignede oljer bæres ut av de respektive medhjelpere like bak korset, mens koret og menigheten synger noen vers av hymnen O Forløser, eller en annen passende sang.
15 [-]. Mottak av de hellige oljer i de enkelte sogn kan skje før feiringen av aftenmessen skjærtorsdag eller på et annet tidspunkt som synes hensiktsmessig.

Utsendelse