10. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U10a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Hos 6,3–6
Jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer

La oss lære å kjenne Herren, la oss strebe etter å kjenne ham! Han kommer like visst som morgenrøden. Han kommer til oss som regnet, lik vårregn som væter jorden.

Hva skal jeg gjøre med deg, Efraim? Hva skal jeg gjøre med deg, Juda? Deres troskap er som en morgensky, lik dugg som tidlig blir borte. Derfor slår jeg dem ved profetene, jeg dreper dem med ord fra min munn; mine domsord mot deg går frem som lyset. For jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer, gudskunnskap heller enn brennoffer.

Responsoriesalme

Sal 50 (49),1 og 8. 12–13. 14–15

Omkved: Den som vandrer på den rette vei,
ham lar jeg se Guds frelse.

Herren, Gud over guder, taler,
han kaller på jorden fra øst til vest.
Jeg refser deg ikke for dine offergaver,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Var jeg sulten, bad jeg ikke deg om noe,
for min er jorden og det som fyller den.
Tror du jeg eter kjøtt av okser
og drikker blod av bukker?

Bær ditt takkoffer frem for Gud,
hold ditt løfte til den Høyeste!
Kall på meg på nødens dag,
så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

2. lesning

Rom 4,18–25
Han ble styrket i sin tro og priste Gud

Brødre, mot alt håp satte Abraham sitt håp, og ved sin tro ble han far til en mengde folkeslag, slik som det var blitt ham sagt: «Slik skal din ætt bli.»

Det var med en tro som ikke vaklet at han betraktet sitt eget legeme, som allerede var dødt – hundreårig som han var – og Saras døde morsliv; overfor Guds løfte stanset han ikke opp i tvil; nei, han ble styrket i sin tro og priste Gud, fast overbevist om at hva Gud har lovet, det er han også mektig nok til å oppfylle. Og det var derfor det «ble regnet ham til gode som rettferdighet».

Men når Skriften sier at troen «ble regnet ham til gode», så gjelder det ikke ham alene, men også oss; også oss må det regnes til gode når vi tror på ham som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde, – han som ble prisgitt for våre synders skyld og oppreist for vår rettferdiggjørelse.

Halleluja

Luk 4,18

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige,
for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,9–13
Det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle.

På den tid kom Jesus forbi tollboden; der så han en mann som het Matteus. Han sier til ham: «Følg meg.» Og mannen reiste seg og fulgte Jesus.

En gang han satt til bords der i huset, var det en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som kom og satt til bords med Jesus og hans disipler. Da fariseerne så det, sa de til disiplene: «Hvordan kan deres mester spise i selskap med tolloppkrevere og syndere?»

Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå hen og finn ut av hva det betyr, det stedet hvor det heter at ‘miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha’. For det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus kom ikke for å kalle de rettferdige, men synderne. La oss be om at Kirken må nå frem til alle syndere med sitt budskap:

L: For dem som representerer Kirken i media
og på annen offentlig måte,
at de må lykkes i å gi et sant vitnesbyrd om Kristus.

L: For politikere som har truffet gale avgjørelser,
om hjelp til å ta konsekvensene av det,
og om en fremtid med håp og muligheter.

L: For eldre som har vanskelig for å se Guds virke,
om tro og håp slik det ble Abraham til del.

L: For våre skriftefedre
at de må møte oss ikke bare som dommere,
men også som leger for våre sjeler på vei mot Gud.

Allmektige, evige Gud,
du vil at menneskene skal være tro mot deg og kjenne deg.
Gi oss å ta imot din miskunn,
og rette oss etter ditt gode ord.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Herre Jesus Kristus, du er kommet inn i verden for å fordrive alle livsfiendtlige krefter. Du vil at alle mennesker skal ha tilgang til din guddommelige Far. Lytt til våre bønner:

L: La oss etterfølge deg ved at du knytter oss til alle de krefter som står på det sanne livs side.

L: Vis alle dem som ikke kan skille seg fra noe av sin rikdom, at all deres strev er forgjeves.

L: Gi oss indre kraft til å skille oss fra det som hindrer oss på veien motmedmennesket og mot deg.

L: Gi oss evnen til å samarbeide med alle mennesker av god vilje, og til ikke å utelukke noen.

L: Gi oss innsikt til ikke å ta anstøt av dine hårde ord, men til å forstå dem på rett måte.

Herre Jesus Kristus, du har gått foran oss gjennom lidelsen, inn i Guds herlighet. Vi er fylt av tillit og håp til deg, du verdens fullender. Derfor lover og priser vi deg, nå og i all evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.