Pinsedag (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P8c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Pinsedag

Ad Missam in die – høytidsmesse

Denne høytiden har en vigilie.

Messens tekster

Inngangsvers

Visd 1,7

Herrens Ånd har oppfylt jordens krets,
og han som omslutter alt, kjenner hvert tungemål. Halleluja.

Eller:

Inngangsvers

Rom 5,5; 10,11

Guds kjærlighet er utgydt i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige, nådige Gud, ved denne pinsefest helliggjør du din Kirke blant alle verdens folkeslag. Utøs Den Hellige Ånds gaver over all jorden, og la Åndens kraft som virket da Evangeliet først ble forkynt, i dag fylle dine troendes hjerter. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 2,1–11
De ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale

Da dagen for pinsefesten opprant, var de samlet alle som én. Da hørtes plutselig et brus i luften, lik et veldig uvær som nærmet seg. Det fylte hele huset de befant seg i, og noe som lignet tunger av ild kom til syne, de delte seg og senket seg over hver enkelt av dem. I samme øyeblikk ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, alt etter hva Ånden gav dem å forkynne.

På denne tid fantes der i Jerusalem mange innflyttede jøder, fromme mennesker, som kom fra folkeslag under alle himmelstrøk. Og da folk hørte denne støyen, strømmet de sammen i mengder. Men da hver enkelt hørte dem tale sitt eget språk, skjønte de hverken ut eller inn, og spurte, helt rystet og forvirret:

«Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan det da gå til, at hver enkelt av oss som hører dem, hører sitt eget morsmål? Om vi er partere, medere, elamitter, om vi er fra Mesopotamia, Judea eller Kappadokia, Pontos eller Asia, Frygia eller Pamfylia, Egypt eller Lybia Kyrenaika, om vi er innflyttere fra Roma – jøder eller proselytter – eller vi er kretere eller arabere – så hører vi dem forkynne Guds storverk på vårt eget språk!»

Responsoriesalme

Sal 104 (103),1ab og 24ac. 29bc–30. 31 og 34

Omkved: Send din Ånd, Herre, og du fornyer jordens åsyn.

Lov Herren, min sjel,
Herre, min Gud, hvor du er stor!
Herre, hvor mange dine gjerninger er.
Jorden er full av det du har skapt.

Du tar livsånden fra dem,
da dør de og vender tilbake til støvet.
Du sender din Ånd og de skapes på ny.
Du fornyer jordens åsyn.

Herrens ære varer evig!
Herren gleder seg over sitt verk!
Min sang finne nåde hos Herren,
så jeg alltid kan gledes i ham.

2. lesning

Rom 8,8–17
Alle de som lar seg føre av Guds Ånd, de er Guds barn

Brødre, de som følger den syndige natur, kan ikke være etter Guds sinn. Men dere lever ikke naturens liv, men Åndens, så sant Guds Ånd bor i dere.

Den som ikke eier Kristi Ånd, hører ikke ham til; men dersom Kristus bor i dere, vil legemet nok være døden undergitt på grunn av synden, men ånden levende i kraft av rettferdigheten. Og så sant hans Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste fra de døde Kristus Jesus, også gi deres dødelige legemer liv ved sin Ånd som bor i dere.

Så er vi da riktignok skyldnere, mine brødre, – men ikke overfor den syndige natur, som om den skulle ha noe krav på vårt liv; nei, lar dere den få råde, er døden dere viss. Men dersom dere ved Ånden gjør det av med den syndige naturs verk, da er livet deres.

For alle de som lar seg føre av Guds Ånd, de er Guds barn. Det er ikke den gamle slave-ånd dere har fått igjen, slik at frykten fremdeles skulle herske; nei, den ånd dere har fått, gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» Ånden selv forener seg med vår egen ånd for å bevitne at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi tar del i hans lidelse, for også å få del i herligheten, sammen med ham.

Eller fra år A:

2. lesning

1 Kor 12,3b–7.12–13
Vi ble alle døpt i én Ånd, til å være ett legeme

Brødre, ingen kan si: «Jesus er Herre,» uten ved Den Hellige Ånd.

Vel er der forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme; og vel er der forskjellige tjenester, men Herren er den samme; og der er forskjellige kraftytringer – men det er den samme Gud som virker alt i alle. Og hos hver enkelt ytrer Ånden seg på en måte som tjener til det felles beste.

For legemet er ett og har likevel mange lemmer. Og omvendt: om der enn er mange lemmer, utgjør de sammen bare ett eneste legeme. Og slik er det også med Kristus. For vi ble alle døpt i én Ånd, til å være ett legeme, enten vi så er jøder eller hellenere, slaver eller fribårne, som det også er den ene og samme Ånd vi har fått å drikke av.

Sekvens

Kom, o Hellig Ånd, hit ned!
Lysets stråle til oss led
fra din høye helligdom.

Far for slekt så arm og ring!
Gode gavers giver, bring
lys i våre hjerters rom.

Du, som vet å trøste best,
sjelens venn og milde gjest,
svale tilflukts åpne dør,

hvile for hver tynget mann
kjølig under solens brann,
lindring når vårt hjerte blør.

Salighetens lys, treng inn!
Fyll til dypest bunn hvert sinn
som i tro mot deg er vendt.

Uten lys fra guddoms vell
eier ingen i seg selv
noe som for deg er rent.

Avtvett urenhetens spor,
kveg med dugg den tørre jord,
rens og hel de syke sår.

Bøy alt det som stivnet til,
smelt det frosne ved din ild,
led du den som veiløs går.

Skjenk hver sjel som på deg tror,
hver som liter på ditt ord,
dine gaver, syv i tall.

Kraft til enden du oss unn
og en salig oppbruddsstund.
Oss til evig glede kall!

Evangelievers

Halleluja. Kom, Hellige Ånd,
fyll dine troendes hjerter
og tenn i dem din kjærlighets ild. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,15-16.23b-26
Den Hellige Ånd skal undervise dere om alt

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Dersom dere virkelig holder av meg, da holder dere også mine bud. Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid.

Den som elsker meg, han akter på mitt ord; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord. Og det ord dere hører, er jo ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg.

Dette har jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå var blant dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt.»

Eller fra år A:

Evangelium

Joh 20, 19-23
Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere: Motta Den Hellige Ånd

Om aftenen samme dag, altså den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære menighet! Femti dager etter oppstandelsen – da jødenes pinse inntraff – ble Jesu løfte om å sende Ånden oppfylt for disiplene. La oss i takknemlighet over at Kirken slik ble til, vende oss til Gud i bønn:

L: Om at Kirkens liv stadig mer
må bli preget av Åndens nærvær.

L: At Talsmannen som virker i Kirken ved sannhetens ord,
også må føre det verdslige samfunn nærmere Guds sannhet.

L: At Gud som oppreiste Jesus Kristus fra de døde,
også må gi våre dødelige legemer liv
ved hans Ånd som bor i oss.

L: At Talsmannen, Den Hellige Ånd, må gjøre
at sannhetens ord med overbevisningskraft
stråler frem iblant oss.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som sendte Den Hellige Ånd på den første pinsedag,
gi også oss den samme Ånd,
den som får oss til å rope «Abba, Far».
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Guddommelige Skaperånd, du ufattelige mysterium i vårt liv og i universet, fyll Kirken med din kraft og vekk oss til tro og handling:

L: Gi vår verden pinsedagens språkunder tilbake, slik at vi igjen kan forstå hverandre og oppnå full kommunikasjon.

L: Fyll alle mennesker som er stivnet i vaner og tretthet med din skaperkraft, med håp og mot.

L: Vekk verdens mennesker slik at de forstår at de ikke kan oppnå fred ved å ta brutal krig til hjelp.

L: Fyll våre kirker, våre embetsbærere og vårt kristenfolk med kraft til å handle ifølge sin tro.

L: Tenn en ny ild i oss, slik at vi kan brenne for sannheten.

For du fyller jorden med liv, de uttørrede hjerter med kraft og de tomme sjeler med kjærlighet. La hele din skapning igjen være ung og ny, i dag og i morgen og i vår ukjente fremtid. Vi priser deg med Faderen og Sønnen i all evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la Den Hellige Ånd som din Sønn lovet oss, åpenbare det skjulte i dette offer og nådig føre oss til sannhetens fylde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Pinsens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud. Du har gjort oss til dine barn ved å gi oss arvelodd med din enbårne Sønn. I dag skjenker du oss Den Hellige Ånd, og således fullbyrder du påskens mysterium. I Kirkens første tid innviet denne Ånd folkeslagene i kunnskapen om Gud og forenet de ulike tungemål i bekjennelsen av den ene tro. Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede. Også himlenes krefter og englenes makter synger din herlighets pris, idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Apg 2,4.11

Alle ble fylt av Den Hellige Ånd
og forkynte Guds store verk. Halleluja.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du skjenker din Kirke himmelens gaver. Hold oss fast i din nåde, la din Hellige Ånd styrke oss og dette sakrament virke til vår evige forløsning. Ved Kristus, vår Herre.

Diakonen, eller presten selv dersom ingen diakon er til stede, synger ved bortsendelsen av menigheten:

Messen er til ende. Halleluja, halleluja.

Alle svarer:

℞: Gud være lovet. Halleluja, halleluja.

Utsendelse

Med pinsen avsluttes påsketiden. Påskelyset slukkes og oppbevares i baptisteriet på verdig måte. Ved dåp tennes de nydøptes lys fra påskelyset.