Herrens forklarelse (6. august, år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug06b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Herrens forklarelse

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Matt 17,5

Den Hellige Ånd viste seg i en lysende sky,
og Faderens røst hørtes:
Dette er min Sønn som jeg har kjær,
han som har all min yndest. Hør ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Evige Gud, i din enbårne Sønns herlige forklarelse stadfestet du, med fedrene som vitne, troens mysterier og forkynte det fullkomne barnekår. Gi oss, dine tjenere, å lytte til din elskede Sønns røst, så vi blir hans medarvinger, han som lever og råder …

Når denne fest inntreffer utenom en søndag, velges før Evangeliet én av lesningene nedenfor.

1. lesning

Dan 7,9–10.13–14
Hans klær var hvite som sne

I et syn om natten så jeg: Tronstoler ble satt frem, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som sne og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og hans hjul var luende ild. En strøm av ild fløt frem, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja titusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

Videre så jeg i mine nattesyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne.

Responsoriesalme

Sal 97 (96),1–2. 5–6. 9

Omkved: Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.

Herren er Konge, fryd deg du jord,
de talløse øer juble.
Omkring ham er mulm og skyer,
rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn,
for hele jordens Herre.
Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.

For du, Herre, er den Høyeste over hele jorden,
høyt hevet over alle guder.

2. lesning

2 Pet 1,16–19
Vi hørte denne stemmen lyde fra himmelen

Kjæreste venner, når vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme, var det ikke oppdiktede fabler vi berettet for dere; nei, med egne øyne hadde vi sett ham i hans guddomsglans.

For det var Gud Fader som forlenet ham med ære og herlighet, det var hans opphøyede herlighet som lot sin røst høre og sa: «Dette er min Sønn som jeg har kjær, han som har all min yndest.» Vi hørte selv denne stemmen lyde fra himmelen, den gang vi var med ham på det hellige fjell.

Derfor står også profetenes ord fastere for oss enn noensinne, og dere vil gjøre vel i å akte på det! For det er lik en lampe som lyser i et mørkt rom, inntil dagen bryter frem og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

Evangelievers

Matt 17,5c

Halleluja. Dette er min egen Sønn, som jeg har kjær,
lytt til ham. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,2–10
Dette er min egen Sønn, han som jeg har kjær

På den tid tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem avsides, opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble skinnende hvite – så hvite at ingen bleker på jorden kan gjøre maken.

Og de så for seg Elija og Moses, som kom og talte med Jesus.

Da tok Peter til orde og sa: «Rabbi, det er godt at vi er her! La oss sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elija» – han visste ikke hva han skulle si, så forferdet var de blitt.

Da kom en sky og senket seg over dem, og ut fra skyen lød en røst: «Dette er min egen Sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!»

Og med ett, da de så seg omkring, var det ingen andre å se der enn Jesus alene.

Men på veien ned fra fjellet gav Jesus dem streng beskjed om ikke å fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De merket seg dette ordet, men begynte så å drøfte seg imellom hva dette med å oppstå fra de døde skulle bety.

Credo

Credo brukes når denne fest faller på en søndag.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Menneskesønnen er stått opp fra de døde, og det som Peter, Jakob og Johannes fikk se på fjellet, skal forkynnes for alle mennesker. La oss be om at også vi under vår vandring må få et glimt av Herrens herlighet:

L: At Kirken må være et fellesskap
der vi styrker hverandre i troen
ved det Herren lar den enkelte få se.

L: At troens glimt av den forklarede Herre
må gi frimodighet og trofasthet i de daglige gjøremål.

L: For de syke og lidende,
at de – når de får høre hva andre har opplevd –
ikke må tape motet, men selv finne styrke og hjelp.

L: For oss når vi opplever den forklarede Herre,
at vi ikke må fortape oss i selve dette møte.

Himmelske Far, hellige Gud,
du sendte din elskede Sønn og bad oss lytte til ham.
Gi oss med glede og frimodighet å forkynne budskapet
om hvem han er og hva han betyr for verden.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg, helliggjør våre offergaver ved din enbårne Sønns forklarelse, og rens oss fra våre synder i glansen fra hans lys, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Forklarelsens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
I nærvær av utvalgte vitner
åpenbarte han sin herlighet
og lot sitt jordiske legeme
gjennomstråle av et blendende lys.
Således ville han fjerne korsets anstøt
fra disiplenes hjerter
og forkynne at den herlighet
som først strålte frem i Kirkens hode,
en gang skal fylle hele Kirkens legeme.
Derfor priser vi deg uten opphør,
og med himlenes krefter
roper vi alle dager til din majestet:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Kristus åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, la den himmelske næring som vi har mottatt, likedanne oss med ham som du har åpenbart i forklarelsens herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse