Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P86a)
Hopp til navigeringHopp til søk
Feires i Tromsø stift torsdag etter pinse (femte pinsedag)

Messens tekster

Det finnes foreløbig ingen offisiell liturgi for feiringen på norsk. Til midlertidig hjelp ved feiringen er nedenfor gjengitt uoffisielle oversettelser av messetekstene.

Inngangsvers

Jf. Hebr 7,24: 9,15

Kristus, mellommannen for en ny pakt,
lever alltid og har et prestedømme til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud,
til din majestets ære og menneskeslektens frelse
innsatte du din enbårne Sønn som den evige yppersteprest.
Gi at de som han har utvalgt til tjenere og forvaltere av hans mysterier,
etter å være blitt gitt Den hellige ånd, må være trofaste i oppfyllelsen
av den mottatte tjeneste.
Ved vår Herre …

1. lesning

1 Mos 22,9–18
Vår far Abrahams offer

I de dager skjedde det at Abraham og Isak kom til det stedet Gud hadde sagt, og Abraham bygde et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin.

Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg!»

Han sa: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.»

Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og ofret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet « Herren ser». Den dag i dag blir det sagt: «På fjellet hvor Herren lar seg se.»

Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa: «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal innta fiendens porter. Ved din ætt skal alle folkeslag på jorden velsigne deg fordi du hørte på meg.»

Responsoriesalme

Sal 40,7-8a. 8b–9. 10–11ab. 17

Omkved: Se, her kommer jeg, Herre, for å gjøre din vilje.

Du har ikke glede i offer og gaver
– du har åpnet mine ører –
brennoffer og syndoffer krever du ikke.
Da sa jeg: «Se, her kommer jeg.

I bokrullen er det skrevet om meg.
Min Gud, å gjøre din vilje
gir meg glede,
din lov er dypt i mitt indre.»

Jeg forkynte rettferd i den store forsamlingen.
Leppene holdt jeg ikke lukket, Herre, du vet det.
Din rettferd holdt jeg ikke skjult i hjertet,
jeg talte om din trofasthet og frelse.

La alle som søker deg,
fryde og glede seg i deg!
La dem som elsker din frelse,
alltid si: «Stor er Herren!»

2. lesning

Hebr 10,4–10
Jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud, i bokrullen er det skrevet om meg

Brødre og søstre, blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.

Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:

Slaktoffer og offergave ville du ikke ha,
men en kropp gjorde du i stand til meg;
brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i.
Da sa jeg: Se, her kommer jeg
for å gjøre din vilje, Gud.
I bokrullen er det skrevet om meg.

Først sier han: Slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hadde du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle.

Halleluja

Fil 2,8–9

Halleluja.
Kristus ble for oss lydig til døden,
ja, døden på korset.
Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.
Halleluja.

Evangelium

Matt 26,36–42
Min sjel er tynget til døden av sorg

Sammen med displene kom Jesus til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!»

Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»

Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.»

Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Det kostet Vår Herre Jesus Kristus angst og smerte å gi sitt liv i døden til frelse for oss. La oss be om å bli preget av den samme offervilje som han viste for vår skyld:

L: At vi som kristne ikke må sky unna
de byrder som Gud legger på oss,
men ta dem opp i enhet med vår store yppersteprest, Jesus Kristus.

L: At våre myndigheter i kampen mot forbrytelser
må legge like mye vekt på forsoning som på straff.

L: For dem som lider av smerte over egen synd og skyld,
at de i Kristus må øyne håp der alt annet ser håpløst ut.

L: For oss som får delta i den hellige Eukaristi,
om glede over all Guds gode gjerning som vi har får del i.

Allmektige, evige Gud,
du lot din Sønn ofre livet sitt av kjærlighet til oss.
Fyll oss med takknemlighet og før oss på dine veier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la vår mellommann, Jesus Kristus,
gjøre at denne tjeneste blir mottatt
og vi i enhet med ham får frembære
et velbehagelig offer for deg.
Han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristi prestedømme og prestenes tjeneste

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Ved å salve din enbårne Sønn med Den Hellige Ånd
innsatte du ham som den nye og evige pakts yppersteprest,
og i din uutgrunnelige frelsesplan
opprettholder du hans ene prestedømme i Kirken.
Med et kongelig prestedømme
ærer han det folk han har gjort til sitt,
og i broderlig godhet utvelger han de menn
som ved håndspåleggelse får del i hans hellige tjeneste.
I hans navn skal de frembære offeret
til menneskeslektens forløsning
ved å berede påskemåltidet for dine barn,
og med kjærlighet skal de komme ditt hellige folk til hjelp,
nære det med ordet, og mette det med sakramentene.
Ved å overgi sitt liv til deg og for sine brødres frelse
skal de strebe etter å likedannes med Kristi eget bilde,
og urokkelig skal de vitne om sin tro og sin kjærlighet.
Derfor bekjenner også vi ditt navn, Herre,
med engler og alle hellige,
idet vi jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 28,20b

Se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg levendegjøre oss
ved det hellige offer som vi har frembåret og mottatt,
slik at vi forenet med deg i den evige kjærlighet
må bære frukt som forblir for alltid.
Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse