Pinsedag (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P8a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Pinsedag

Ad Missam in die – høytidsmesse

Denne høytiden har en vigilie.

Messens tekster

Inngangsvers

Visd 1,7

Herrens Ånd har oppfylt jordens krets,
og han som omslutter alt, kjenner hvert tungemål. Halleluja.

Eller:

Inngangsvers

Rom 5,5; 10,11

Guds kjærlighet er utgydt i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige, nådige Gud, ved denne pinsefest helliggjør du din Kirke blant alle verdens folkeslag. Utøs Den Hellige Ånds gaver over all jorden, og la Åndens kraft som virket da Evangeliet først ble forkynt, i dag fylle dine troendes hjerter. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 2,1–11
De ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale

Da dagen for pinsefesten opprant, var de samlet alle som én. Da hørtes plutselig et brus i luften, lik et veldig uvær som nærmet seg. Det fylte hele huset de befant seg i, og noe som lignet tunger av ild kom til syne, de delte seg og senket seg over hver enkelt av dem. I samme øyeblikk ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, alt etter hva Ånden gav dem å forkynne.

På denne tid fantes der i Jerusalem mange innflyttede jøder, fromme mennesker, som kom fra folkeslag under alle himmelstrøk. Og da folk hørte denne støyen, strømmet de sammen i mengder. Men da hver enkelt hørte dem tale sitt eget språk, skjønte de hverken ut eller inn, og spurte, helt rystet og forvirret:

«Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan det da gå til, at hver enkelt av oss som hører dem, hører sitt eget morsmål? Om vi er partere, medere, elamitter, om vi er fra Mesopotamia, Judea eller Kappadokia, Pontos eller Asia, Frygia eller Pamfylia, Egypt eller Lybia Kyrenaika, om vi er innflyttere fra Roma – jøder eller proselytter – eller vi er kretere eller arabere – så hører vi dem forkynne Guds storverk på vårt eget språk!»

Responsoriesalme

Sal 104 (103),1ab og 24ac. 29bc–30. 31 og 34

Omkved: Send din Ånd, Herre, og du fornyer jordens åsyn.

Lov Herren, min sjel,
Herre, min Gud, hvor du er stor!
Herre, hvor mange dine gjerninger er.
Jorden er full av det du har skapt.

Du tar livsånden fra dem,
da dør de og vender tilbake til støvet.
Du sender din Ånd og de skapes på ny.
Du fornyer jordens åsyn.

Herrens ære varer evig!
Herren gleder seg over sitt verk!
Min sang finne nåde hos Herren,
så jeg alltid kan gledes i ham.

2. lesning

1 Kor 12,3b–7.12–13
Vi ble alle døpt i én Ånd, til å være ett legeme

Brødre, ingen kan si: «Jesus er Herre,» uten ved Den Hellige Ånd.

Vel er der forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme; og vel er der forskjellige tjenester, men Herren er den samme; og der er forskjellige kraftytringer – men det er den samme Gud som virker alt i alle. Og hos hver enkelt ytrer Ånden seg på en måte som tjener til det felles beste.

For legemet er ett og har likevel mange lemmer. Og omvendt: om der enn er mange lemmer, utgjør de sammen bare ett eneste legeme. Og slik er det også med Kristus. For vi ble alle døpt i én Ånd, til å være ett legeme, enten vi så er jøder eller hellenere, slaver eller fribårne, som det også er den ene og samme Ånd vi har fått å drikke av.

Sekvens

Kom, o Hellig Ånd, hit ned!
Lysets stråle til oss led
fra din høye helligdom.

Far for slekt så arm og ring!
Gode gavers giver, bring
lys i våre hjerters rom.

Du, som vet å trøste best,
sjelens venn og milde gjest,
svale tilflukts åpne dør,

hvile for hver tynget mann
kjølig under solens brann,
lindring når vårt hjerte blør.

Salighetens lys, treng inn!
Fyll til dypest bunn hvert sinn
som i tro mot deg er vendt.

Uten lys fra guddoms vell
eier ingen i seg selv
noe som for deg er rent.

Avtvett urenhetens spor,
kveg med dugg den tørre jord,
rens og hel de syke sår.

Bøy alt det som stivnet til,
smelt det frosne ved din ild,
led du den som veiløs går.

Skjenk hver sjel som på deg tror,
hver som liter på ditt ord,
dine gaver, syv i tall.

Kraft til enden du oss unn
og en salig oppbruddsstund.
Oss til evig glede kall!

Evangelievers

Halleluja. Kom, Hellige Ånd,
fyll dine troendes hjerter
og tenn i dem din kjærlighets ild. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,19–23
Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere: Motta Den Hellige Ånd.

Om aftenen samme dag, altså den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade.

Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Pinsedag – 50 dager etter oppstandelsen – kom nådens og Sannhetens Ånd som Jesus hadde lovet. La oss be at Den Hellige Ånd fortsatt må virke i oss:

L: For de kristne som er splittet likesom menneskenes tungemål,
at Ånden må skape enhet mellom de troende i Kirken.

L: For dem som søker å skape fred i verden,
om bistand fra livets og fredens Ånd.

L: For alle som lider under frykt,
at Ånden må skape trygghet og glede.

L: For alle som tilhører Kirken her hos oss,
at Ånden må utruste oss med sine nådegaver.

Hellige Gud, himmelske Far,
gjennom konfirmasjonens og botens sakrament
virker din Ånd på en spesiell måte i oss.
Gi oss syndenes forlatelse til et liv med deg,
og myndighet og gaver til å tjene deg i Kirken.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la Den Hellige Ånd som din Sønn lovet oss, åpenbare det skjulte i dette offer og nådig føre oss til sannhetens fylde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Pinsens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud. Du har gjort oss til dine barn ved å gi oss arvelodd med din enbårne Sønn. I dag skjenker du oss Den Hellige Ånd, og således fullbyrder du påskens mysterium. I Kirkens første tid innviet denne Ånd folkeslagene i kunnskapen om Gud og forenet de ulike tungemål i bekjennelsen av den ene tro. Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede. Også himlenes krefter og englenes makter synger din herlighets pris, idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Apg 2,4.11

Alle ble fylt av Den Hellige Ånd
og forkynte Guds store verk. Halleluja.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du skjenker din Kirke himmelens gaver. Hold oss fast i din nåde, la din Hellige Ånd styrke oss og dette sakrament virke til vår evige forløsning. Ved Kristus, vår Herre.

Diakonen, eller presten selv dersom ingen diakon er til stede, synger ved bortsendelsen av menigheten:

Messen er til ende. Halleluja, halleluja.

Alle svarer:

℞: Gud være lovet. Halleluja, halleluja.

Utsendelse

Med pinsen avsluttes påsketiden. Påskelyset slukkes og oppbevares i baptisteriet på verdig måte. Ved dåp tennes de nydøptes lys fra påskelyset.