Den hellige Frans av Assisi (4. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt04)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Frans av Assisi

Messens tekster

Inngangsvers

Guds tjener Frans forlot sitt hjem,
oppgav sin arv og ble fattig og ringe;
men Herren tok ham til seg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du lot den salige Frans likedannes med Kristus i fattigdom og ydmykhet. Hjelp oss å følge din Sønn på den samme vei, og forén oss med deg i kjærlighet og glede. Ved vår Herre …

Første lesning, responsoriesalme, halleluja, Evangelium og prefasjonen nedenfor er valgfritt når dagen feires som minnedag.

Lesning

Gal 6,14–18
Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden

Brødre, jeg for min del ønsker aldri annet å rose meg av enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.

Det som har noen betydning er nemlig hverken omskjærelse eller uomskårethet, men alene den nye skapning. Og til alle dem som holder seg til dette, ønsker jeg fred og miskunn, ja, til hele Guds Israel! For fremtiden må ingen mer volde meg bry, for jeg bærer Jesu kjennetegn på min kropp.

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere, brødre. Amen.

Responsoriesalme

Sal 37 (36),3–4. 5–6. 16.11

Omkved: Den rettferdige taler visdom,
rett er det som kommer fra hans munn.

Sett din lit til Herren og gjør det gode,
så kan du bo i landet og leve trygt.
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham og han skal gripe inn.
Han lar din rettferd bryte frem som lyset,
han lar din rett bli som høylys dag.

Det lille de rettferdige har,
er bedre enn den ondes store rikdom.
De tålmodige skal arve landet
og glede seg over lykke og fred.

Halleluja

Halleluja. Min sannhet og min miskunn er med ham,
og i mitt navn skal hans kraft høynes. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,25–30
Du har skjult disse ting for de kloke, mens du åpenbarte dem for de små

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg.

Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for.

Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile.

Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Herren kaller oss til å gi oss helt i tjenesten for ham i vår fattige bror og i Kirken. La oss be han miskunne seg over oss slik han gjorde det over den hellige Frans:

L: For paven, biskopene og øvrige kirkeledere,
at de ikke bare må ta imot Frans' tjeneste,
men også selv la seg prege av ham.

L: For dem som forvalter makt og penger,
at de ikke må overse budskapet fra Frans.

L: For de lidendes enhet med Kristus,
han som gjennom sårmerkene forente seg med Frans.

L: For ordensfolk hos oss med fransiskansk preg.

Barmhjertige Gud,
du som fornyet Kirken gjennom Frans' omvendelse,
hør våre bønner og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ofrer deg våre gaver, og ber at du vil gjøre oss rede til å feire korsets mysterium, som den salige Frans favnet med brennende kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.


I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Ved din miskunn har du forherliget din tjener,
den hellige Frans,
idet du tente din kjærlighets ild i hans hjerte
og merket hans legeme med den korsfestedes sår.
Ved ham lovpriser englene,
tilber herredømmene,
skjelver maktene for din majestet.
Alle himmelkrefter og de salige serafer
forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem,
idet vi ydmykt istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 5,3

Salige er de fattige i ånden,
for himlenes rike er deres.

Slutningsbønn

Herre, gi oss gjennom disse hellige sakramenter å gripes av din kjærlighet og vie oss til arbeidet for alles frelse. La oss, med den hellige Frans som forbilde, tjene vår neste i glede. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse