4. uke i påsketiden, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P4.3)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 18 (17), 50; 22 (21), 23

Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
og forkynne ditt navn for mine brødre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som er de troendes liv, de ydmykes ære og de rettferdiges salighet, hør vår bønn: La oss som håper på dine løfter, bli fylt av din rike overflod.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 12,24–13,5

I de dager hadde Guds ord fremgang og bredte seg viden om. Hva angår Barnabas og Saulos, vendte de tilbake fra Jerusalem efter å ha fullført sin oppgave, og tok Johannes, kalt Markus, med seg.

I Antiokia, i den menigheten som nå fantes der, var det profeter og lærere: Barnabas, Simeon med tilnavnet Niger, Lukios fra Kyrene, Manaen, fyrst Herodes' pleiebror, og Saulos. En gang de under faste forrettet sin gudstjeneste, sa Den Hellige Ånd til dem: «Ta ut Barnabas og Saulos for meg, til det verket jeg har kalt dem til.» Efter å ha fastet og bedt, la de hendene på dem og lot dem dra ut.

Barnabas og Saulos, utsendt som de nå var av Den Hellige Ånd, drog først ned til Seleukia; derfra satte de seil for Kypros, og vel ankommet til Salamis begynte de å forkynne Guds ord i jødenes synagoger. Johannes fulgte dem som medhjelper.

Responsoriesalme

Sal 67(66),2-3.5.6+8

Omkved: Lovsyng Herren, alle folk.

Gud være oss nådig og velsigne oss,
han la sitt åsyn lyse over oss.
Dine veier skal kjennes på jorden,
din frelse blant folkene.

Måtte folkene juble og synge,
for du dømmer jorden med rettferd.
Du dømmer folkene med rettsinn,
du styrer alle jordens folk.

Måtte folkene takke deg, Gud,
alle folkeslag love deg.
Gud velsigne oss,
all jorden frykte ham.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Joh 12,44–50

På den tid ropte Jesus ut:

«Når noen tror på meg, da er det ikke meg han tror på, men på ham som har sendt meg; og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at hver og en som tror på meg, skal slippe å bli værende i mørket. Om noen hører mine ord, men ikke retter seg efter dem, da er det ikke jeg som skal dømme ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse den. Den som forkaster meg, og ikke tar imot mine ord, har allikevel sin dommer: Det er det budskap jeg har forkynt, som skal dømme ham på den ytterste dag. For jeg har ingenting forkynt på egne vegne; det er han som har sendt meg, Faderen, som selv har gitt bud om hva jeg skulle si og hva jeg skulle forkynne. Og jeg vet at hans bud betyr evig liv. Alt jeg da forkynner, er intet annet enn hva Faderen har sagt meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gjennom Kristus har vi hørt Guds røst. La oss be om fortsatt å få høre og følge hans tale:

L: For alle som blir kalt
og mottar ordinasjon eller velsignelse
til tjeneste i Kirken,
at de styrket med Guds kraft må forkynne Evangeliet.

L: For dem som kan gjøre noe
for å skape fred og gode forhold
mellom folkegruppene på Kypros.

L: For alle som lider
fordi de opplever seg rammet og dømt av Guds ord,
at de også må finne botens vei til tilgivelse.

L: At vi må høre Guds ord og rette oss etter det.

Himmelske Far,
du har ikke latt oss forbli ukjent med din sannhet.
Vi ber deg, gi oss å høre og tro på ditt ord.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg, hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Joh 15, 16. 19

Herren sier: «Jeg har utvalgt dere fra verden og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.» Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv.