1. julemesse (25. desember, midnattsmessen)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des251)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Vår Herres Jesu Kristi Fødsel

Ad Missam in nocte – midnattsmesse

Herrens fødsel

I julen kan alle prester feire eller koncelebrere ved tre messer, dog bare når de holdes til rett tid.

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 2,7

Herren sa til meg:
«Du er min sønn,
jeg har født deg i dag.»

Eller:

Inngangsvers

La oss alle glede oss i Herren,
for i dag er vår Frelser født til verden.
I dag er den sanne fred kommet ned til oss fra himmelen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, du har latt denne hellige natt fylles av glansen fra det sanne lys. Vi ber deg, at vi som på jorden har fått oppleve dette underfulle lys, engang må få glede oss hos deg i himmelen. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 9,2–7
En sønn er oss gitt

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset frem. Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes. For åket som tynget folket, stangen over nakken på det og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker som på Midjans dag.

Ja, hver støvel som trampet i stridsgny, og hver kappe som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Hærskarenes Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver.

Responsoriesalme

Sal 96 (95),1–2a. 2b–3. 11–12. 13

Omkved: En frelser er oss født i dag. Han er Kristus Herren.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn.

Forkynn hans frelse fra dag til dag.
Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Himmelen glede seg, jorden juble,
havet bruse i all sin fylde;
marken juble og alt den bærer.
Hvert tre i skogen rope av fryd,
for Herrens åsyn, for han kommer.
Han kommer for å dømme jorden.
Han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.

2. lesning

Tit 2,11–14
Guds nåde har stått synlig frem for alle mennesker

Guds nåde har stått synlig frem for verden, med frelse for alle mennesker; den lærer oss å gi avkall på all gudløshet og alle verdslige begjær, og leve vårt liv i denne verden sømmelig, rettskaffent og fromt, alt mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal stå frem i sin herlighet. For han gav seg selv som løsepenger for oss, for å befri oss fra ondskapens makt, så vi kunne bli rene og være hans eget folk, ivrige etter å gjøre det gode.

Halleluja

Luk 2,10–11

Halleluja. Jeg har en stor glede å forkynne dere:
I dag er deres Frelser født; det er Messias, Herren! Halleluja.

Evangelium

Luk 2,1–14
I dag er en Frelser født for dere

Det hendte i de dager at det utgikk befaling fra Caesar Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Dette manntallet var det første, og ble holdt mens Quirinius var stattholder i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Så drog da også Josef fra Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem – han var nemlig av Davids hus og ætt – for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Hun fødte da sin sønn, sin førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For inne i herberget var det ikke plass til dem.

Nå var det i nabolaget der noen gjetere som holdt til ute på marken natten igjennom for å våke over hjorden. Med ett stod Herrens engel fremfor dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble ytterst forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke. For jeg har en stor glede å forkynne dere, og den skal bli hele folket til del: I dag er deres Frelser født, her i Davids by; det er Messias, Herren! Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et lite barn, svøpt og liggende i en krybbe.» Og i samme øyeblikk var der hos engelen en hel skare fra de himmelske hærer, som sang Guds lov og sa:

«Ære være Gud i det høye! Og fred på jorden – blant alle dem hans nåde hviler over!»

Credo

Man kneler ved ordene Han er blitt kjød…

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre! I denne natt da Gud, vår Frelser, har åpenbart sin godhet ved å bli menneske, vil vi bære frem våre ydmyke bønner for Gud, i tillit – ikke til vår egen rettferdighets gjerninger – men til hans miskunn:

L: Norsk:
For dem som tynges av sult, sykdom eller ensomhet:
At julens mysterium
må gi dem lindring på legeme og sjel.

L: Latin:
Pro Ecclésia Dei;
ut íntegra fide sustíneat et lætánter excípiat
quem immaculáta Virgínitas
verbo concépit et ineffabíliter generávit.
(For Guds Kirke:
At den i fullkommen glede må ta imot ham
som den uplettede Jomfru unnfanget ved engelens ord
og fødte på underfullt vis.)

L: Engelsk:
For all people,
that through personal endeavour and prayer
we will develop a better understanding and respect
for each other irrespective of race or creed.
(For oss mennesker,
at vi gjennom personlige bestrebelser og bønn
må utvikle en bedre forståelse og respekt
for hverandre uansett rase eller livssyn.)

L: Tysk:
Für die ganze Welt:
dass Christus allen Völkern, Rassen und Nationen
seinen Frieden schenke.
(For hele verden:
at Kristus må skjenke
alle folk, raser og nasjoner sin fred.)

L: Fransk:
Pour les «sans-voix» et ceux
qui ont perdu l'espérance;
donne leur la joie de Noël.
(For dem som er «uten stemme»
og har tapt håpet;
gi dem julens glede.)

L: Spansk:
Por todos los niños huerfanos que sufren en el mundo,
que no tienen consuelo de nadie.
Para que en esta navidad les brindes paz
y alegria en sus espiritus.
(For alle barn som lider rundt om i verden,
som mangler foreldre og omsorg,
og som lever i den ytterste nød.
La julen spre fred og glede i deres hjerter.)

L: Kroatisk:
Za sve misionare u vinogradu Gospodnjem,
za one blize kao i za one koji su daleko,
da njihov rad donese obilne plodove.
(For alle som driver misjon i Herrens vingård,
både på nære og fjerne steder,
at deres arbeid må føre til en rik høst.)

L: Polsk:
O jedność i pokój na świecie,
aby to czym Bóg darzy nas
w tym życiu pomogło nam
we wzroście ku życiu wiecznemu.
(Om enhet og fred i hele verden:
At de goder vi mottar i dette liv
må bli oss til vekst for det evige liv.)

L: Litauisk:
Melskimės už mūsų šeimas,
kad jos Šventosios Šeimos pavyzdžiu,
galėtų būti tarpusavio meilės,
pagarbos, tarpusavio pagalbos ir dalinimosi gyvu tikėjimu vieta.
(La oss be for våre familier,
at de etter Den hellige families eksempel
kan være et sted hvor man deler
kjærlighet, respekt, gjensidig hjelp og levende tro.)

Herre, vår Gud, vi ber at hun som i sitt rene skjød
fikk bære ham som er Gud og menneske,
må bære våre bønner frem for deg.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, din kjærlighet til oss mennesker har i denne natt fått en menneskelig skikkelse, og er kommet oss helt nær. Jesus Kristus, Frelseren, er født for oss som et lite barn. Dette glade budskapet må bli kjent for alle folk, for du utelukker ikke noen. Vår Far, vi vender oss i full tillit til deg:

L: Fyll din Kirke med en glede som har utstråling og gir håp.

L: La de kristne, sammen med alle mennesker av god vilje, være med på å bygge opp ditt fredens og rettferdighetens Rike.

L: Velsign alle dem som gjør en innsats for å forme en verden med frihet og gode leveforhold for alle.

L: La våre hjerter bli åpnet og forvandlet, slik at de kan bli i stand til å utfolde en virksom kjærlighet.

L: Velsign våre familier, gi de syke og ensomme nærhet, trøst de sørgende og la våre avdøde leve i freden hos deg.

Gode Far, i deg har alt liv og enhver kjærlighet sitt utspring. Så takker vi deg for Jesus Kristus, din kjærlighets gave som vi feirer i natt. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer som vi bærer frem på denne festdag, så vi gjennom denne hellige handling må bli likedannet med ham som har forenet vår natur med sin, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Juleprefasjon I
Kristus – vårt lys

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For da Ordet ble kjød,
strålte et nytt lys av din herlighet frem for våre øyne,
for ved å erkjenne Gud på synlig vis,
drages vi av ham inn i kjærligheten til det usynlige.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1,14

Ordet ble menneske av kjøtt og blod,
og vi har sett hans guddomsglans.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, på ny gleder vi oss over å feire vår Frelsers fødsel. Hjelp oss å leve slik at vi kan nå frem til forening med ham, som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse

Musikkforslag