Jesu hjertefest (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P105a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Jesu hjertefest

Fredag etter 2. søndag etter Pinse

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 33 (32),11.19

Hans hjertes tanker står fast fra slekt til slekt,
for å fri deres sjeler fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, vi ærer din elskede Sønns hjerte, og minnes de store velgjerninger som åpenbarer hans kjærlighet til oss. Vi ber deg: Gi oss del i den rike nåde som strømmer fra denne gavmilde kilde. Ved vår Herre …

Eller:

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i din Sønns hjerte åpner du for oss kjærlighetens uendelige rikdom. Gi oss som har såret ham ved våre synder, å sone på verdig vis når vi bringer ham vår kjærlighets offer. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

5 Mos 7,6–11
Herren har elsket og utvalgt dere

Moses talte til folket og sa: Du er et hellig folk for Herren din Gud. Herren din Gud har utvalgt deg blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Når Herren hadde godhet for dere og utvalgte dere, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folk.

Nei, fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret deres fedre, førte han dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, ut av faraos, egypterkongens vold.

Så vit da at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud som holder fast ved sin pakt og sin miskunn i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Men de som hater ham, dem gjengjelder han ved å la dem gå til grunne. Han er ikke sen til å gjøre gjengjeld mot dem som hater ham.

Så hold da fast ved de bud, forskrifter og dommer som jeg gir deg i dag, så du lever etter dem.

Responsoriesalme

Sal 103 (102),1–2. 3–4. 6–7. 8 og 10

Omkved: Herrens miskunn hviler fra slekt til slekt
over dem som frykter ham.

Min sjel, lov Herren,
ja, alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger,

han som forlater dine synder,
som leger dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og godhet.

Herren griper inn og frelser,
lar alle undertrykte få sin rett.
Han kunngjorde sin vei for Moses,
sin gjerning for Israels folk.

Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han gjør ikke med oss etter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

2. lesning

1 Joh 4,7–15
Gud har elsket oss

Mine kjære!

La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud, og enhver som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke har kjærlighet, har aldri kjent Gud; for Gud er kjærlighet.

Og Gud har åpenbart sin kjærlighet for oss ved å sende sin enbårne Sønn til verden, og slik gi oss livet ved ham.

Kjærligheten er altså dette: Ikke at vi elsket Gud – men at han elsket oss og sendte sin Sønn som sonoffer for våre synder.

Mine kjære! Har Gud vist oss så stor en kjærlighet, da skylder også vi å elske hverandre. Gud har ingen noensinne sett; men dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss, og hans kjærlighet blir fullendt i oss. Dette er tegnet på at vi forblir i ham, og han i oss: At han har gitt oss av sin Ånd. Og selv har vi sett, og vi vitner at Faderen har sendt sin Sønn som verdens frelser.

Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham forblir Gud, og han selv i Gud.

Halleluja

Matt 11,29ab

Halleluja. Ta mitt åk på dere, sier Herren,
og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,25–30
Jeg er mild og ydmyk av sinn

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt:

«Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg.» «Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for.»

«Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kjærligheten er altså dette: Ikke at vi elsket Gud – men at han elsket oss og sendte sin Sønn som sonoffer for våre synder. La oss derfor vende oss til Herren Jesus Kristus med bønn om miskunn:

L: For alle som søker å vitne om Guds kjærlighet,
at de må nå frem med budskapet om ham som gir hvile.

L: Om miskunn og utfrielse for alle
som blir truet eller rammet av krig og fiender.

L: For de små og mislykkede,
at de må se Guds Sønns kjærlige hjerte.

L: Om at vi med tillit og i lydighet
må ta imot Sønnens kjærlige nåde og hjelp.

Herre Gud, himmelske Far,
du som åpenbarte din kjærlighet for oss
ved å sende din enbårne Sønn til verden,
vi ber deg gi oss liv ved ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg, se til den rike kjærlighet som bor i din elskede Sønns hjerte, og la vår offergave vinne ditt behag og bli til soning for våre synder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristi uendelige kjærlighet

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Løftet opp på korset,
gav han seg selv for oss
i underfull kjærlighet,
og lot blod og vann flyte fra sin gjennomborede side.
Herfra skulle Kirkens sakramenter strømme,
så alle mennesker kunne drages til Frelserens åpne hjerte,
og med glede øse av frelsens kilder.
Derfor priser vi deg med alle engler og hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 7,37–38

Herren sier: Den som tørster, han komme til meg for å drikke.
Den som tror på meg, fra hans bryst skal det rinne strømmer av levende vann.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 19,34

En av soldatene stakk et spyd i hans side,
så blod og vann fløt ut.

Slutningsbønn

Herre, la kjærlighetens sakrament tenne din kjærlighet i oss, så vi stadig drages til din Sønn, og lærer å gjenkjenne ham i våre brødre, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse