2. søndag i påsketiden (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P2b)
Hopp til navigeringHopp til søk
Oktavdag for Herrens oppstandelse
eller den guddommelige barmhjertighets søndag

Messens tekster

Inngangsvers

1 Pet 2,2

Som nyfødte barn, søk ordets rene og ublandede melk,
så dere kan vokse opp på den til frelse, halleluja.

Eller:

Inngangsvers

4 Esra 2,36–37

Motta herlighetens glede, idet dere takker Gud,
som har kalt dere til himlenes rike, halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Du evige miskunns Gud, år etter år lar du oss feire påskefesten, og tenner påny troen hos det folk som er viet til deg. Øk i oss din nåde, så vi stadig dypere kan erkjenne dåpen som gjorde oss rene, Ånden som vi ble gjenfødt ved, og blodet som virket til vår frelse. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 4,32–35
Ett i sjel og sinn

Hele forsamlingen av troende var ett i sjel og sinn. Ingen kalte noe av det han eide for sitt eget; allting hadde de felles. Og med stor kraft avla apostlene sitt vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse. Alle så på dem med stor velvilje.

Det var da heller ingen av dem som led nød, for folk som eide hus eller jord, tok og solgte det, og la betalingen for apostlenes føtter. Siden lot så de hver enkelt få hva han trengte.

Responsoriesalme

Sal 118 (117),2–4. 16ab–18. 22–24

Omkved: Lovpris Herren, for han er god,
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.
Arons hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.
Alle som frykter Herren, forkynne det,
evig er hans kjærlighet.

Herrens hånd er hevet.
Herrens høyre har vist sin makt.
Jeg skal ikke dø, men leve
og forkynne Herrens gjerninger.
Hardt har Herren tuktet meg,
men han lot meg ikke dø.

Stenen bygningsmennene vraket,
er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk,
det er underfullt i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort,
en dag til fryd og glede.

2. lesning

1 Joh 5,1–6
Enhver som er født av Gud, seirer over verden

Mine kjære! Enhver som tror at Jesus er Messias, er født av Gud. Og å elske en far betyr å elske hans barn. At vi elsker Gud og holder fast ved hans bud, er tegnet på at vi elsker Guds barn. For å elske Gud er jo nettopp å overholde hans bud.

Og hans bud er ingen byrde, for enhver som er født av Gud, seirer over verden. Og seieren, det er vår tro: Det er den som har overvunnet verden. Ja, hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?

Det er Jesus Kristus som er kommet med vannet og blodet – ikke med vann alene, men både med vannet og blodet. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er Sannheten.

Sekvens

Sekvensen fra Påskedag kan brukes valgfritt.

Halleluja

Joh 20,29

Halleluja. Fordi du fikk se meg, tror du, sier Herren;
salige er de som kommer til troen uten å se. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,19–31
Åtte dager etter kommer Jesus

Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade.

Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»

Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da Jesus kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem: «Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge hånden i hans side – da kan jeg umulig tro det.»

Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede. Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: «Fred være med dere.» Og så sier han til Thomas: «Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende.»

Da utbrøt Thomas: «Min Herre og min Gud!»

Jesus sier: «Ja, nå tror du, fordi du fikk se; salige er de som kommer til troen uten å se.»

Også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, ting som ikke er nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og så ved troen eie livet i hans navn.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fra såret i Kristi side rant det blod og vann, og gjennom sakramentene kan vi fortsatt kjenne Kristus, slik apostlene gjorde det. La oss be ham om nåde til verdig å motta ham i denne påsketid:

L: Om at vi i sakramentene må gjenkjenne Kristus
som kom med vannet og blodet.

L: At fellesskapet som fulgte av oppstandelsen,
også må påvirke vår daglige omgangsform.

L: For de fattige og lidende i Kirken,
at de må oppleve det kristne fellesskap slik
at Kirken blir et kjærlighetens tegn i verden.

L: For mottakerne av de hellige sakramenter,
at de må oppleve et innbyrdes og forpliktende fellesskap.

Hellige Gud, himmelske Far,
du forener oss i Kristi oppstandelse.
Gi oss å omsette vårt sakramentale fellesskap
i et nestekjærlighetens fellesskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi ber til Kristus, som vi mennesker har hengt opp på korset, og som Faderen har oppvekket fra de døde:

L: Gi oss å gjenkjenne deg når vi møter deg i vårt liv.

L: Gi oss den samme elskende åpenhet som preget den disippel du hadde kjær.

L: Gi oss en levende tro på vår vandring mot vårt endelige mål.

L: Gi våre ledere og hyrder et grunnlag av kjærlighet å handle ut fra.

L: Gi oss katolikker i Norge styrke og mulighet til fortsatt å leve i et fruktbart katolsk fellesskap.

Allmektige Gud, du har ført Kristus på korsets vei til oppstandelsen; - før hele verden på denne veien til frelse ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta ditt folks (og dine nydøptes ) gaver, og la oss som er gjenfødt ved bekjennelsen av ditt navn og ved dåpen, nå frem til den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

(… på denne hellige dag …)

Påskens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å prise deg, Herre,
men med særlig jubel
- i denne hellige natt (på denne hellige dag, i denne hellige tid) -
da Kristus, vårt Påskelam, er ofret.
For han er det sanne Lam,
som borttok verdens synder,
han som ved sin død gjorde vår død til intet,
og ved sin oppstandelse gav oss livet tilbake.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Joh 20,27

Rekk hit din hånd, og kjenn naglegapene,
og vær ikke vantro, men troende. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg, la påskens sakrament, som vi har mottatt, bære rike frukter i våre sinn. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Ved bortsendelsen av menigheten sies:

V: Messen er til ende, gå med fred, halleluja, halleluja.

Hvorpå det svares:

℞: Gud være lovet, halleluja, halleluja.