1. søndag i advent (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A1b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 25 (24),1–3

Til deg løfter jeg min sjel, min Gud;
til deg setter jeg min lit,
og jeg skal ikke bli til skamme.
La ikke mine fiender håne meg.
Ingen som trøster seg til deg, går skuffet bort.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Vi ber deg, allmektige Gud, hjelp oss, dine troende, å forberede oss på Kristi komme ved et liv i godhet og rettferd, så vi på den ytterste dag får stå ved hans høyre side og ta i arv det rike du har gjort rede for oss. Ved vår Herre, Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

1. lesning

Jes 63,16b–17; 64,1a.3–7
Om du bare ville kløve himlene og stige ned!

Du, Herre, er vår far, fra gammel tid er ditt navn vår forløser. Herre, hvorfor fører du oss bort fra dine veier? Hvorfor gjør du oss hardhjertet, så vi ikke frykter deg? Vend om for dine tjeneres skyld, de stammer som er din eiendom!

Om du bare ville kløve himmelen og stige ned så fjellene skalv for deg. Fra gammel tid har ingen spurt eller hørt, og intet øye har sett noen annen gud enn deg som kan gjøre slike ting for dem som venter på ham. Du møter dem som med glede gjør rett og tenker på hvordan du går frem.

Men du ble harm, og vi syndet. Slik har det alltid vært – kan vi enda bli frelst? Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger.

Det er ingen som påkaller ditt navn og ingen som tar seg sammen for å holde fast ved deg. For du har skjult ditt ansikt for oss og gitt oss våre synder i vold. Men, Herre, du er da vår far! Vi er leire, og du har formet oss, alle er vi et verk av din hånd.

Responsoriesalme

Sal 80 (79),2ac og 3b. 15–16. 18–19

Omkved: Vekk opp din makt og kom.

Hør oss, Israels hyrde,
åpenbar din herlighet for Israels barn.
Vis oss din makt og velde
og kom oss til hjelp.

Herre, Hærskarenes Gud, vend tilbake,
se ned fra himmelen.
Ta deg av din vingård,
vern om det du har plantet med din høyre hånd.

Hold din hånd over ham du har ved din høyre,
Adams sønn som du har fostret.
Aldri mer vil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen,
så vil vi påkalle ditt navn.

2. lesning

1 Kor 1,3–9
Vi lever i forventningen om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg

Brødre, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus Kristus.

Uten opphør takker jeg Gud for dere, for den Guds nåde dere er blitt til del i Kristus Jesus. For gjennom ham er dere blitt rike på alt; dere har fått nåde til å tale og nåde til å forstå. Og alt dette fordi vitnesbyrdet om Kristus ble så fast innplantet hos dere. Så skulle dere heller ikke stå tilbake for noen når det gjelder nådegaver, alt mens dere lever i forventningen om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Og han skal også gjøre dere urokkelige inntil siste stund, så ingen kan anklage dere på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, og av ham var det dere ble kalt til fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Halleluja

Sal 84,8

Halleluja. La oss få kjenne din miskunn, Herre!
Gi du oss din frelse! Halleluja.

Evangelium

Mark 13,33–37
Våk, for dere vet ikke når husbonden kommer

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

«Se opp og vær våkne, for dere vet ikke når tiden er inne! Det blir som med en mann som er dratt ut på en reise: Han har forlatt sitt hus og overlatt alt til sine tjenere, gitt dem hver sitt arbeid å utføre, og gitt dørvokteren befaling om å våke.

Så våk da; for dere vet ikke når husbonden kommer – om aftenen eller ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen. La ham ikke komme overraskende og finne dere sovende! Og det jeg sier til dere, det sier jeg til alle: Våk!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi vet ikke når Husbonden kommer, om aftenen eller ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen. La oss be Gud holde oss våkne:

L: For kristenheten som har lært om Herrens komme,
at den må få kraft og vilje til å vente og våke.

L: For dem som er gitt forvalteransvar i verden,
at de alltid må være beredt til å møte Herren.

L: At Jesu første komme må være en trøst for de lidende
og gi dem mot til å sette sitt håp til hans gjenkomst.

L: Om nådegaver i vår menighet (vårt fellesskap)
mens vi lever i forventningen
om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som en gang sendte din Sønn for å frelse,
gi oss å gå ham i møte når han kommer igjen herlighet.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 85 (84),13

Herren vil skjenke sin velsignelse,
og jorden skal gi sin grøde.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La den hellige handling vi har feiret, bli oss til gagn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag