5. søndag i påsketiden (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P5a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 98 (97),1–2

Syng en ny sang for Herren. Han har gjort underfulle ting.
For folkenes øyne har han åpenbart sin rettferdighet. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, allmektige Far, du har gjenløst oss og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du elsker med en fars kjærlighet, og la oss som tror på Kristus, vinne sann frihet og arve det evige liv. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Apg 6,1–7
De valgte syv mann fylt av Hellig Ånd

I de dager økte tallet på disipler stadig. På denne tid begynte imidlertid de gresktalende å klage over at deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen, til fordel for de jødisktalende.

Da sammenkalte de tolv hele disippelflokken og sa: «Det ville ikke være rett av oss å forsømme forkynnelsen av Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Nei, brødre: Velg heller ut syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige, så skal vi sette dem til dette vervet. Selv skal vi derimot fortsatt stå for bønnen og forkynnelsen av Ordet.»

Dette forslaget syntes hele forsamlingen vel om, og så valgte de Stefanos, en mann fylt av tro og av Hellig Ånd, og videre Filip, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselytt fra Antiokia. Disse førte de frem for apostlene, som under bønn la hendene på dem.

Guds ord vant stadig fremgang. Tallet på disipler i Jerusalem vokste kraftig; også en hel mengde av prestene gav seg inn under troen.

Responsoriesalme

Sal 33 (32),1–2. 4–5. 18–19

Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.

Rettferdige, juble i Herren;
oppriktige av hjerte, syng hans pris.
Lov Herren med sitar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.

For Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens øye hviler over dem som frykter ham,
som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

2. lesning

1 Pet 2,4–9
Dere derimot er et utvalgt folk, et kongelig presteskap

Kjæreste venner!

Kom til ham, den levende sten – forkastet av menneskene, men i Guds øyne utvalgt og kostelig, og gå selv inn som levende stener i et åndelig byggverk; bli et hellig presteskap, til å frembære åndelige ofre, slike som Gud med glede kan motta gjennom Jesus Kristus. For det heter i Skriften: «Se, jeg setter i Sion en hjørnesten, utvalgt og kostelig, og han som setter sin lit til den, skal ikke bli stående til skamme.»

Kostelig – det gjelder dere som tror. Men for de vantro gjelder det at «den sten som byggmestrene vraket», den er nok blitt «hjørnesten» – men også «en sten til å snuble i, en klippeblokk til å falle over». Fordi de er ulydige mot Ordet, snubler de, slik det også var bestemt.

Dere derimot er et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud kan kalle sitt eget – og skal forkynne storheten hos ham som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys.

Halleluja

Joh 14,6

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren.
Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,1–12
Jeg er veien, sannheten og livet

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«La ikke angst og uro ta motet fra dere. Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange boliger. Var det ikke så, hadde jeg sagt dere det. Jeg går jo dit for å gjøre plass i stand for dere. Og når jeg er gått hen og har gjort alt i stand, kommer jeg tilbake og tar dere med meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og dit jeg går, kjenner dere veien.»

Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan skal vi da kunne vite veien?»

Jesus svarer: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Kjenner dere meg, skal dere også lære å kjenne min Far. Dere kjenner ham jo alt, og har sett ham.»

Filip sier: «Herre, la oss få se Faderen, så er det nok for oss!»

Jesus svarer: «Så lenge har jeg vært hos dere, Filip, og enda kjenner du meg ikke? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du si: ‘La oss få se Faderen?’ Tror du da ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Det jeg sier dere, er ikke noe jeg har fra meg selv; det er Faderen som bor i meg, som utfører sitt verk. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Eller, om ikke annet, tro gjerningene selv!

Og sann mine ord: Den som tror på meg, skal selv få gjøre de verk jeg gjør, ja større verk enda: for jeg går til Faderen.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Etter oppstandelsen gikk Jesus til Faderen for å gjøre i stand plass for oss, og derfra skal han komme tilbake for å ta oss til seg, for at vi skal være der hvor han er. La oss be ham lære oss denne vei å kjenne:

L: For oss som ved dåpen er blitt et hellig alminnelig presteskap,
om nåde til å frembære rette offer på veien mot Gud.

L: For alle som opplever problem mellom folkegrupper,
om nåde til å skape et samfunn, rikt på ekte goder.

L: For dem som har ansvar for den sosiale velferd,
om hjelp til å bygge opp gode holdninger og ordninger,
og til å imøtekomme de trengende i deres behov.

L: For dem som forbereder seg til diakonordinasjon,
om åndsfylde og forstand til å tjene Gud.

Himmelske Far,
din Sønn har sagt at han er veien, sannheten og livet.
Hjelp oss til ved din nåde å følge ham,
og å følge hverandre i hellig tjeneste på denne vei.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far, tillitsfullt ber vi deg i denne påsketid der vi feirer at din Sønn Jesus Kristus lever:

L: Kall oss til tjeneste for hverandre og for Evangeliet, slik at din omsorg får et ansikt, og ditt ord stadig vinner fremgang.

L: Vær med oss alle, slik at vi virkelig bygger opp din Kirke, gjør oss til levende steiner, fylt av din Ånd.

L: Gjør oss i stand til ydmykt og takknemlige å være det du kaller oss til: Levende stener i Kirkens byggverk. Ditt utvalgte og hellige folk, et kongelig folk av prester og profeter.

L: La oss i ord og gjerning være håpets tegn for våre medmennesker, og forkynner Livets evangelium for alle som lever i dødens skygge.

Allmektige, evige Gud. Din Sønn, Vår Herre Jesus Kristus er Veien, Sannheten og Livet. Gi oss kraft til å følge ham, hjertets forstand til å tro på sannheten, og omvendelsens nåde slik at vi ved ham, med ham og i ham kan gå inn til livet. Det ber vi deg om, du levende Gud, som råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg: Hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 15,1.5

Jeg er det sanne vintre, og dere er grenene, sier Herren.
Den som blir i meg, og jeg i ham,
han bærer megen frukt. Halleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag