4. søndag i advent (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A4a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jes 45,8

Himler, send dugg fra det høye,
la den Rettferdige komme som regn fra skyen,
og vår Frelser fødes av den åpne jord!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet, han som lever og råder …

1. lesning

Jes 7,10–14
Se, en jomfru skal bli med barn

I de dager talte Herren til Akas og sa: «Krev deg et tegn fra Herren din Gud, om du vil ha det nede i dødsriket eller oppe i det høye!»

Men Akas svarte: «Jeg vil ikke kreve noe og ikke sette Herren på prøve.»

Da sa profeten: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emmanuel.»

Responsoriesalme

Sal 24 (23),1–2. 3–4ab. 5–6

Omkved: Herren kommer, han er herlighetens konge.

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender.
Tomhet lokker ham ikke, falsk har han ikke sverget.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud, sin Frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

2. lesning

Rom 1,1–7
Jesus Kristus, båren av Davids ætt, Guds Sønn

Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, kåret til å forkynne Guds Evangelium, det som han alt hadde gitt oss sitt løfte om gjennom sine profeter i De Hellige Skrifter – Evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre: født som menneske, båren av Davids ætt, men i kraft av den guddommelige ånd som bodde i ham, innsatt i all sin makt og verdighet som Guds Sønn ved sin oppstandelse fra de døde.

Ved ham er det vi har fått vår nåde, vårt oppdrag som apostler, til å forkynne for alle hedningefolk at de må gi seg inn under ham i tro, og ære hans navn. Og blant dem som således er kalt til å tilhøre Jesus Kristus, er også dere; og jeg, Paulus, hilser alle i Roma som er Guds elskede og kalte hellige, med nåde og fred fra Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus.

Halleluja

Matt 1,23

Halleluja. Jomfruen skal unnfange og føde en sønn,
og hans navn skal være Emmanuel. Halleluja.

Evangelium

Matt 1,18–24
Jesus skal fødes av Maria, troloveden til Josef, Davids sønn

Men med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til:

Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet.

Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved profeten: «Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel» (det betyr «Gud med oss»).

Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham, og førte sin hustru hjem til seg.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristi komme til verden som menneske – båret av Davids ætt og født av en jomfru – skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som Herren hadde forkynt ved profeten. Så la oss under påkallelse av ham som vi nå skal feire, vende oss til Gud i bønn:

L: For alle som forbereder årets julegudstjenester.
La oss påkalle ham som er midtpunktet i vår gudstjeneste.

L: For konger og andre med høy myndighet eller verdighet,
at de må søke råd og hjelp hos Herren.
La oss påkalle ham som kong Akas fikk høre om.

L: For dem som lider under vanskelige familieforhold.
La oss påkalle ham som ble født av Josefs trolovede.

L: For våre juletradisjoner,
at de må vise oss mer av hva Jesus Kristus er.
La oss påkalle Guds og Davids Sønn.

Allmektige Gud,
du som i Kristus har lovet å være med oss,
gi at vi rett feirer Emmanuels komme til verden.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la gavene på ditt alter bli helliget av den Ånd som med sin kraft fylte Jomfru Marias skjød. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon II
Forventningen om Kristi første og annet komme

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Profetene forkynte ham med én røst,
Jomfruen bar ham med usigelig kjærlighet,
Døperen utropte hans komme og pekte ham ut for folket.
Han virker i oss vår glede,
mens vi bereder oss til å feire hans fødsel,
så han finner oss våkne i bønnen
og jublende i vår lovsang.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jes 7,14

Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og hans navn skal være Emmanuel.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du har skjenket oss pantet på vår evige forløsning. Gjør oss rede til å feire det store mysterium at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, han som lever og råder fra evighet til evighet.