3. uke i advent, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A3.5)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Se, i herlighet skal Herren komme fra det høye,
for å gjeste sitt folk med fred,
for å gi oss håp om evig liv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, la din nåde vise oss den rette vei og alltid ledsage vår vandring. Med hjerte fullt av håp ser vi frem til din enbårne Sønns komme. La oss få hjelp i dette liv og vinne lønnen i det evige.
Ved Ham, vår Herre…

Lesning

Jes 56,1–3a.6–8

Så sier Herren: Hold lov og rett, og gjør det som rett er! For min frelse er nær, den kommer, snart skal min rettferd åpenbares. Salig er den som gjør således, hver mann som holder fast ved dette, som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og tar seg i vare så han ikke gjør noe ondt. Den som holder seg til Herren, den fremmede må ikke si: «Herren vil skille meg fra mitt folk.» De fremmede som holder seg til Herren og vil tjene ham, elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og holder fast ved min pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige fjell og la dem glede seg i mitt bønnehus. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.

For så lyder ordet fra Herren, vår Gud, som samler de fordrevne av Israel: Enda flere vil jeg samle foruten dem som alt er samlet.

Responsoriesalme

Sal 67 (66)

Omkved: Lovsyng Herren, alle folk.

Gud være oss nådig og velsigne oss,
han la sitt åsyn lyse over oss.
Dine veier skal kjennes på jorden,
din frelse blant folkene.

Måtte folkene juble og synge,
for du dømmer jorden med rettferd.
Du styrer alle jordens folk.

Landet har gitt sin grøde,
Gud, vår Gud, har velsignet oss.
Gud velsigne oss,
all jorden frykte ham.

Evangelievers

Halleluja. Kom, Herre, gi oss din fred, og de rene av hjerte skal juble. Halleluja.

Evangelium

Joh 5,33–36

På den tid sa Jesus til jødene: «Dere sendte folk ut til Johannes, og han vidnet om sannheten. Vel støtter jeg meg ikke på et menneskes vidnesbyrd, men for deres frelses skyld minner jeg om det. Han var lampen som gir lys ved sin flamme, og for en liten stund fant dere glede i hans lys. Men jeg har et vidnesbyrd bedre enn hans: det er det oppdrag min far har gitt meg. Det verk jeg utfører, de gjerninger jeg gjør, de bevidner at jeg er sendt av min Far.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesu gjerninger vitner om at han er sendt oss av Faderen. La oss be til Faderen:

L: At Kirken må være tro i sitt oppdrag
og bære videre vitnesbyrdet
om ham som kom fra Faderen.

L: At alle som har ansvar
for lov og rett i samfunnet vårt,
må være med på å forberede menneskene
til møte med Guds Sønn.

L: For dem som lider
fordi de følger det som er Guds lov og rett,
at de må oppleve at Herrens frelse er nær.

L: At vi som er samlet på dette hellige sted
(til denne hellige messe),
alltid må glede oss i Guds hus.

Barmhjertige Gud,
du som har gitt oss vitnesbyrdet om din Sønn,
gi at det må skape håp og glede i verden.
Ved ham, Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Fil, 3, 20-21

Vi venter vår Frelser, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt arme jordiske legeme, så det blir likt hans eget herlighetsfylte legeme.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder, og holde fast ved de himmelske.
Ved Kristus, vår Herre.