Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P86b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Feires i Tromsø stift torsdag etter pinse (femte pinsedag)

Det finnes foreløbig ingen offisiell liturgi for feiringen på norsk. Til midlertidig hjelp ved feiringen er nedenfor gjengitt uoffisielle oversettelser av messetekstene.

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Hebr 7,24: 9,15

Kristus, mellommannen for en ny pakt,
lever alltid og har et prestedømme til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud,
til din majestets ære og menneskeslektens frelse
innsatte du din enbårne Sønn som den evige yppersteprest.
Gi at de som han har utvalgt til tjenere og forvaltere av hans mysterier,
etter å være blitt gitt Den hellige ånd, må være trofaste i oppfyllelsen
av den mottatte tjeneste.
Ved vår Herre …

1. lesning

Jer 31,31–34
Jeg vil slutte en ny pakt med dem og ikke lenger huske synden

Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,
ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.

Men dette er pakten jeg vil slutte
med Israels hus i dager som kommer,
sier Herren:
Jeg legger min lov i deres sinn
og skriver den i deres hjerte.
Jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.
Da skal ingen lenger
undervise sin neste og sin bror
og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil tilgi skylden deres
og ikke lenger huske synden.

Responsoriesalme

Sal 110, 1b–e. 2. 3

Omkved: Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.

Herren sier til min herre:
«Sett deg ved min høyre hånd
til jeg får lagt dine fiender
som skammel for dine føtter!»

Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer.
Du skal herske blant dine fiender!

Folket ditt møter villig fram
den dagen du viser din kraft.
Din ungdoms dugg kommer til deg
i hellig prakt, fra morgenrødens fang.

2. lesning

Hebr 10,11–18
Jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud, i bokrullen er det skrevet om meg

Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme ofrene, som aldri kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.

Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han:

  Dette er pakten jeg vil slutte med dem
  i dager som kommer, sier Herren:
  Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte
  og skrive dem i deres sinn.

Og så:

  Jeg vil ikke lenger huske
  syndene deres og all deres urett.

Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd.

Halleluja

Hebr 5,8–9

Halleluja. Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Halleluja.

Evangelium

Mark 14,22–25
Dette er min kropp. Dette er mitt blod.

På den første dag i de usyredes brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Ta imot, dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Sannelig, jeg sier dere: Aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I den natt da Vår Herre Jesus Kristus ble overgitt til døden, innstiftet han den hellige nattverd. La oss be om nåde til alltid å ta til oss av hans prestelige gaver i Eukaristien:

L: For alle biskoper og prester når de feirer den hellige Eukaristi,
at de må gjøre det i hellighet og oppriktighet
og formidle til alle som er til stede, håpet i Den nye pakt.

L: At velsignelsen fra Den nye pakt
som Jesus innstiftet til vår frelse,
må nå ut til hver eneste samfunnsinstitusjon.

L: At denne pakt må gi håp til de lidende.

L: Om eukaristisk glede i vår menighet.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som har innsatt Jesus Kristus til vår evige yppersteprest,
gi at velsignelsen som utgår fra hans prestelige gjerning,
må nå frem til alle mennesker.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la vår mellommann, Jesus Kristus,
gjøre at denne tjeneste blir mottatt
og vi i enhet med ham får frembære
et velbehagelig offer for deg.
Han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristi prestedømme og prestenes tjeneste

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Ved å salve din enbårne Sønn med Den Hellige Ånd
innsatte du ham som den nye og evige pakts yppersteprest,
og i din uutgrunnelige frelsesplan
opprettholder du hans ene prestedømme i Kirken.
Med et kongelig prestedømme
ærer han det folk han har gjort til sitt,
og i broderlig godhet utvelger han de menn
som ved håndspåleggelse får del i hans hellige tjeneste.
I hans navn skal de frembære offeret
til menneskeslektens forløsning
ved å berede påskemåltidet for dine barn,
og med kjærlighet skal de komme ditt hellige folk til hjelp,
nære det med ordet, og mette det med sakramentene.
Ved å overgi sitt liv til deg og for sine brødres frelse
skal de strebe etter å likedannes med Kristi eget bilde,
og urokkelig skal de vitne om sin tro og sin kjærlighet.
Derfor bekjenner også vi ditt navn, Herre,
med engler og alle hellige,
idet vi jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 28,20b

Se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg levendegjøre oss
ved det hellige offer som vi har frembåret og mottatt,
slik at vi forenet med deg i den evige kjærlighet
må bære frukt som forblir for alltid.
Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse