Sykesalving

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Sykesalvingens sakrament

Ritualet

Presten: Fred være med dette hus og med alle som bor her.

Alle: Og med din ånd.

Deretter kan presten bestenke den syke og sengen med vievann og si:

Måtte dette vann minne oss om vår dåp, og vende våre tanker mot Kristus som har gjenløst oss ved sin lidelse, død og oppstandelse.

Presten henvender seg til de tilstedeværende med disse eller lignende ord:

Kjære brødre og søstre. I evangeliet kommer de syke til vår Herre Jesus Kristus og ber om helbredelse. Han som har lidt så meget for oss, er selv tilstede midt iblant oss som er samlet i hans navn. Gjennom apostelen Jakob gir han oss denne befaling: «Om noen iblant dere er syke, la ham kalle til seg Kirkens prester, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, frelse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen, og har han begått synder, skal de bli ham tilgitt.» La oss derfor anbefale vår syke bror/søster til Kristus, for at han/hun må finne lindring og frelse ved hans nåde og kraft.

Oppfordring til syndsbekjennelse

P: La oss bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire denne hellige handling.
A: Jeg bekjenner for Gud den allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser, ved min skyld. Derfor ber jeg den salige jomfru Maria, alle engler og hellige og dere alle: Be for meg til Herren, vår Gud.
P: Den allmektige Gud miskunne seg over oss, / tilgi våre synder / og føre oss til det evige liv.

Skriftlesning

Matt (8,5-10.13)

Denne lesning står skrevet hos evangelisten Matteus.

Som han var på vei inn i Kafarnaum, kom en offiser kom hen til ham med en bønn: «Herre,» sa han, «min tjener ligger hjemme i fryktelige smerter og kan ikke røre seg.» Jesus svarte: «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men offiseren sa: «Herre, jeg er ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus. Men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando, og har soldater å befale over. Sier jeg til en: “Gå,” så går han, og til en annen: “Kom,” så kommer han; og sier jeg til min slave: “Gjør dette,” - så gjør han det.» Jesus undret seg da han hørte dette. Og han sa til sitt følge: «Sannelig om jeg har funnet en slik tro hos noen i Israel!» Og til offiseren sa han: «Gå bare hjem; det skal skje som du tror.» Og tjeneren ble frisk i samme stund.

Slik lyder Herrens ord.

A: Gud være lovet.

Forbønner

P: La oss i tro og ydmykhet be om Guds hjelp for vår syke bror/søster N..
Gjest ham/henne i din miskunn og styrk ham/henne med denne hellige salving. Vi ber deg…
Befri ham/henne fra alt ondt. Vi ber deg…
Skjenk alle syke lindring i deres lidelser. Vi ber deg…
Vær nær alle som har omsorg for de syke. Vi ber deg…
Befri denne din tjener/tjenerinne fra synd og fristelser. Vi ber deg…
Gi ham/henne som vi i ditt navn legger hendene på, liv og helse. Vi ber deg…

Takkebønn over oljen

P: Lovet være Gud, den allmektige Far, som for oss og for vår frelses skyld sendte sin Sønn til verden.
A: Lovet være Gud.
P: Lovet være Gud, Faderens enbårne Sønn, som tok på seg vår menneskelige natur for å lege våre sykdommer.
A: Lovet være Gud.
P: Lovet være Gud, Trøsteren, den Hellige Ånd, som evig styrker vårt legemes svakhet.
A: Lovet være Gud.
Presten salver den syke på pannen og i hendene, med den hellige olje idet han sier:
Herren bistå deg med Den hellige Ånds nåde ved denne hellige salving og ved sin rike barmhjertighet.
A: Amen.
P: Han fri deg fra dine synder, frelse deg, og gi deg lindring.
A: Amen.
P: La oss be. Herre, vår frelser, helbred ved den Hellige Ånds nåde N. fra hans/hennes sykdom, leg hans/hennes sår og tilgi hans/hennes synder, befri ham/henne fra alle lidelser på legeme, sjel og ånd. Gi ham/henne i din barmhjertighet full ytre og indre sunnhet og la ham/henne, helbredet ved din barmhjertighet, få gjenoppta sin gjerning, du som lever og råder fra evighet til evighet.
A: Amen.
For den som er svekket av alder:
P: Herre, se i miskunn til din tjener/tjenerinne som lider under alderens svakhet, og i denne hellige salving søker din nåde til helsebot for legeme og sjel. Styrk ham/henne med din Ånd, og la ham/henne forbli sterk i troen og trygg i håpet, så han/hun kan være et forbilde på det tålmod og den glede som din kjærlighet virker.
A: Amen.
Hvor det er fare for livet:
P: Gud, vår gjenløser, i din lidelse har du selv utholdt våre smerter og båret våre sykdommer. Vi ber deg ydmykt for vår syke bror/søster N., at han/hun som du har gjenløst, må finne mot og ny kraft i håpet om frelsen, og bli bevart på legeme og sjel. Du som lever og råder fra evighet til evighet.
A: Amen.
For den som får salving og vandringsbrød:
P: Gud, all miskunns Far, alle sørgendes Trøster, se til din tjener/tjenerinne N., som setter sin lit til deg. La denne hellige salving bli til lindring for ham/henne som tynges av så store lidelser. La din Sønns legeme og blod, som han/hun nå er styrket ved, bli selve vandringsbrødet på veien til det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.
A: Amen.
For den som er i dødskamp:
P: Mildeste Fader, du som ser all god vilje og alltid forlater synder, du som aldri holder tilgivelsen tilbake fra den som ber, miskunn deg over din tjener/tjenerinne N., som kjemper sin siste strid. Han/hun er blitt salvet med hellig olje og støttet av de bønner vi i tro til deg har bedt. Gi ham/henne lindring på legeme og sjel, skjenk ham/henne syndenes forlatelse og styrk ham/henne med din kjærlighet og nåde, ved Kristus, din Sønn, han som overvant døden, åpnet veien for oss til det evige liv, og lever og råder fra evighet til evighet.
A: Amen.

Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Velsignelse

P: Gud Fader velsigne deg.
A: Amen.
P: Guds Sønn helbrede deg.
A: Amen.
P: Den Hellige Ånd opplyse deg.
A: Amen.
P: Herren vokte ditt legeme og frelse din sjel.
A: Amen.
P: Han opplyse ditt hjerte og føre deg til det evige liv.
A: Amen.
Til slutt velsigner presten eventuelle tilstedeværende:
P: Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd velsigne dere.
A: Amen.