Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom (19. mars)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mar19)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Josef

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 12,42

Se den tro og kloke forvalter, som husbonden har satt over hele sitt husfolk. (I påsketiden: Halleluja.)

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, da tiden for menneskeslektens gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den salige Josefs trofaste varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke på hans forbønn alltid å våke over fullbyrdelsen av frelsens mysterium. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Sam 7,4–5a.12–14a.16
Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone (Luk 1,32)

I de dager kom Herrens ord til Natan, og det lød så: «Gå og si til min tjener David: Så sier Herren: Når din tid er til ende, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg la din sønn og ætling stå frem som din etterfølger, og jeg vil stadfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn for meg.

Ditt hus og ditt kongedømme skal alltid stå fast for mitt åsyn, og din trone skal stå støtt til evig tid.»

Responsoriesalme

Sal 89 (88),2–3. 4–5. 27 og 29

Omkved: Hans ætt skal bestå til evig tid.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
Jeg sier: Din miskunn bygges opp til evig tid,
i himmelen grunnfester du din troskap.

Med min utvalgte sluttet jeg en pakt,
svor David, min tjener, en ed.
Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid.
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.

Han skal si: Du er min Far,
min Gud, min frelses klippe.
Min trofasthet mot ham vil jeg bevare til evig tid,
min pakt med ham skal stå fast.

2. lesning

Rom 4,13.16–18.22
Mot alt håp satte han sitt håp

Brødre, når Abraham og hans ætt fikk løfte på å få verden i arv, var det ikke ved noen lov, men ved den rettferdighet som fulgte av troen.

Men da avhenger alt av troen, så alt blir ren gave, og løftet står fast for hele hans ætt, – ikke bare for dem som har Loven, men også for dem som har Abrahams tro. Ja, Abraham er far til oss alle, slik som det heter i Skriften: «Jeg har gjort deg til stamfar for mange folkeslag», – vår far i den Guds øyne som han trodde på, den Gud som gir de døde liv og kaller det som ikke er, til å være. Mot alt håp satte han sitt håp, og ved sin tro ble han far til en mengde folkeslag, slik som det var blitt ham sagt: «Slik skal din ætt bli.»

Og det var derfor det «ble regnet ham til gode som rettferdighet».

Evangelievers

(Halleluja.) Salig den som bor i ditt hus, Herre,
uten opphør skal han lovsynge deg. (Halleluja.)

Eller:
Sal 84 (83),5

Evangelium

Matt 1,16.18–21.24a
Josef gjorde som Herrens engel hadde befalt ham

Jakob ble far til Josef, Marias mann. Og av henne ble Jesus født, han som kalles Messias.

Men med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet.

Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi er samlet for å feire høytiden for den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For Kirken under dens vandring gjennom denne verden,
at den likesom Jesus, Jomfru Marias og Guds Sønn,
må finne omsorg og forbønn hos den hellige Josef.

L: For alle forlovede og ektemenn,
at de – likesom den hellige Josef overfor Maria –
må vise respekt, kjærlighet og omsorg for den andre.

L: For våre nærmeste som er døende eller nettopp døde,
om styrke og hjelp på den hellige Josefs forbønn.

L: For St. Joseph-søstrene (av Chambéry)
og alle andre ordensfolk og kirkemedlemmer,
om utfordring og hjelp i minnet om den hellige Josef.

Himmelske Far,
du som kaller oss til å tjene deg,
gi oss på forbønn av den hellige Josef
å fullføre ditt oppdrag til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Full av tillit ber vi til Jesus Kristus, som den hellige Josef trofast tjente i hele sitt liv: La vår lengsel etter fellesskap med Gud bli næret av ditt ord.

L: La oss lære å oppfatte Gud som det egentlige mål for vår lengsel.

L: La oss i vårt liv som kristne få være troverdige vitner for det glade evangelium vi skal forkynne.

L: La oss tydelig se våre oppgaver og vårt ansvar, for oss selv og for menneskene rundt oss.

L: La våre avdøde ha nytt evig liv hos deg, slik vår tro gir håp om.

For du lar oss ikke stå alene tilbake. Du lever i oss, og går foran oss på veien for at vi skal få nytt liv i deg. Deg være ære i evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å tjene deg ved ditt alter med rent hjerte, likesom den salige Josef med kjærlig omsorg tjente din enbårne Sønn, født av Jomfru Maria, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Prefasjon for Den hellige Josef, Jomfru Marias ekteviede
Den hellige Josefs kall

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og med verdig lovprisning opphøyer,
velsigner og forkynner deg
på denne høytid til ære for den salige Josef.
Han er den rettferdige mann du gav Guds mor til ekte,
den tro og kloke tjener
du satte til overhode for Den hellige familie,
for at han i fars sted
skulle verne om din enbårne Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre,
han som var unnfanget ved Den Hellige Ånd.
Ved ham lovpriser englene, tilber herredømmene,
skjelver maktene for din majestet.
Alle himler og himmelkrefter og de salige serafer
forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem,
idet vi ydmykt istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 25,21

Kom, du gode og tro tjener: Gå inn til din Herres glede. (I påsketiden: Halleluja. )

Slutningsbønn

Herre, med brødet fra dette alter har du mettet din familie, som gleder seg over festen for den salige Josef. Vi ber deg: Hold oss alltid i ditt vern, og våk i nåde over de gaver som du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse