5. uke i fasten, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F5.3)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 18 (17), 48-49

Du verner meg mot mine fiender.
Du frir meg fra dem som står meg imot.
Fra voldsmannen redder du meg, Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, helliggjør våre hjerter gjennom vår bot, opplys og styrk oss. Lytt i din godhet til våre bønner og lær oss trofast å vandre på dine buds vei.
Ved vår Herre…

Lesning

Dan 3,14–20.24–25.28

I de dager tok kong Nebukadnesar til orde og sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullbildet jeg har reist? Nåvel, dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, er villige til å falle ned og tilbe bildet jeg har laget, så er alt godt og vel. Men vil dere ikke tilbe det, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen gud som kan frelse dere fra min hånd?» Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: «Vi trenger ikke å svare deg et ord på dette. Om så skal være, makter vår Gud som vi dyrker, å redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. Men hvis ikke, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullbildet du har reist.»

Da ble Nebukadnesar så harm på Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego at hans ansikt ble helt fordreid. Han gav befaling om at ovnen skulle gjøres syv ganger hetere enn vanlig. Og han bød noen sterke menn i hæren å binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Da ble kong Nebukadnesar forferdet. Han reiste seg brått og sa til sine rådsherrer: «Var det ikke tre menn vi kastet bundne ned i ilden?» «Jo visst, konge,» svarte de. Så sa han: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en gudesønn.»

Og Nebukadnesar tok til orde og sa: «Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere. De satte sin lit til ham og gjorde ikke som kongen bød. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen.»

Responsoriesalme

Dan 3,52–56

Lovet være Herren våre fedres Gud,

  • opphøyet og priset i evighet.

Lovet være ditt hellige og herlige navn,

  • opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du i din herlighets tempel,

  • opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du på din kongetrone,

  • opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du som gransker dypene og troner over kjeruber,

  • opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du over himmelens hvelv,

  • opphøyet og priset i evighet.

Evangelievers

Salige de som lytter av et godt og edelt sinn, som holder fast ved budskapet og ved sin utholdenhet bærer frukt.

Evangelium

Joh 8,31–42

På den tid sa Jesus til de jødene som var kommet til troen: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere virkelig mine disipler. Da skal dere lære sannheten å kjenne, og sannheten skal gjøre dere fri.» De svarte ham: «Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du så si at vi skal bli fri?» Jesus svarte:

«Sann mitt ord! Enhver som synder er syndens slave. Men en slave blir ikke i et hus for alltid; sønnen derimot er der for alltid. Og dersom Sønnen setter dere i frihet, da blir dere virkelig fri. - Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Og dog står dere meg efter livet, fordi mitt budskap ikke finner noen gjenklang hos dere. Jeg forkynner hva jeg har sett hos Faderen, og dere gjør hva dere har hørt av deres far.» De svarte: «Vår far er Abraham.» Jesus sier til dem: «Er dere Abrahams barn, så gjør Abrahams verk. Dere står meg nå efter livet, jeg som har forkynt dere sannheten, slik som jeg har hørt den hos Gud. Det gjorde ikke Abraham! Nei, dere gjør deres fars verk.»

De sa da til ham: «Vi er ektefødte barn, og vi har bare én far: Gud!» Jesus svarte: «Dersom Gud var deres far, da ville dere også holde av meg; for fra Gud er jeg utgått, og fra ham er det jeg kommer; jeg er ikke kommet av egen drift, men fordi jeg er utsendt av ham.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Alene i troen på Kristus og i hans ord kan vi bli virkelig fri. La oss be ham hjelpe oss til å holde fast ved seg:

L: For misjonærene som bærer frihetens budskap ut
til stadig nye menneskegrupper,
at de ikke må la seg stanse av ytre motstand.

L: For dem som forfølger Guds barn,
at de må se deg, Jesus Kristus, den korsfestede, og vende om.

L: For alle som sliter som slaver under synden,
at de må bli satt fri.

L: At vi ikke må bli hovmodige
på grunn av tradisjoner og posisjoner,
men vende om til deg, Herre Jesus Kristus.

Herre vår Gud,
din Sønn er sannheten,
og han talte sannheten som skal gjøre oss fri.
Vi ber deg sette oss fri.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 11,1-45 (om Lasarus), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt oss del i det nye liv som Gud hadde lovet alt i Den gamle pakt. La oss be om å bli bevart i dette liv:

L: For alle kristne i hele verden,
at årets påskefeiring må fornye bevisstheten
om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp.

L: At det håp som Kristus alt tente i verden
da han vakte Lasarus opp fra de døde,
også med rette må prege den offentlige virksomhet.

L: At de som sørger etter å ha mistet sine kjære,
må få nytt håp fra Kristus som oppvekker døde.

L: At vi i vår omgang med dem som har mistet sine kjære,
likesom Jesus må gråte med de gråtende.

Allmektige, evige Gud,
ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet,
har du gitt oss det evige liv,
Gi oss å forbli i dette liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de offergaver vi her vier til deg. Vi har mottatt dem av din godhet, så de kan bæres frem for deg, ditt navn til ære og oss til legedom.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Pasjonsprefasjon I
Korsets kraft

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For ved din Sønns frelsende lidelse
lærte verden din storhet å kjenne.
Ved korsets seier ble verden dømt,
og den korsfestede åpenbarte sin velde.
Derfor lovpriser også vi deg, Herre,
idet vi sammen med alle engler og hellige jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kol 1, 13-14

Gud har ført oss over i sin elskede Sønns rike.
I ham er vi frikjøpt ved hans blod,
i ham er våre synder tilgitt.

Slutningsbønn

Herre, la de sakramenter vi har mottatt, bringe oss legedom, rense våre hjerter fra synd og styrke oss med ditt evige vern.
Ved Kristus, vår Herre.