5. søndag i fasten (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F5a)
Hopp til navigeringHopp til søk
Skikken med å tilhylle kors og bilder i kirken fra denne søndagen kan anvendes i samsvar med bispekonferansens bestemmelser. Korsene forblir dekket med tøy inntil feiringen av Herrens lidelseshistorie langfredag er avsluttet, bildene inntil påskevigilien begynner.
Denne søndag avholdes tredje overhøring som forberedelse til dåpen for katekumenene som under påskevigilien skal få adgang til den kristne initiasjons sakramenter. Det kan gjøres bruk av egne bønner og forbønner.

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 43 (42),1–2

Døm meg, Gud, og før min sak mot det vanhellige folk!
Fri meg fra mennesker som farer med svik og ondskap!
For du er min Gud og mitt vern.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, av kjærlighet til verden overgav din Sønn seg til døden. Hjelp oss å bli i hans kjærlighet og leve ved din nåde alene. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Esek 37,12b–14
Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende

Så sier Herren Gud:

Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land. Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem. Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende, og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Herren, har talt og setter det i verk, lyder ordet fra Herren.

Responsoriesalme

Sal 130 (129),1–2. 3–4ab. 4c–6. 7–8

Omkved: Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Fra dypet kaller jeg på deg, Herre,
Herre, hør min røst.
Gjør ditt hjerte lydhørt
for mitt tryglende rop.

Om du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen,
så vi med ærefrykt skal tjene deg.

Jeg setter min lit til Herren,
min sjel håper på hans ord.
Min sjel lenges etter Herren
mer enn vekteren lenges etter morgenrøden.
Mer enn vekteren etter morgenrøden
lenges Israel etter Herren.

For hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsingens fylde.
Og han skal forløse Israel
fra all dets syndeskyld.

2. lesning

Rom 8,8–11
Hans Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere

Brødre, de som følger den syndige natur, kan ikke være etter Guds sinn. Men dere lever ikke naturens liv, men Åndens, så sant Guds Ånd bor i dere.

Den som ikke eier Kristi Ånd, hører ikke ham til; men dersom Kristus bor i dere, vil legemet nok være døden undergitt på grunn av synden, men ånden levende i kraft av rettferdigheten. Og så sant hans Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste fra de døde Kristus Jesus, også gi deres dødelige legemer liv ved sin Ånd som bor i dere.

Evangelievers

Joh 11,25a.26

Jeg er oppstandelsen og livet, sier Herren.
Den som tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Evangelium

Joh 11,1–45 (kortere form: 11,1–7.17.20–27.33b–45)
Jeg er oppstandelsen og livet

En mann som het Lasarus, var syk; han var fra Betania, den landsbyen hvor Maria og hennes søster Marta bodde. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørret hans føtter med sitt hår. Og Lasarus, som var syk, var hennes bror. Søstrene sendte da bud etter ham og lot si: «Herre, din venn er syk.» Da Jesus hørte det, sa han: «Denne sykdommen ender ikke med døden, men med å fremme Guds ære; for gjennom den skal guddomsglansen skinne om Guds sønn.»

Jesus holdt meget av både Marta og hennes søster og Lasarus.

Etter at han hadde hørt om sykdommen, ble han værende hvor han var i to dager til; først da sa han til disiplene: «La oss gå tilbake til Judea.»

[Disiplene svarer: «Rabbi, nylig prøvde jødene å stene deg, og enda vil du gå tilbake dit?»

Jesus svarte: «Har ikke dagen tolv timer? Og den som går om dagen, snubler ikke, takket være dagslyset som lar ham se; men den som er ute og går om natten, han snubler, for da er lyset borte.»

Og derpå lar han til: «Lasarus, vår venn, har lagt seg til hvile; jeg går for å vekke ham.»

Hans disipler sa da til ham: «Herre, dersom han hviler, blir han nok frisk igjen.» Men Jesus hadde talt om hans død; de derimot trodde at det var søvnens hvile han mente.

Da sa Jesus like ut: «Lasarus er død, og for deres skyld er jeg glad jeg ikke var der, så dere kan lære å tro. Men la oss nå gå til ham!»

Thomas (han som kalles Didymos) sier da til de andre disiplene: «La oss gå med, vi også, så dør vi sammen med ham!»]

Da Jesus kom frem, fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven. [Betania ligger bare omkring femten stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.]

Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham i møte; Maria satt hjemme i huset. Og så sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død! – Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg …»

Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.»

Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag.»

Jesus svarer på ny: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hun sier: «Ja, herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han som skulle komme til verden.»

[Og med disse ord gikk hun av sted, kalte på sin søster Maria og hvisket til henne: «Mesteren er her; han spør etter deg.» Straks Maria hørte det, reiste hun seg skyndsomt og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, han befant seg fremdeles der hvor Marta var kommet ham i møte. Jødene som var sammen med Maria inne i huset for å trøste henne, så at hun reiste seg så plutselig og gikk ut; de fulgte da etter, for de tenkte at hun gikk bort til graven for å gråte der.

Da Maria nå kom frem dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa: «Å herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død!»

Jesus så hvordan hun gråt, både hun og jødene som var kommet i følge med henne.] Beveget og rystet i sin sjels innerste spurte han da: «Hvor har dere lagt ham?»

De svarer: «Kom skal du se, herre.» Jesus gråt. Og jødene sa: «Se hvor han holdt av ham!» Men noen av dem sa også: «Han som åpnet den blindes øyne, kunne han ikke gjort slik at denne mannen ikke døde?»

Atter heftig beveget kommer da Jesus frem til graven. Det var en hulegrav, med en stor sten over.

Jesus sier: «Ta stenen bort!»

Marta, den dødes søster, innvender: «Herre, han stinker sikkert allerede; det er nå alt på fjerde dagen.»

Men Jesus svarer: «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet lyse?» De tok da stenen vekk. Og Jesus vendte sitt blikk mot det høye, og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg; men dette sier jeg, for at hele denne mengden som står her omkring, skal tro at du har sendt meg.» Og som han hadde sagt dette, ropte han med kraftig stemme: «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med hender og føtter omviklet av linnetstrimler, og med en svetteduk bundet over ansiktet. Jesus sier til dem: «Hjelp ham løs, og la ham gå.»

Mange av jødene som var kommet ut til Maria og hadde sett hva han gjorde, kom da til troen på ham.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt oss del i det nye liv som Gud hadde lovet alt i Den gamle pakt. La oss be om å bli bevart i dette liv:

L: For alle kristne i hele verden,
at årets påskefeiring må fornye bevisstheten
om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp.

L: At det håp som Kristus alt tente i verden
da han vakte Lasarus opp fra de døde,
også med rette må prege den offentlige virksomhet.

L: At de som sørger etter å ha mistet sine kjære,
må få nytt håp fra Kristus som oppvekker døde.

L: At vi i vår omgang med dem som har mistet sine kjære,
likesom Jesus må gråte med de gråtende.

Allmektige, evige Gud,
ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet,
har du gitt oss det evige liv,
Gi oss å forbli i dette liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vår Far, vi er din eiendom og setter vårt håp til din nåde alene. Vær oss nær i nød og fare, og beskytt oss. Dette ber vi om i Jesus Kristus.

L: At vi som et fellesskap av troende må være åpne for oppstandelsens gave.

L: At hver av oss må få mot til å sette ut på dypet når det forlanges av oss i møtet med Kristus.

L: At vi aldri må gi opp å gi det vi evner i Kirken, selv om belønningen tilsynelatende uteblir.

L: At vi må innse at vi har inngått et forpliktende livsvarig forhold til Jesus Kristus, vår Frelser, et forhold som også skal vare etter døden.

L: At vårt fellesskap av troende må forberede seg til påsken på riktig måte.

Allmektige, evige Gud, du har sendt din Sønn for å føre oss mennesker inn i ditt lys. Hør våre bønner i verdens uklare halvmørke. Vær oss nær i liv og død ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Bønnhør oss, allmektige Gud, og la dine tjenere, som du har opplyst i den kristne tro, bli renset ved dette offers mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Oppvekkelsen fra de døde

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Som sant menneske gråt han over sin venn Lasarus, som evig Gud reiste han ham opp av graven, og av medynk med oss mennesker skjenket han oss et nytt liv gjennom de hellige mysterier. Ved ham tilber engleskaren din majestet og jubler i all evighet for ditt åsyn. Byd oss å forene vår røst med dem, idet vi i felles glede istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 11,26

Hver den som lever og tror på meg,
skal aldri i evighet dø, sier Herren.

Slutningsbønn

Vi ber deg, allmektige Gud, at vi som mottar Kristi legeme og blod, alltid må telles blant hans lemmer, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse