4. søndag i påsketiden (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P4c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Den gode hyrdes søndag

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 33 (32),5–6

Jorden er full av Herrens barmhjertighet.
Ved Herrens ord ble himlene skapt. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, miskunnsrike Gud, før oss til de evige gleder, så hjorden kommer dit hvor hyrden er gått forut. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 13,14.43–52
Vel, så vender vi oss til hedningene!

I de dager drog Paulus og Barnabas fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia. På sabbaten gikk de inn og tok plass i synagogen.

Da forsamlingen brøt opp, var det mange av jødene og de gudfryktige proselyttene som fulgte med dem. Paulus og Barnabas fortsatte da å samtale med disse og oppmuntret dem til å være trofaste mot Guds nåde.

Den følgende sabbat strømmet neste hele byen sammen for å høre Guds ord. Men ved synet av hele denne mengden ble jødene forbitret og sjalu og svarte med hånsord på alt hva Paulus sa.

Da erklærte Paulus og Barnabas, klart og uten omsvøp: «Det er vår plikt først å forkynne Guds ord for dere. Men siden dere viser det fra dere og ikke anser dere selv verdige til det evige liv – vel, så vender vi oss til hedningene! For det er den befaling vi har fått av Herren: ‘Jeg har satt deg til et lys for hedningene, og du skal være dem til frelse, like til jordens grenser.’»

Disse ordene vakte glede blant hedningene, og de gav seg til å prise Herrens ord. Og så mange av dem som var bestemt til det evige liv, kom til troen. Slik bredte Herrens ord seg over hele egnen.

Jødene sørget imidlertid for at det oppstod en fiendtlig stemning blant de fornemme damer som hørte til de gudfryktige, og hos byens fremste menn; og slik lyktes det dem å få i stand en forfølgelse av Paulus og Barnabas, og få dem utvist fra byens område. De ristet da byens støv av sine føtter og begav seg til Ikonion. Disiplene selv var fulle av glede og av Den Hellige Ånd.

Responsoriesalme

Sal 100 (99),2. 3. 5

Omkved: Vi er hans folk, den hjord han vokter.

Juble for Herren, all jorden,
tjen Herren med glede.
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud.
Han har skapt oss, og vi er hans.
Vi er hans folk,
den hjord han vokter.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig,
hans trofasthet varer
fra slekt til slekt.

2. lesning

Åp 7,9.14b–17
Lammet skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livgivende vann

Jeg, Johannes, så dette: En uhyre mengde, så stor at den umulig kunne telles, av mennesker fra alle jordens folk og stammer, raser og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite klær, med palmegrener i sine hender.

Da sa en av presbyterne til meg: «Dette er de som kommer fra den store trengsel; de har vasket sine kjortler og tvettet dem hvite i Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og dyrker ham dag og natt i hans tempel, og Han som sitter på tronen skal ha sin bolig blant dem. De skal hverken sulte eller tørste mer, og solen skal ikke brenne dem mer, heller ikke den hete vind. For Lammet, som står midt på tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livgivende vann. Og Gud skal tørre hver en tåre av deres øyne.»

Halleluja

Joh 10,14

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren.
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 10,27–30
Mine får vil jeg gi evige liv

På den tid sa Jesus:

«Mine får hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg, og dem vil jeg gi evig liv, så de aldri i evighet går tapt. Ingen skal kunne rive dem ut av min hånd: Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noe ut av Faderens hånd. Jeg og Faderen, vi er ett.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

4. søndag i påsketiden er «kallssøndagen» der Kirken spesielt ber for preste- og ordenskall.

Brødre og søstre! Kristus, den gode Hyrde, kom fra Faderen, gikk inn i døden og oppstod – for at vi aldri skal gå fortapt. La oss be ham bevare oss som sin hjord:

L: For misjonærene som drar til fremmede himmelstrøk,
at de må lykkes i å forkynne Det gode budskap
og selv bli bevart i troen på Kristus.

L: For dem som har makt i samfunnet,
at de med sindighet og rettferdighet
må vurdere pressgruppers krav om maktbruk.

L: For alle som lider for Evangeliet,
at de ikke må tape håpet på at Kristus
skal føre oss gjennom trengsel
inn til den himmelske herlighet.

L: At vi alltid må høre Kristi stemme.

L: At Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss
til prestetjeneste for å ta del i hans hyrdegjerning,
og at dette må bli lett for dem.

L: At kallet til oppbrudd fra den vanlige livsform
for å vie seg helt til Gud som ordensfolk
– nonner og munker, brødre og søstre –
må være levende og fruktbringende også hos oss.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus, vår gode Hyrde,
kjenner oss, og vi følger ham.
Vi ber deg, gi oss å ha del i det evige liv,
så vi aldri i evighet går fortapt.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

La oss be til Kristus for hele hans folk. Måtte han som er alle kalls og tjenesters kilde vise oss vår vei:

L: Vi ber for Kirkens biskoper, prester og diakoner som i dag fortsetter Herrens hyrdegjerning iblant oss, om at de som nå gir sine liv for fårene, alltid må etterligne den sanne hyrde.

L: Vi ber for bispedømmets prestestudenter som forbereder seg på prestegjerningens og hyrdens tjeneste. Hjelp dem til å avklare sitt kall og gjør dem skikket til verdig å motta ordinasjonens sakrament.

L: Vi ber for flere kall til prestegjerning i Kirken, at stadig flere unge menn må høre Herrens ord om å følge ham og gi sine liv for Kirken og sjelenes frelse.

L: Herre, du kommer i hu menn og kvinner som har forlatt alt for å finne deg i alle ting. Vi ber, styrk dem i deres forsett om å trofast følge din Salvede i et liv viet Evangeliet og nestekjærlighetens bud.

Gjennom profeten Jeremia lovet du å gi oss hyrder slik som du vil ha. I tillit til ditt løfte bringer vi deg disse bønner og ber deg velsigne Kirken med preste- og ordenskall. Hør oss ved din Sønn Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid fryde oss over påskens mysterier, så gjenløsningen kan øve sitt verk i oss og bli oss til evig glede. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Den gode hyrde er oppstanden,
han som gav sitt liv for sine får
og døde for sin hjord. Halleluja.

Slutningsbønn

Gode hyrde, se i nåde til din hjord, som du har gjenløst ved din Sønns dyre blod, og før den til den evige hvile. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse