6. søndag i påsketiden (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P6c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Jes 48,20

Forkynn det glade budskap.
La det høres til jordens ytterste grense:
Herren har forløst sitt folk. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss å feire med iver og kjærlighet disse gledens dager til ære for vår oppstandne Herre, så det vi her minnes, blir virkeliggjort i våre liv. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 15,1–2.22–29
Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn helt nødvendige ting

I de dager kom det noen ned fra Judea og lærte brødrene at dersom de ikke fulgte de mosaiske skikkene og lot seg omskjære, kunne de ikke bli frelst. Det oppstod da et ganske kraftig røre, og Paulus og Barnabas kom i heftig diskusjon med dem. Til sist ble det bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen av de andre skulle dra opp til apostlene og presbyterne i Jerusalem for å få saken avgjort.

Da vedtok apostlene og presbyterne, med hele menighetens samtykke, å velge noen menn av sin egen midte og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. Valget falt på Judas, med tilnavnet Bar-Sabbas, og Silas – begge to folk som var vel ansett blant brødrene. Med dem sendte de følgende skrivelse:

«Deres brødre her, apostlene og presbyterne, til brødrene av hedensk ætt i Antiokia, Syria og Kilikia, med hilsen. Siden det er kommet oss for øre at folk som kom herfra, men som ikke hadde noen fullmakter fra oss, ved sine uttalelser har skapt uro og forvirring blant dere, er vi alle blitt enige om å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus – som jo selv har våget sitt liv for vår Herre Jesu Kristi navn. Vi sender dere da Judas og Silas, som skal bekrefte muntlig det vi her skriver.

Nemlig: Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn følgende, helt nødvendige, ting: Avhold fra mat viet til avgudene, fra blod, fra kvalte dyr, og fra ulovlige ekteskap. Vokt dere for disse ting, så vil alt gå bra. Lev vel!»

Responsoriesalme

Sal 67 (66),2–3. 5. 6 og 8

Omkved: Måtte folkene takke deg, Gud,
alle folkeslag love deg.

Gud være oss nådig og velsigne oss,
han la sitt åsyn lyse over oss.
Dine veier skal kjennes på jorden,
din frelse blant folkene.

Måtte folkene juble og synge,
for du dømmer jorden med rettferd.
Du dømmer folkene med rettsinn,
du styrer alle jordens folk.

Måtte folkene takke deg, Gud,
alle folkeslag love deg.
Gud velsigne oss,
all jorden frykte ham.

2. lesning

Åp 21,10–14.22–23
Han viste meg den hellige by som steg ned fra himmelen

Så førte engelen meg, i ånden, opp på et høyt fjell, og viste meg den hellige by, Jerusalem, som steg ned fra himmelen, fra Gud. Guds herlighet lyste ut fra den, så den strålte som den dyreste edelsten, som krystallklar jaspis. En svær, høy mur var reist omkring den, med tolv porter i. Ved portene stod tolv engler, og tolv navn stod skrevet der – navnene på Israels tolv stammer. Mot øst, tre porter, mot nord, tre porter, mot syd, tre porter, og mot vest tre porter. Og bymuren hviler på tolv grunnvoller, som hver bærer navnet på en av Lammets tolv apostler.

Men noe tempel så jeg ikke i byen, for der er templet Gud Herren, Allherskeren, og Lammet. Heller ikke trengte byen å få sitt lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser i den, og Lammet er dens lampe.

Halleluja

Joh 14,23

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han på mitt ord, sier Herren;
så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,23–29
Den Hellige Ånd skal la dere minnes alt hva jeg har sagt

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Den som elsker meg, han akter på mitt ord; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord. Og det ord dere hører, er jo ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg.»

«Dette har jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå var blant dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt.

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere – ikke den som verden gir. La ikke angst og uro ta motet fra dere; frykt ikke! Dere har hørt hva jeg har sagt: Jeg går herfra, og kommer tilbake til dere. Holdt dere virkelig av meg, da ville dere glede dere over at jeg går til min Far, for han er større enn jeg. Og jeg har sagt dere det nå, på forhånd, for at dere skal tro, når det skjer.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud taler gjennom budskapet Kristus forkynte da han var blant oss, og ved undervisningen Talsmannen gir gjennom Kirken. La oss be:

L: For vår pave Frans og for hele bispekollegiet,
at de i sitt læreoppdrag må la seg lede av Talsmannen,
slik at Kirken kan komme nærmere sannheten, gitt oss av Gud.

L: For dem som er satt til å skape fred i verden,
at de må lytte til Guds ord og lyde det.

L: For alle som er fortvilet
fordi de ikke vet hva som er rett og galt,
at de må få god hjelp fra Kirken og dens sjelesørgere.

L: For vår biskop N.
og for hans medarbeidere i presteembetet,
for deres tjeneste for Evangeliet.

Himmelske Far, allmektige evige Gud,
du ville ikke la oss bli alene
da din Sønn vendte tilbake til deg.
Gi at Talsmannen fortsatt må virke i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

La oss nå be til Kristus, som i kjærlighet har gått korsets vei for at vi skal kunne oppnå evig liv sammen med ham:

L: La vår lengsel etter fellesskap med Gud få næring gjennom ditt ord.

L: La oss lære å oppfatte Gud som det egentlige mål for vår lengsel.

L: La oss i vårt liv som kristne være troverdige vitner for det glade evangelium vi skal forkynne.

L: La menneskene i samfunnet rundt oss få fornyet forståelse for de kristne verdier.

L: La oss forstå at å leve i Guds kjærlighet, også betyr at vi trofast følger hans bud.

For du, Kristus, lar oss ikke stå alene tilbake. Du lever i oss, for at vi skal få nytt liv i deg. Deg være ære i evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la våre bønner stige opp til deg sammen med våre offergaver. Gjør oss rene, så vi blir i stand til å feire din store kjærlighets mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14,15–16

Hvis dere elsker meg, da hold mine bud, sier Herren.
Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann,
som skal være hos dere alltid. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. La påskens sakrament bære rikelig frukt i oss, og styrk våre hjerter med din frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse