Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P86c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Feires i Tromsø stift torsdag etter pinse (femte pinsedag)

Det finnes foreløbig ingen offisiell liturgi for feiringen på norsk. Til midlertidig hjelp ved feiringen er nedenfor gjengitt uoffisielle oversettelser av messetekstene.

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Hebr 7,24: 9,15

Kristus, mellommannen for en ny pakt,
lever alltid og har et prestedømme til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud,
til din majestets ære og menneskeslektens frelse
innsatte du din enbårne Sønn som den evige yppersteprest.
Gi at de som han har utvalgt til tjenere og forvaltere av hans mysterier,
etter å være blitt gitt Den hellige ånd, må være trofaste i oppfyllelsen
av den mottatte tjeneste.
Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 6,1–4.8
Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot

I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to fløy de.

De ropte til hverandre:
  «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
  Hele jorden er full av hans herlighet.»

Røsten som ropte, fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk.

Da hørte jeg Herrens røst. Han sa:
  «Hvem skal jeg sende,
  og hvem vil gå for oss?»

Jeg sa: «Jeg! Send meg!»

Responsoriesalme

Sal 23, 2–3. 5. 6

Omkved: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.

Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

2. lesning

Hebr 2,10–18
Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene

Brødre og søstre, Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser. Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken. Han sier:

  Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre,
  midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg.

Og igjen:

  Jeg vil sette min lit til ham.

Og enda et sted:

  Se, jeg og barna som Gud har gitt meg.

Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

Halleluja

Esek 36,25a.26a

Halleluja. Jeg stenker rent vann på dere. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Halleluja.

Evangelium

Joh 17,1-2.9.14–26
Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa:

«Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.

Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden.

Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.

Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus Kristus som kom fra den hellige Gud, gjør oss ved sin yppersteprestelige tjeneste delaktige i Guds egen hellighet. La oss be om nåde til å gå Gud i møte i Kristus:

L: Om at Kirken alltid må fastholde viktigheten av Jesu gjerning på korset
og derfra formidle Guds hellighet ut til hele verden.

L: Om respekt og ærefrykt for Guds hellighet i alle samfunnslag.

L: Om at Guds hellighet må fylle oss med håp, og ikke med frykt.

L: Om glede og takknemlighet i vår menighet (vårt fellesskap)
over at Kristus fortsetter sin prestelige tjeneste midt iblant oss
gjennom våre biskoper og prester
og ved de troendes alminnelige prestedømme.

Himmelske Far, hellige Gud,
du sendte din Sønn til verden for å helliggjøre oss.
Fyll oss med ærefrykt for deg og velsignelse fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la vår mellommann, Jesus Kristus,
gjøre at denne tjeneste blir mottatt
og vi i enhet med ham får frembære
et velbehagelig offer for deg.
Han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristi prestedømme og prestenes tjeneste

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Ved å salve din enbårne Sønn med Den Hellige Ånd
innsatte du ham som den nye og evige pakts yppersteprest,
og i din uutgrunnelige frelsesplan
opprettholder du hans ene prestedømme i Kirken.
Med et kongelig prestedømme
ærer han det folk han har gjort til sitt,
og i broderlig godhet utvelger han de menn
som ved håndspåleggelse får del i hans hellige tjeneste.
I hans navn skal de frembære offeret
til menneskeslektens forløsning
ved å berede påskemåltidet for dine barn,
og med kjærlighet skal de komme ditt hellige folk til hjelp,
nære det med ordet, og mette det med sakramentene.
Ved å overgi sitt liv til deg og for sine brødres frelse
skal de strebe etter å likedannes med Kristi eget bilde,
og urokkelig skal de vitne om sin tro og sin kjærlighet.
Derfor bekjenner også vi ditt navn, Herre,
med engler og alle hellige,
idet vi jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 28,20b

Se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg levendegjøre oss
ved det hellige offer som vi har frembåret og mottatt,
slik at vi forenet med deg i den evige kjærlighet
må bære frukt som forblir for alltid.
Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse