24. desember (morgenmessen)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des24F)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Gal 4, 4

Se, tidenes fylde er kommet da Gud sendte sin Sønn til jorden.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre Jesus, vi ber deg: Kom snart og drøy ikke lenger. La oss som setter vår lit til din kjærlighet, få hjelp og trøst når du kommer, du som lever og råder…

Lesning

2 Sam 7,1–5.8b–ll.16

Da kong David satt i sitt hus, efter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring, sa han til profeten Natan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste bor i et telt.» Natan svarte kongen: «Gjør bare alt det du har i sinne, for Herren er med deg!» Men samme natt kom Herrens ord til Natan, og det lød så: «Gå og si til min tjener David: Så sier Herren: Skulle du bygge et hus for meg til å bo i? Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg, og jeg har latt deg vinne et navn så stort som bare de største på jorden har det. Jeg har gjort i stand et bosted for mitt folk Israel og plantet det der. Det skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer, og voldsmenn skal ikke få plage det som i gamle dager. Slik har det vært fra den tid jeg satte dommere over mitt folk Israel, og deg har jeg gitt fred for alle dine fiender. Og nå forkynner Herren deg at han vil bygge et hus for deg. Din ætt og ditt kongedømme skal alltid stå fast for mitt åsyn, og din trone skal stå støtt til evig tid.»

Responsoriesalme

Sal 88(89)

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.
Fra slekt til slekt skal min munn forkynne din trofasthet.
For jeg sier: Miskunnhet bygges opp til evig tid,
i himmelen grunnfester du din trofasthet.

Med min utvalgte sluttet jeg en pakt,
svor David min tjener en ed.
Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid.
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.

Han skal rope til meg: Du er min far,
min Gud og min frelsende klippe!
Min trofasthet mot ham bevarer jeg evig,
min pakt med ham skal stå fast.

Evangelievers

Halleluja. Du oppgående sol, du evige lys, du rettferd fra det høye, kom og lys for dem som sitter i mørke og dødens skygge. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,67–79

På den tid ble Sakarias, far til Johannes, fylt av den hellige Ånd og talte profetiske ord. Han utbrøt da:

«Lovet være Herren, Israels Gud!

For han har gjestet sitt folk og bragt det frihet.

En mektig befrier har han oppreist for oss gjennom sin tjener Davids hus, tro mot sitt løfte fra gamle dager, gitt gjennom hans hellige profeters munn:

Frelse fra våre fienders hånd, befrielse fra alle som hater oss!

Slik viser han miskunn mot våre fedre, troskap mot sin hellige pakt - den ed han svor til vår far Abraham om å befri oss fra våre fienders hender, så vi kan tjene ham uten frykt, og leve for hans åsyn i fromhet og rettferd alle våre dager.

Og du, barn, den Høyestes profet skal du kalles, du skal være Herrens forløper og rydde vei for ham, du skal bringe kunnskap til hans folk om frelsen, gjennom tilgivelse for deres synder, ved vår Guds barmhjertighet og miskunn:

Den gjester oss fra det høye lik sol som rinner, for å lyse for dem som lever i mørke, i dødens skygge, og lede våre føtter på fredens vei.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gjennom Davids hus oppreiste Gud oss en mektig befrier da Jesus Kristus kom til verden. La oss rope et «Kyrie eleison» til ham:

L: Om at Kirken under den forestående julefeiring
må lykkes i å forkynne Herrens nådegjerninger.

L: At den kommende jul må bli en tid
der konger og andre statsledere
– likesom kong David – spør etter Guds vilje.

L: At de som vandrer i mørket og bor i skyggelandet,
må se lyset som også nå vil møte oss fra Betlehem.

L: At mas og stress som har preget juleforberedelsen,
ikke må hindre gleden i oss over Kristi komme til verden.

Herre Gud,
du som er Far til Kristus, den oppgående sol,
vi ber om at han må lyse for dem
som sitter i mørke og dødens skygge.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i din godhet imot våre offergaver. Fri oss ved dem fra våre synder, så vi med rent hjerte kan vente på din Sønns herlighet, han som lever og råder, fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon II
Forventningen om Kristi første og annet komme

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Profetene forkynte ham med én røst,
Jomfruen bar ham med usigelig kjærlighet,
Døperen utropte hans komme og pekte ham ut for folket.
Han virker i oss vår glede,
mens vi bereder oss til å feire hans fødsel,
så han finner oss våkne i bønnen
og jublende i vår lovsang.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1, 68

Lovet være Herren, Israels Gud, for han har gjestet sitt folk og løst det ut.

Slutningsbønn

Herre, la oss som er blitt gjenskapt ved ditt hellige sakrament, gjøres rede til å feire din Sønns fødsel og engang finne glede i hans evige gaver, han som lever og råder fra evighet til evighet.