Den hellige Svithun (15. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul15.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Svithun

Biskop, Stavangers vernehelgen

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 132 (131),9–10

[Herre,] la dine prester kle seg i rettferd,
og dine hellige rope med fryd.
[For David, din tjeners skyld, vis ikke din salvede fra deg.]

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss med glede å feire den salige Svithun, biskop og bekjenner. La oss på forbønn av ham vi minnes på jorden, engang nå frem til ditt himmelske rike. Ved vår Herre …

Første lesning, responsoriesalme, halleluja og Evangelium nedenfor – som stammer fra eller bygger på dagens gamle messe ut fra fellesmessen «Sacerdotes tui» – er valgfritt når den hellige Svithun feires med minnedag.

Lesning

Hebr 7,23–27
En slik yppersteprest var det nettopp vi måtte ha: hellig, uskyldig, ren, skilt fra synderne og opphøyet over alle himler

Brødre, av de tidligere prestene har det vært mange, fordi døden hindret dem i å fungere videre; Jesus derimot er og blir i evighet, og derfor går hans embede aldri over til noen annen. Derav følger også at han helt og fullt kan frelse dem som går gjennom ham til Gud; alltid lever han og kan gå i forbønn for dem.

Og en slik yppersteprest var det nettopp vi måtte ha: hellig, uskyldig, ren, skilt fra synderne og opphøyet over alle himler; en yppersteprest som ikke, i likhet med de andre, er nødt til å frembære ofre hver eneste dag, først for seg selv og dernest for folket; for han bragte sitt offer en gang for alle, den gang han ofret seg selv.

Responsoriesalme

Sal 132 (131),11. 12. 13–14. 17–18

Omkved: Prestene vil jeg kle i frelse, de fromme skal juble av fryd.

Herren svor David en ed,
han svikter ikke,
din ættling
skal sitte på din trone.

Dersom dine sønner holder min pakt,
de bud jeg lærer dem,
skal også deres sønner
for alltid sitte på din trone.

For Herren har kåret Sion
som han har valgt til sin bolig.
Dette er mitt hvilested til evig tid,
her har jeg ønsket å bo.

Der vil jeg øke Davids makt,
berede et lys for min salvede.
Hans fiender vil jeg kle i skam,
men på ham skal min hellighet stråle.

Halleluja

Sal 110 (109),4

Halleluja. Herren har svoret, og han angrer det ikke:
«Du er prest på Melkisedeks vis, til evig tid.» Halleluja.

Evangelium

Matt 24,42–47
Vær på vakt!

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer. Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.

Mon tro hvem han er, den tro og kloke tjener, som husbonden har satt til å bestyre sitt hus, så folkene får mat i rette tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Da relikviene fra den hellige biskop Svithun av Winchester i England kom til Stavanger, fikk vi en påminnelse om vår samhørighet både med de hellige hos Gud i himmelen og med Guds folk i andre land. La oss be for alle Guds barn:

L: For Kirken i vårt land og i England,
om enhet og hellighet.

L: Om rett nærhet og avstand
mellom Kirkens og statens ledere
– på forbønn av den hellige Svithun
som på 800-tallet hadde vært kansler, oppdrager
og rådgiver for kong Egbert og hans sønn Ethelwulf.

L: At de lidende må finne trøst i de helliges forbønn.

L: For våre brødre og søstre i Stavanger,
om tro, håp og kjærlighet
ved minnet om den hellige Svithun.

Himmelske Far,
du som lot den hellige biskop Svithun
etter sin død bringe håp og glede i vårt land,
før oss kristne sammen på dine goder veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til ditt folk som kommer til dette alter på minnedagen for den salige Svithun, din biskop og bekjenner. La vårt offer på hans forbønn bringe oss din tilgivelse og fred. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 24,46–47

Salig den tjener som hans herre finner våken når han kommer.
Sannelig sier jeg dere: Han skal la ham råde over alt sitt gods.

Slutningsbønn

Vi har mottatt pantet på det evige liv og ber deg ydmykt, Herre: Gi oss på forbønn av den salige Svithun, din biskop og bekjenner, å gripe fullt og helt det liv vi har mottatt gjennom sakramentets tegn. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse